Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı sınav duyurusu

05/08/2008 08:36:00
Yazdır

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden :

DEVLET MUHASEBE UZMAN YARDIMCILIĞI VE MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce merkez teşkilatında boş bulunan 15 adet Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı ve taşra teşkilatında boş bulunan 40 adet Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 11/10/2008 tarihinde Ankara'da giriş sınavı yapılacaktır.

Sınava Katılma Şartları:

1 - Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve sonuçları geçerliliğini koruyan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP 43 puan türünden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde puan almış olmak. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 275 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 275 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 275 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

4 - 11/10/2008 tarihinde 30 yaşını doldurmamış bulunmak.

5 - Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda uzman ve denetmen olmalarına engel halleri bulunmadığı anlaşılmış olmak.

6 - Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

7 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

8 - Türkiye'nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak (Muhasebe Denetmen Yardımcılığı için)

9 - Daha önce Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılığı ve Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak.

10 - Süresi içinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte istenen bilgileri vermiş bulunmak.

Sınav Başvurusu :

Adaylar başvurularını, 25/08/2008-12/09/2008 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze ait http://basvuru.muhasebat.gov.tr/basvuru/ internet adresinde yer alan iş talep formunu doldurmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.

Başvurular; internet üzerinden doldurulan iş talep formu imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte en geç 17/09/2008 tarihi mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Soruşturma Şubesi 2. Kat Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya belirtilen tarihte Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan başvurular işleme konulmaz. (Ayrıntı için (312) 415 15 91 - 415 15 92 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.)

Sınava katılabilmek için, aday bilgilerinin başvuru tarihleri arasında doğru ve eksiksiz olarak girilmiş olması gerekmektedir.

Sınav başvurusu ile ilgili açıklamalar Muhasebat Genel Müdürlüğü www.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler :

1 - İş Talep Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen internet adresinden doldurulmak suretiyle alınacaktır.)

2 - KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya onaylı sureti.

3 - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.(Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesi aranacaktır.)

4 - 4.5x6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.

5 - Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.(Devlet Muhasebe Uzman Yardımcılığı için)

Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğu ve görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.(Muhasebe Denetmen Yardımcılığı için)

Adli sicil kayıt belgesinin aslı ve erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde askerlik görevini erteletmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği sözlü sınava katılacak adaylardan istenecektir.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgesi:

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Muhasebat Genel Müdürlüğünce sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav tarihine kadar ?Sınav Giriş Belgesi? eline ulaşmayan adayların Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Soruşturma Şubesi 2. Kat Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri halinde ?Sınav Giriş Belgesi? verilebilecektir.

Sınavın Şekli ve Konuları :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınav konuları:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

b) Türkçe- Kompozisyon

c) Muhasebe Grubu

Genel Muhasebe

Maliyet Muhasebesi

Şirketler Muhasebesi

d) Maliye Grubu

Maliye Politikası

Kamu Maliyesi

Türk Vergi Sistemi

Bütçe

e) İktisat Grubu

Makro ve Mikro İktisat

İşletme İktisadı

Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

f) Hukuk Grubu

Anayasa Hukuku,

İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

İcra İflas Hukuku (Genel Hükümler)

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması :

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her konu grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 ve ortalama en az 70 puan alınması gerekir. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur.

Sınavda başarılı olanlara ayrıca yazılı bildirimde bulunulur. Bu bildirimde sözlü sınavın günü, yeri ve saati de belirtilir.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi :

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Giriş Sınav Notu :

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

Giriş Sınav Sonuçları :

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Bakanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve www.muhasebat.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar :

Sınavı kazananlardan iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan olunur.

Bu ilan 45,016 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?