Adalet Bakanlığı 2003 yılı İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınav İlanı

İlan Giriş : 12 Eylül 2003 14:07, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı 2003 yılı İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınav İlanı
T.C. ADALET BAKANLII PERSONEL GENEL MDRL


SINAV LANI

1-Bakanlmzca yazl ve mlkat snavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 100 idar yarg hkim aday alnacaktr.

2- Bavurular 22 Eyll 2003 Pazartesi gn balayacak, 22 Ekim 2003 aramba gn mesai saati bitiminde sona erecektir.

3- dar yarg hkim adayl yazl snav, Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan 21 Aralk 2003 Pazar gn Ankarada yaplacaktr. Snav saat 09.30da balayacak ve 3,5 saat srecektir.

4-Snavn organizasyonu ve uygulanmas tamamen SYMnin sorumluluunda gerekletirilecektir. Snav test usul yaplacak, deerlendirme srasnda her doru cevaba bir puan verilecek, yanl cevaplar dikkate alnmayacaktr. Bir testteki doru cevap says adayn bu testten ald ham puan oluturacak, Genel Kltr Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanlar ayr ayr olmak zere ortalamas 50, standart sapmas 15 olan standart puan dalmlarna dntrlecektir. Adaylarn genel baarlar tespit edilirken Genel Kltr Testi standart puan 0.20, Alan Bilgisi standart puan 0.80 ile arplarak toplanacaktr. Genel deerlendirme sonunda Arlk Standart Puan 70 ve daha yksek olan adaylar snavn bu blmnde baarl saylarak mlkata arlacaklardr.

5- Bavuruda bulunacaklarn 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun deiik 8 inci maddesinde belirtilen aadaki artlar tamalar gerekmektedir:
a)Trk vatanda olmak,
b) 31.01.2003 tarihi itibaryla lisans ve lisans st (master) renimini yapm olanlar iin 30 yan, (doum tarihi 31.01.1973 ve daha sonra olanlar), doktora renimini tamamlam olanlar iin 35 yan (doum tarihi 31.01.1968 ve daha sonra olanlar) bitirmemi olmak,
c) Hukuk veya hukuk bilgisine programlarnda yeterince yer veren siyasal bilimler, idar bilimler, iktisat ve maliye alanlarnda en az drt yllk yksek renim yapm olmak veya bunlara denklii kabul edilmi yabanc retim kurumlarndan mezun olup, Trkiyedeki faklte programlarna gre eksik kalan derslerden snava girip baar belgesi alm olmak,
d) Kamu haklarndan yasakl olmamak,
e) Yabanc ile evli olmamak ,
f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaflk hizmetini yapyor veya yapm, yahut ertelenmi ya da yedee geirilmi olmak,
g) Hkimlik ve savclk grevlerini srekli olarak yurdun her yerinde yapmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal veya sakatl, allmn dnda evrenin yadrgayaca ekilde konuma ve organlarnn hareketini kontrol zorluu ekmek gibi zrl durumlar bulunmamak,
h)Taksirli sular hari olmak zere, ar hapis veya aydan fazla hapis veya affa uram olsa bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtils, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl ifls gibi yz kzartc veya eref ve haysiyet krc bir sutan veya kaaklk, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, Devlet srlarn aa vurma sularndan dolay hkml bulunmamak veya bu sulardan veya taksirli sular hari olmak zere aydan fazla hrriyeti balayc cezay gerektiren bir fiilden dolay soruturma veya kovuturma altnda olmamak,
) Hkimlik ve savclk mesleine yakmayacak tutum ve davranta bulunmam olmak,

6- Snava girmek isteyenler:

a) Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosu ile Ar Ceza Cumhuriyet Basavclklar veya Blge dare Mahkemesi Bakanlklarndan temin edecekleri matbu bavurma formu,
b) Faklte veya yksek okul, varsa doktora diplomasnn asllar veya noterden onanm rnekleri, diplomalarn dzenlenmemi olmas hlinde daha sonra diploma ve rnekleri ile deitirilmek zere bitirme belgesi, renimini yabanc lkelerde yapm olanlarn diploma asllar veya noterden onanm rnekleri ile birlikte denkliinin kabul edildiine ve Trkiyedeki faklte programlarna gre eksik kalan derslerden snava girip baarl olduuna dair verilecek belge,
c) Nfus idaresinden veya noterden onanm nfus czdan sureti ile evli bayan adaylar iin evlilik kaydn gsterir nfus mdrlnden alnacak nfus aile kayt tablosu,
d) Kamu Kurum ve Kurulularnda alan Personelin Klk ve Kyafetine Dair Ynetmelik hkmlerine uygun olacak ekilde son ay ierisinde ekilmi ba ak, aday kolaylkla tantabilecek nitelikte iki adet vesikalk fotoraf,
e) SYMnin T.C.Ziraat Bankas Ankara Gvenevler ubesi 375352 numaral hesabna snav creti olan 40.000.000TL.nin (krkmilyon TL.) yatrldn gsteren banka dekontu,

22 Ekim 2003 aramba gn mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlkta bulunacak ekilde postalamalar ya da bulunduklar yer Cumhuriyet basavclklarna vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet basavclklar bavuru evrakn masraf ilgilisinden alnmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile ayn gn Adalet Bakanl Personel Genel Mdrlne gndereceklerdir. Postadaki gecikmeler nazara alnmayacaktr. Bavuru koullarn tamad hlde snav cretini yatran veya bavurular geerli olduu hlde snava girmeyen ya da birden fazla snav creti yatran adaylarn yatrdklar cretler iade edilmeyecektir.

