Merkez Bankası 40 teknik personel alacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önlisans mezunları arasından tam zamanlı / sözleşmeli 40 teknik personel alacak

İlan Giriş : 14 Ağustos 2020 19:04, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2020 19:07
Merkez Bankası 40 teknik personel alacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA TEKNİSYEN ALINACAKTIR.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Alınacak Kişi Sayısı: Teknisyen (40 kişi)
Çalışma Şekli: Tam Zamanlı / Sözleşmeli
Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü / Ankara

İşe Alım Süreci
1. Başvuru Koşulları (27 Kasım-14 Aralık 2020)
* 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.
* Askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)
* Teknisyenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
* Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
* 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak.

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak ve sonrasında iki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan programlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Ön Lisans Programları

Uygulama Sınavı/ Mülakata Çağrılacak Aday Sayısı

Basım ve Yayım Teknolojileri

60

Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

30

Makine, Mekatronik, Makine Resim ve Konstrüksiyonu

30

2. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (17-19 Aralık 2020)

Uygulama Sınavı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

3. Uygulama Sınavı (21-29 Aralık 2020)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar yukarıdaki tabloda yer alan gruplardan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.

KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayılarda aday uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama sınavı Ankara'da yapılacak olup adayların meslekleri ile ilgili temel bilgiler ölçülecektir.

4. Komisyon Mülakatı (4-13 Ocak 2021)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 27.11.2020 tarihinden 14.12.2020 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Ortaöğretim mezuniyet belgesi o Ön lisans mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans) o Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

S Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

S Kamu haklarından yasaklı olmamak.

S Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

S Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

S Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.