Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
25/11/2020 01:50:00
Yazdır

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemiz bünyesinde münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına alım yapılması amacıyla 20.11.2020 tarihli ve 31310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilanımız içerisinde bulunan; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna (Eczane Hizmetleri Bölümü ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü) 4 (dört) adet öğretim görevlisi ilanları görülen lüzum üzerine yeniden değerlendirmek amacıyla iptal edilmiştir.

ilanen duyurulur. 9762/1-1

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI/2020-04

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Genel şartlar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

(7) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

(8) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/D maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Özel şartlar

(1)Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli belgeler

1- Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi(www.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Özgeçmiş (CV)

3- Lisans / Lisansüstü mezuniyet / öğrencilik durum belgeleri(e-Devletten alınabilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

4- Lisans /Lisansüstü Eğitim Transkripti (Onaylı veya kare kodlu)

5- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili)

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,

8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Başvuru yapılacak adresler :

Rektörlük kadrolarına başvuru için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Fen-Edebiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28 KİLİS Kilis 7 Aralık üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

İlahiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu için, Yavuz Sultan Selim Mah. İlhami Toprak Cad. No: 6/A KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık Kampüsü Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için, Aşıt Mh. Yedi Aralık Sokak No:28 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi : 20/11/2020

Son Başvuru Tarihi : 04/12/2020

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 11/12/2020

Giriş Sınav Tarihi : 15/12/2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 18/12/2020

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.kilis.edu.tr

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.