Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak

Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak.
17/11/2020 04:07:00
Yazdır

Karacadağ Kalkınma Ajansından:

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Karacadağ Kalkınma Ajansına, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın merkezi Diyarbakır İli olup, Ajans'ın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate alınarak bu illerden, Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Diyarbakır'da istihdam edilecektir.)

*Ajans, herhangi bir sebep ile internet sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Aranan Nitelikler:

Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları aşağıda belirtilmiştir;

a) Üniversitelerin İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

Denklik tablosuna ÖSYM' nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2ü16/GENELZEsdegerlikTablosü25ü22ü16.pdf

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

2.2 İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri

a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

b) Yukarıda ilanın 2/1/a başlığında zikredilen bölümlerde yüksek lisans / doktora yapmış olmak.

3. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Asgari Şartlar:

a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 7ü puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

Denklik tablosuna ÖSYM' nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:

https://doküman.osym.gov.tr/pdfdokumanZ2ü16/GENEL/EsdegerlikTablosü25ü22ü16.pdf

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 14-20-21 Temmuz 2ü19 ve 06-12-13 Eylül 2ü2ü tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıda belirtilen puan türlerinin en az birinden 8ü puan almış olmak.

(Genel Sekreterlik tarafından başvuru evrakı üzerinden yapılan değerlendirme sırasında verilen puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır)

*ÖNEMLİ NOT: İş Tecrübesi ile Başvuracak Adayların Dikkatine!

29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, söz konusu yönetmeliğin 10'uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen "KPSS'ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde kırkını aşamaz." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, Ajansımızda hali hazırda bu yüzde kırklık oran sınırda bulunmaktadır. Dolayısıyla yönetmeliğin bu hükmü gereğince sadece 1 (bir) aday İş Tecrübesi ile alınabilecektir. Bu adayın Ajansta istihdam edilebilmesi için KPSS şartı ile başvuran diğer 5 (beş) adayın tamamının aranan niteliklere sahip olması ve sözlü yarışma sınavında başarılı olması şartıyla gerçekleştirilebilecektir.

3.2. KPSS'ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:

a) KPSS hariç, yukarıda belirtilen şartları sağlamak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak1;

> Uluslararası Ticaret.

> Planlama, Programlama,

> Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

> Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

> İzleme ve Değerlendirme,

> Tanıtım, Danışmanlık,

> Şehircilik ve Çevre,

> Araştırma-Geliştirme,

> Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

> Finansman,

> İnsan Kaynakları Yönetimi,

Alınacak olan 6 (altı) uzman personel yukarıda belirtilen pozisyonlardan seçilecektir. Adaylar iş talep formunda hangi pozisyon için başvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her aday sadece bir pozisyon için başvuru yapabilir, birden fazla pozisyon için başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Tüm uzman adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aranan şartları ve varsa aşağıda belirtilen tercih sebeplerini belgelemek zorundadır.

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirtilen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

3.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

TERCİH NEDENLERİ

(Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır)

Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde çalışan adaylar için kadroya/göreve resmi olarak atandığı tarih değil lisans düzeyinde mezun olduğu tarihten sonraki çalışma süreleri hesaplanacaktır.

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekansal alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgesel gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel planlama çalışmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin- ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yatırım fizibiliteleri ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Kamu ihale Kanunu'na göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, insan kaynakları, finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Bölgedeki stratejik imalat ve hizmet sektörlerinde (tekstil, hazır giyim, gıda, mobilya, turizm vb.) sektörlerde yönetim, üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak,

f) Kurumsal iletişim ve stratejik iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yalın üretim, döngüsel ekonomiler, endüstriyel simbiyoz ve enerji verimliliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) ilgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak,

i) İngilizce dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece, Rusça, dillerinden en az birini iyi derece bilmek ve bunu belgelemek.

4. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için başvurularını, 08 Aralık 2020 tarihinden başlayarak 15 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Karacadağ Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda istenilen belgeler ve adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir:

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

5. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra mülakat sınavına katılacak adaylar 18 Aralık 2020 tarihinde Karacadağ Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr/) ilan edilecektir.

Ajansa yapılan başvurular, KPSS/İş Deneyim Puanı ve YDS Puanının ortalamalarına göre, puanına göre sıralanacaktır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenip Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek olup haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

6. AÇIKLAMA

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN YAPILAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI (YÖKDİL) HAKKINDA EK AÇIKLAMA:

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. Kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası www.karacadag.gov.tr adresinden ilan edilecek ve Yarışma Sınavı Fırat Mah. Urfa Bulvarı No: 142 Kayapınar / DİYARBAKIR adresindeki "Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası"nda yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

* Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların isim listesi Ajansın resmi internet sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazanan adayların listesi Ajans Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Ajans Yönetim Kurulunun kararından sonra, kazanan adayların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kişilere göreve başlama çağrı yazısı yazılacaktır. Adayların, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali, sınav sonuçlarının Ajansın internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Ajans Genel Sekreterinin önerisi üzerine Ajans Yönetim Kurulu Kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.

Deneme süresi içinde, personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenecektir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak ve bunu Ajans Genel Sekreterine sunacaktır. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Ajans Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Ajans Yönetim Kurulunun Kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

11. ÇALIŞMA ŞARTLARI

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli (4857 sayılı İş Kanuna göre) iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Sözlü yarışma sınavında başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin 27. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiştirilebilir.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

12. AYRINTILI BİLGİ

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Mustafa AVCI'dan alınabilir.

Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu

Fırat Mah. Urfa Bulvarı No: 142 Kayapınar / Diyarbakır

Tel: 0(412) 237 12 16-17

Faks: 0(412) 237 12 14

E-posta: mavci@karacadag.gov.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

9301/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz?