Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak.

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 22 Ekim 2020 00:50, Son Güncelleme : 22 Ekim 2020 04:30
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:

DÜZELTME İLANI

2 Ekim 2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere 2 (iki) uzman ve 1 (bir) iç denetçi alımı ile ilgili olarak, 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklikler dolayısıyla personel alım ilan metninde şu değişiklikler yapılmıştır.

1. "3.3. İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri" başlıklı kısım kaldırılmıştır.

2. "4.2. Başvuruların Değerlendirilmesi" başlıklı kısım aşağıda verilen "4.2 Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri" şeklinde değiştirilmiştir.

Güncel ilan metninin tamamına www.daka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

4.2 Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterleri:

Tablo 4: Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri

Uzman Personel ve İç Denetçi İçin Başvuru Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Ağırlığı (%)

KPSS Puanı (Uzman Personel İçin)

40

Deneyim Yılı (İç Denetçi İçin)1

YDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

8

İkinci Yabancı Dil Bilgisi2

4

Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika3

4

1

5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limit puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde puan verilir.)

2

İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3

Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Uzman pozisyonları ve iç denetçi pozisyonu için başvuranlar Tablo 4'te belirtilen değerlendirme ölçütleri doğrultusunda sıralanır. Alım yapılacak pozisyonların her biri için yapılan sıralamaya göre ilk 5 (beş) aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılacaklar belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. 8518/1-1

T.C.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, yeniliklere açık, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birim ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 2 (iki) uzman ile iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) iç denetçi alımı yapacaktır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın faaliyet alanı Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşmaktadır.

Sınavda başarılı olan adaylar Tablo 2'de belirtilen görev ilinde çalışmaya başlatılacaktır fakat tüm adaylar Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Ajansın faaliyet gösterdiği TRB2 Bölge illerinden Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. (İç denetçi, Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Van ilinde görevlendirilecektir.)

Başvuru ve Sınav Bilgileri

İlan Tarihi

02 Ekim 2020

Başvuru Tarihleri

23 Ekim 2020 - 09 Kasım 2020

Sözlü Sınava Katılacakların İlan Tarihi

16 Kasım 2020

Sözlü Sınav Tarihleri

03 Aralık 2020

Sınav Başvuru Adresi

ajanssinavbasvuru. sanayi. gov.tr

Sınav Yeri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van

Tel: 0432 485 10 15

İlan ve Sınav Sonuçları Duyuru Adresi

www.daka.org.tr

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek tüm personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek

sınıfa geçirilmiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 2 (iki) uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.

Bu pozisyona başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

a) Tablo 2'de başvuru yapacağı pozisyon koduna karşılık gelen lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

c) 2019 yılı veya 2020 yılı KPSS Sınavından Tablo 2'de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış olmak.

2.2 Uzman Personel Adayları için Tercih Sebepleri

Tüm adayların, başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemeleri, bu şartların sınav kurulunca dikkate alınması açısından önemlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri sınav aşamasındaki değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Uzman personel için tercih sebepleri şunlardır:

Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, kamulaştırma, imar mevzuatı,

Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

Etki analizi, veri analizi,

Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları,

Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,

Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,

Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,

Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

Akıllı kent sistemleri uygulamaları,

Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,

Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması,

Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması

konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1 İç Denetçi için Sınava Giriş Şartları

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve

endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama, mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi

itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eşdeğerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

3.2. İç Denetçi için Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek hem başvuruların değerlendirilmesi aşamasında hem de Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır. Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.

a) Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak.

b) Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi

dikkate alınacaktır.).

c) İç denetim alanında birden fazla ulusal/uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak.

3.3 İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri

İç denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar Tablo 3'te belirtilen ölçütlere göre değerlendirilecektir.

4. BAŞVURU

4.1 Başvuru Şekli ve Yeri:

Başvurular, 23 Ekim 2020 - 09 Kasım 2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru. sanayi. gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren 5 gün içinde belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından en geç 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla 15 güne kadar uzatılabilir.

4.2 Başvuruların değerlendirilmesi:

Uzman pozisyonu için başvuranlar KPSS puanına göre (P1, P2 veya P3 puanından en yüksek olanı dikkate alınır); iç denetçi pozisyonu için başvuranlar ise Tablo 3'te belirtilen değerlendirme ölçütleri doğrultusunda sıralanır. Alım yapılacak pozisyonların her biri için yapılan sıralamaya göre ilk 5 (beş) aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılacaklar belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir.

5. SINAV

5.1 Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirme sonrasında yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı 3 Aralık 2020 tarihinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:

1 65140 İpekyolu / Van adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

5.2 Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı "sözlü sınav" şeklinde yapılacaktır.

Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan talep edebilir.

5.3 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.

Sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adayların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Yarışma sınavında 70'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun 6 (altı) ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir.

Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip aday bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

5.4 Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

6. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları veya başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği, herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz.

Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.