Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak

Helal Akreditasyon Kurumundan 8 uzman yardımcısı alacak.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 27 Temmuz 2020 00:38, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2020 10:25
Helal Akreditasyon Kurumu 8 uzman yardımcısı alacak

Helal Akreditasyon Kurumundan:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında boş bulunan toplam 8 (Sekiz) Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Tablo 1'de belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara'da görev yapmak üzere Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alınacaktır.

TABLO 1:

- Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Helal Akreditasyon Kurumuna aittir.

- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların Tablo 1'de belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden 80 veya üzeri puan almış olmak,

- ÖSYM tarafından 2018 ve 2020 yılları arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1 'de belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

- 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

III- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 04/08/2020 tarihinde başlayıp 11/08/2020 tarihinde saat 18.00'de sona erecektir.

Adaylar,

a) Helal Akreditasyon Kurumunun "www.hak.gov.tr" internet adresinde yer alan başvuru dilekçesi ve başvuru formu (kendi el yazısı veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.),

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) YDS/e-YDS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda bulunulması halinde Kurum tarafından bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya e-devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

d) Helal Akreditasyon Kurumunun "www.hak.gov.tr" internet adresinde yer alan özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile doldurulacaktır.),

e) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak),

f) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

ile birlikte şahsen veya iadeli taahhütlü olmak koşuluyla posta yoluyla Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No: 12 06530 Çankaya/ANKARA" adresine başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavı Ankara'da yapılacaktır.

- Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınava giriş yerleri Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfasında giriş sınavından en az 30 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V - SINAV ŞEKLİ - KONULARI VE DEĞERLENDİRME

- Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

- Sözlü sınav adayların;

a) Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelere açıklığı, yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VI - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

- Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını Tablo 1'de ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.

- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir. Adayların giriş (sözlü) sınav puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

- Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

- Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Helal Akreditasyon Kurumu (www.hak.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

VII - DİĞER HUSUSLAR

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bunların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

- Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

- Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII - İTİRAZ:

- Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Kurumun "http://www.hak.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir.

- T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX - BİLGİ ALMA

- Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurumun internet

sayfasından (http://www.hak.gov.tr) veya Helal Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından "Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No: 12 06530

Çankaya/ANKARA" temin edilebilir.

- Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 939 08 00 / 0883 - 0826

İlan olunur.