Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak

İlan Giriş : 02 Ekim 2020 09:17, Son Güncelleme : 02 Ekim 2020 09:20
Türkiye İhracatçılar Meclisi 6 Personel Alacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Personel Alımı Duyurusu

1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı, İdari Memur ve İdari Memur (Engelli) kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla toplam 6 (altı) personel alınacaktır.

2. Sınava Katılma Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,
 5. 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (Engelli adayların yarışma sınavına katılabilmeleri için yaş şartı aranmaz)
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 8. Uzman Yardımcısı ile İdari Memur için görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak, İdari Memur (Engelli) kontenjanına başvuran adaylar için görme, işitme ve konuşma kaybı ile zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak,
 9. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 10. Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce yabancı dil bilgisinden, 2018-2019-2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e- YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 11. Uzman Yardımcılığı ve İdari Memur kadrosu için 2019-2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış, İdari Memur (Engelli) Kadrosu için 2018 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.1

3. Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.

4. Başvuruda İstenilen Belgeler*

 1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek iş talep formu (sayfanın en altında mevcuttur),
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması),
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte),
 5. KPSS Sonuç Belgesi,
 6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge,
 7. Güncel Özgeçmiş (CV),

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

5. Başvuru Adresi

Başvurular, 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi adresine en geç 30 Ekim 2020 saat 17:30'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6. Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7. Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KURUM

TELEFON / WEB ADRESİ

ADRES

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM)

0(212) 454 06 26

www.tim.org.tr

[email protected]

Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:2

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi

Yenibosna-Bahçelievler / İSTANBUL