İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak

Kaynak : yerelyönetimler
İlan Giriş : 01 Ekim 2020 09:15, Son Güncelleme : 01 Ekim 2020 10:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 müfettiş yardımcısı alacak

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği" hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 6 (altı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,

3. 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular),

4. Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak,

5. Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak (sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.),

6. Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,

7. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. BAŞVURU VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 9/10/2020 - 25/10/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27/10/2020 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) ilan edilecektir.

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday (toplamda 120 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınav giriş belgelerine 30/10/2020 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Adaylar yazılı sınava, genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) sayfasından temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

Sınavın yazılı bölümü 2/11/2020 tarihinde Pazartesi günü saat 10.00'da Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresinde yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 5/11/2020 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) duyurulacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav giriş belgelerine 13/11/2020 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 16/11/2020 Pazartesi günü saat 09.00'da Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bakırköy Ek Hizmet Binası'nda yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı olan adayların isimleri 18/11/2020 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) duyurulacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe sınav grupları için soru değeri dörder puan olmak üzere yirmi beşer soru, Yabancı Dil sınav grubu için soru değeri beşer puan olmak üzere 20 (yirmi) olacak şekilde toplam 120 soru sorulacaktır. Yazılı sınav süresi toplam 150 dakikadır.

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1- Hukuk

a) Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar),

b) İdare Hukuku,(Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Kanun),

c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar ve Memur Suçları),

ç) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar ve ayni haklar),

d) Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar),

e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar),

f) Ceza Muhakemesi Hukuku, (Genel Esaslar),

h) Mahalli İdareler Mevzuatı, (5216 ve 5393 sayılı kanunlar, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu),

ı) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı)

i) İhale Mevzuatı, (Genel Esaslar)

j) İmar Mevzuatı, (Genel Esaslar)

k) İş Hukuku,(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı)

l) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB'nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetimlerle ilgili temel bilgiler).

2- İktisat

a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),

b) Ekonomi Politikası,

c) Para Teorisi ve Politikası,

ç) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller,

d) İşletme İktisadi,

e) Güncel Ekonomik Sorunlar.

3- Maliye

a) Maliye Teorisi,(Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi)

b) Maliye Politikası,

c) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

4- Muhasebe

a) Genel Muhasebe

b) Mali Tablolar Analizi

5- Yabancı Dil

a) İngilizce

b) Almanca

c) Fransızca, dillerinden birisi.

Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi vasıfları değerlendirilecektir.

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür. Yazılı sınavı başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan puanlardan her birinin 60'dan ve ortalamasının da 70'den az olmaması gerekir.

Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun 50'den aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun ortalamasına dahil edilmeyecektir.

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde, başvuru yaptığı KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanı da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.

Sözlü sınava, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla 3 (üç) katına kadar (18) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70'den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav puanının 70'den az olmaması gerekir.

Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazanan asıl ve asıl aday sayısının yarısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) 27/11/2020 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) ilanından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavını kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya teşkil olacak belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı