EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak

EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 02 Kasım 2020 04:03, Son Güncelleme : 02 Kasım 2020 16:32
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

ENERJİ UZMAN YARDIMCISIALIMI SINAV DUYURUSU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07-18 Aralık 2020 tarihleri arasında 30 (Otuz) adet kadro için Enerji Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır.

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01/01/2020) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir),

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (2019 ve 2020 yılında yapılan KPSS), (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,

ç) En az dört yıl süreli eğitim veren ve (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili bölümler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından bu fakülte veya ilgili bölümlere denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

II) BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 09-16 Kasım 2020

III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına başvuru;

Son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini ((V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanların ayrıca denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Denklik belgesi olmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan, başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(V) inci maddedeki tabloda yer alan kontenjanların 4 (dört) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibarıyla, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

IV) SINAVA GİRECEK ADAYLARIN İLAN EDİLMESİ VE KİMLİK İBRAZI

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Kurum https://www.epdk.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavı yapılacak 30 (otuz) adet Enerji Uzman Yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibarıyla dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve sınava çağrılacak aday sayıları aşağıdaki şekildedir:

VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır.

VII) GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak mesleki alan bilgisi konularından yapılacaktır.

(V) inci maddede yer alan tabloda mühendislik fakültesi bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları aşağıdaki şekildedir:

a) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi.

b) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat.

c) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe.

ç) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar.

d) Enerji Yönetimi Grubu: Enerji Yatırımları Yönetimi, Enerji Şebeke Topolojisi, Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Politikaları, Enerji Üretim Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Enerji Piyasaları ve Ticareti.

e) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye'de enerji yönetimi, Türkiye'nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.

(V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen mühendislik fakültelerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecektir.

VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş Sınavında adaylar;

a) (VII) nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon üyeleri tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ

(VIII) inci maddede yer alan usulle belirlenen sözlü sınav notu, adayların giriş sınavı başarı puanı olacaktır. Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.

Sınav sonuçlarına göre (V) inci maddede yer alan tablodaki kontenjan baz alınıp ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı (kontenjan) kadar asıl adayın isimleri belirlenecektir. Başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş sınavı sonuçları Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Sınav sonuçlarının Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilecektir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum https://www.epdk.gov.trinternet adresinden yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 /Çankaya/ANKARA)

Tlf : 0(312) 201 4000 - 4001- 4002 8763/1-1