Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 09 Kasım 2020 09:35, Son Güncelleme : 12 Kasım 2020 14:10
Beykoz Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı Alacak

İstanbul İli Beykoz Belediye Başkanlığından

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı ile açık bulunan Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından 4 adet 7 nci dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 27.12.2020" Pazar günü saat 14:00'da Beykoz Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası - Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavın günü ve saati, yazılı sınav sonuçlarının duyurulduğu ilanda açıklanacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı'na katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).

ç) Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak.

d) Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek her hangi bir hali bulunmamak.

e) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından birisine katılmış olup, KPSSP31 veya KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmakiii (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır).

f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.

g) Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak (Bu koşul, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit edilecektir).

3 - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 23.11.2020-04.12.2020 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne (Beykoz Belediye Başkanlığı - Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde) şahsen yapılacak, şehir dışından yapılan başvurularda ise posta ile müracaatlar kabul edilecektir. Elektronik posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı'na katılabilmek için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir:

a) Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.beykoz.bel.tr internet adresinden temin edilebilir).

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesini aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği; denklik belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik belgesinin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği.

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf.

ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.

d) Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin,

ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

e) Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek

bir sağlık probleminin olmadığına ve herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair beyanı.

5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava, ilan edilen 4 (dört) adet boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 80 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacaktır. 80 inci sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 11.12.2020 tarihinde yukarıda belirtilen www.beykoz.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini bu adres üzerinden erişebilecektir (Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır).

6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ

Müfettiş yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilecektir. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

7 - SINAV KONULARI

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının yazılı bölümü Aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 657 sayılı Kanun), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku), Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB'nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetim paradigmasına ilişkin temel bilgiler).

b) İktisat: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomi Politik.

c) Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi), Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

ç) Muhasebe: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.

d) Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlere dair teorik bilgiler ve ilgili mevzuat (5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu).

8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı'nın yazılı bölümünde başarılı olmak için her alandan en az 50 puan almak kaydıyla ortalamada en az 70 puan almak gerekir. Başarılı olan adaylar en yüksekten en düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaktır. İlan edilen boş kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediye Başkanlığının internet sitesinde ilan olunacaktır.

9 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavının sözlü bölümü, yazılı sınavda başarılı olan adaylara duyurulan gün, saat ve yerde yapılacaktır.

Sözlü sınavda, adayın;

a )Yazılı sınav yapılan alanlara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişime açıklığı,

Değerlendirilecek ve (a) bendi için 50 puan, diğer bentler içinse 10'ar puan üzerinden, sınav komisyonu başkanı ve her bir sınav komisyonu üyesi tarafından ayrı ayrı puan tayin edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için giriş sınavı komisyonu başkanı ve üyelerinin sözlü sınav için uygun gördükleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması esastır. Sözlü sınav puan ortalaması 70 in altında olanlar doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı Notu, yazılı ve sözlü bölümlerde alınan

notların aritmetik ortalamasıdır. Adayların başarı sırası bu nota göre tespit edilecektir.

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı notlarının eşit olması durumunda, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanacaktır. Bu notların da eşitliği halinde öncelikle hukuk alanı notlarına, bunların da eşit olması durumunda iktisat alanı notlarına bakılacak ve notu yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı'nda sınavında başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı'nın sonuçları, Beykoz Belediye Başkanlığı

internet sayfasında (www.beykoz.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır.

11 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav komisyonun başvurabileceklerdir. Posta yoluyla yapılan itirazlarda postadan kaynaklanan gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. Bu itirazlar sınav komisyonu tarafından en geç on iş günü içinde incelenecek ve sonuç, ilgilisine yazılı olarak bildirilecektir.

12 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı'nda başarı gösterenler başarı sırasına göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazandığı halde 30 (otuz) gün içinde gerekli evrakları teslim etmeyenler ya da kazanıp ataması yapıldığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

13 - DİĞER HUSUSLAR

Başvuru esnasında ya da sonrasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

İlan olunur.

i 07/11/2020 tarih ve 31297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

ii 11/11/2020 tarih ve 31301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Düzeltme İlanı" ile değiştirilmiştir.

iii 11/11/2020 tarih ve 31301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Düzeltme İlanı" ile değiştirilmiştir.