Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak.
28/10/2020 00:51:00
Yazdır

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: İPTAL İLANI

20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4/B (Sözleşmeli Personel) alım ilanından aşağıda belirtilen Unvana ilişkin kadro ilanımız iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

UNVANI

BİRİMİ

ADET

KPSS

PUAN

TÜRÜ

AÇIKLAMALAR

Büro Personeli

Genel Sekreterlik

1

KPSS P94

Meslek liselerin Motor bölümü mezunu olup, "Motor Bakım Onarım", "Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi", "Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi" ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" belgelerine sahip olmak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle: Programcı kadrosu için istenilen şartlara ilave olarak "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (e) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlama suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı vc/vcya sözlü sınav sonucuna göre sıralama yapılacaktır. Sınav tarihi, yeri, saati ve şekli ilan tarihi bitiminden sonra internet sayfamızda duyurulacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlan çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve Lise mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 50 (elli) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Yeri/Adresi:

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Beştepe Mah. 192180 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP

Başvuru Tarihleri:

Resmi Gazetc'de yayımlandığı tarihten itibaren 1 5 (onbeş) gündür.

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu lam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikle şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2- Başvuru formu ( üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

7- Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi ( İlan şartlarında belirtiliyor ise)

8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

9- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alman belge kabul edilecektir)

* Vekalet ile başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecek olup, vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslı ibraz etmesi zorundadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bilim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların http://www.gibtu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.gibtu.cdu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

*tlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?