Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/53434/
Yazdırılma Tarihi : 09 Haziran 2023 Cuma 07:26

Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak

Haber Tarihi : 03 Eylül 2020 09:19
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak

T.C. AMASYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLAN

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından, "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Amasya İli hudutları (ilçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:

- Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,

b-) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sağının kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmanın,

Türkçeye çevrilmesi için 2021 yılı tercüman listesi oluşturulacaktır.

TERCÜMANLIK ALANLARI :

- İşaret Dili,

- Türkçe dışındaki tüm yabancı diller.

BAŞVURU-LİSTEYE KABUL ŞARTLARI :

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:

a-) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması,

b-) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c-) En az ilkokul mezunu olması,

ç-) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d-) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e-) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f-) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,

g-) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

Başvuru Dilekçesine:

a-) T.C. kimlik numarası beyanı,

b-) Banka iban numarası ve şube adı,

c-) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

d-) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç-) İki adet vesikalık fotoğraf,

e-) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.

Başvuru Dilekçesi : Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından veya www.amasya.adalet.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Başvuru Tarihi : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları: 30 Ekim 2020 günü mesai bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Dilekçesinde Ayrıca : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasının ve Banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

1-) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

2-) Başvurular, Komisyon tarafından 30/11/2020 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların talebinin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar www.amasya.adalet.gov.tr adresinde ilanen tebliğ olunur.

3-) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste 01/12/2020 Salı gününden itibaren en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve www.amasya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilir.

YEMİN VE ETİK İLKELER :

1-) Tercüman olarak kabul edilenlere 09/12/2020 Çarşamba günü saat:10.00'da 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Amasya Adliyesi konferans salonunda yeminleri yaptırılacaktır.

2-) Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.

a-) Bağımsızlık,

b-) Tarafsızlık,

c-) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme,

ç-) Görevini bizzat yerine getirme,

d-) Sır saklama,

e-) Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.

LİSTELERİN İLANI :

1-) Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31/12/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere Merkez ve Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilan edilecektir.

2-) Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanacaktır.

İlan olunur.


Kaynak : ilan.gov.tr