7- Snava girecek her aday iin SYM tarafndan hangi bina ve salonda snava gireceklerini gsteren snav giri belgesi hazrlanacak ve bu belgeler adaylarn adreslerine postalanacaktr. Snav giri belgesi eline ulamayan adaylarn SYMye ya da Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosuna bavurmalar gerekmektedir. Snav giri kartn ibraz edemeyenler snava alnmayacaktr.

8- Yazl snav, 09.09.1991 gn ve 20986 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adl ve dar Yargda Hkim ve Savc Adayl Yazl Snav, Mlkat ve Atama Ynetmeliinin 13. maddesinde belirtilen aadaki konulardan yaplacaktr:
Genel Kltr, dare Hukuku, dar Yarglama Usul Hukuku , Anayasa Hukuku, nklp Tarihi, Borlar Hukuku (Genel Hkmler), Meden Hukuk, Maliye, Ekonomi, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku.

9- Adaylarn snava gelirken yanlarnda SYM tarafndan hazrlanan snav giri belgesi, nfus czdan veya src belgesi gibi fotorafl ve onayl zel bir kimlik belgesi, yumuak kurun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarnda kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.

10- Adl ve dar Yargda Hkim ve Savc Adayl Yazl Snav, Mlkat ve Atama Ynetmeliinin 35. maddesinde dzenlenen ilk defa girdii snav kazanamayanlar takip eden iki snava girme hakkna sahiptirler hkm, Dantay dar Dava Daireleri Genel Kurulunun 17.05.2002 tarih ve 2002/3-469 sayl Karar gereince bu snavda uygulanmayacaktr.

11- Doktora yapanlar yazl snavdan muaf olup, sadece mlkata tbi tutulacaklardr.

12- Yazl snav sonular ile mlkat gn ve yeri, SYM tarafndan adaylara duyurulacak ve Bakanlk binasna aslmak suretiyle iln olunacaktr. Adaylarn snav sonularna ilikin itirazlarn, snav sonu belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en ge 10 gn ierisinde SYMye yapmalar gerekmektedir. SYM sresi ierisinde yaplan itirazlar inceleyerek 10 gn iinde adaylara bildirecektir. Sresi getikten sonra yaplan itirazlar dikkate alnmayacaktr.

13- Yazl snav kazanan adaylarn, SYM tarafndan kendilerine gnderilecek olan yazl snav sonu belgesinin ellerine ulamasndan itibaren 15 gn ierisinde ve her hlde mlkat tarihinden 7 gn nce aadaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanl Personel Genel Mdrl Hkim Adayl Brosuna mracaat etmeleri gerekmektedir:

a) Hkimlik ve savclk grevlerini srekli olarak yurdun her yerinde yapmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal veya sakatl, allmn dnda evrenin yadrgayaca ekilde konuma ve organlarnn hareketini kontrol zorluu ekmek gibi zrl durumlar bulunmadn aka belirten tam teekkll bir Devlet hastanesinden alnacak salk kurulu raporu,
b) Askerlik yaptna, hlen askerlik hizmetini yapyor olduuna veya iliii olmadna ya da ertelendiine yahut yedee geirilmi olduuna dair belge,
c) lgililerin hkmll bulunup bulunmadna dair nfusa kaytl olduu yer Cumhuriyet basavclndan bir adet, Adl Sicil ve statistik Genel Mdrlnden alnacak adet belge,
d) Baka kurum ve kurulua kar mecbur hizmetle ykml bulunup bulunmadna dair damga pulu yaptrlm dileke eklinde bildirim,
e) Yabanc ile evli olmadna dair damga pulu yaptrlm dileke eklindeki bildirim,
f) 6 adet 6x9 ebadnda Kamu Kurum ve Kurulularnda alan Personelin Klk ve Kyafetine Dair Ynetmelik hkmlerine uygun olacak ekilde ba ak, aday kolaylkla tantabilecek nitelikte son ay ierisinde ektirilmi fotoraf,
g) Damga pulu yaptrlm mal bildirim belgesi.
h) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36. maddesine gre, orta okul ve dengi, lise ve dengi okullarda normal renim sresinden fazla okuyan adaylarn baarl geirilen her renim yln gsteren ilgili okul mdrlnden alacaklar belge.
) lgili tarafndan doldurulan fotorafl Gvenlik Soruturmas ve Ariv Aratrmas Formu.
Not : Bavuru Formu el yazsyla, dier btn belgeler daktiloyla doldurulacaktr.


D U Y U R U L U R