Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
09/07/2020 00:53:00
Yazdır

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

01.07.2020 tarih ve 31172 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Elemanı İlanında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimi Anabilim Dalı araştırma Görevlisi kadrosunun, ilan şartı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", 2547 Sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun 31. ve 50/d maddeleri, 657 Sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren son başvuru tarihi olan 16.07.2020 (mesai bitimi saat.17.00'dir)'ye kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı'ndan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

KADRO UNVAN ŞARTLARI:

1- Devlet Yükseköğretim Kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

4- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir. (http://personel.osmaniye.edu.tr/18362_formlar.html)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

5- Lisans / Lisansüstü diploma fotokopisi

6- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi

7- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

8- Resmi Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi ile ilgili)

9- ALES belgesi

10- 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz)

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

14- Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)

15- Yüksek Lisans / Doktora eğitim yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osmaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İlana ilişkin bilgiler, Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?