Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak

Kaynak : Doğaka
İlan Giriş : 01 Temmuz 2020 00:00, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2020 12:10
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illerinden oluşan TR63 bölgesinde faaliyet göstermekte olup Ajans merkezi Hatay ilidir. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 25.09.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Ajansımızda çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli bulunmayan 4 (dört) Uzman alımı yapılacaktır.

Personel alım sınavından başarılı olanlar DOĞAKA'nın faaliyetlerini yürüttüğü illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

: 21.07.2020-10.08.2020

: sinavbasvuru.sanayi.gov.tr (online başvuru)

: Daha sonra ilan edilecektir

: T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim

Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

S Türk vatandaşı olmak,

S Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

S Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

S Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

S Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

S Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

S Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL (4 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile başvuracak adaylar için;

S Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS) İngilizce dilinden aşağıdaki tabloya göre en az 70 ya da en az 80 puan almış veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Bakınız: https://denklik.yok.gov.tr/yabanci-dil-esdegerlikleri )

S Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

Tablo 1-Bölüm ve Puan t

"ürleri

Tablo 1-Bölüm ve Puan t

"ürleri

Mezun Olunan Bölüm

Alınacak

Personel Sayısı

Puan Türü

YDS Puan Şartı

Şehir Bölge Planlama

1

KPSSP 1, 2, 3

70 ve üstü

Mühendislik-Mimarlık

Bölümleri

1

KPSSP 1, 2, 3

70 ve üstü

İktisat

İşletme

Uluslararası İlişkiler

2

KPSSP 14, 24, 34

80 ve üstü

Yukarıda belirtilen bölümlere ilişkin öncelikli tercih sebepleri aşağıdaki gibidir.

S Şehir Bölge Planlama mezunu kişilerde yüksek lisans yapmış olmak, mekansal planlama konusunda tecrübeli, coğrafi bilgi sistemlerine hakim olmak,

S Mühendislik mezunu kişilerde Ziraat ve Makine Bölümlerinden mezun olmak ve 5 yıl üstü saha tecrübesine sahip olmak ve Mimarlık mezunlarında restorasyon deneyimi olmak,

S İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler mezunu kişilerde uluslararası hibeler konusunda proje hazırlama deneyimi olmak (AB, HBRD, Dünya Bankası, vb), kalkınma projelerinde tecrübeli olmak, ikinci dil olarak Arapça bilmek (Belgelemek kaydı ile), yatırım danışmanlığı tecrübesi sahibi olmak, ileri düzey yazılı ve sözlü İngilizce bilmek

3. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri:

Başvurular, 21 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, aday listesinin Ajans internet sitesinde

yayımlanmasını müteakip 5 gün içinde yapılabilecektir. Yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Tablo 2- Başvuruda Sunulacak Belgeler

No

Belge

Uzman Personel

1

Başvuru Formu

Z

2

Özgeçmiş ve Fotoğraf

Z

3

Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesi

Z

4

KPSS sonuç bilgileri

Z

5

İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi

T

6

YDS / e-YDS sonuç belgesi ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi

Z

7

Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi

Z

8

Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belge

Z

9

Yukarıda ilgili bölümlerde belirtilen tercih

sebeplerini taşıdığını gösterir diğer belgeler

T

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı

ÖNEMLİ:

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir).

UYARI:

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

Sınava ilişkin detaylı bilgi, Ajansın internet sitesi olan www.dogaka.gov.tr adresinden temin edilebilir.

4. Sınava Giriş:

Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 17.08.2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda her talep edilen personele karşılık 5 aday olacak şekilde toplam 20 (yirmi) aday sözlü sınava çağırılabilecektir. Ajans, bölümler itibariyle istihdam edilmesi planlanan uzman sayılarını gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar.

5. Yarışma Sınavının Yapılış Şekli:

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

6. Sınav Yeri ve Tarihi:

Personel adayları için yarışma sınavı daha sonra belirtilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır. Son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye Genel Sekreterlik yetkilidir.

7. Sınav Yeri:

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Tabakhane Sok. No:20 Antakya/HATAY

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar daha sonra belirtilecek tarihlerde belirtilen adreste, nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi veya pasaport belgesi ile hazır bulunacaklardır.

8. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam

edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ajans, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, Ajansın web sitesi olan www.dogaka.gov.tr adresinden ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlarla sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan belgelerin doğruluğu Ajans tarafından yasal mercilerden teyit edilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri online başvuru formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

9. Personelin çalışma koşulları

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. İş akdinin imzalanması ve personel istihdamı konusunda nihai karar yetkisi Ajans Yönetim Kurulundadır.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00 - 18:00 arası olup; haftada 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

10. Ayrıntılı Bilgi

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Evin EMİR veya Fatma SUNAÇ'dan bilgi alınabilir.

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Haraparası Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1. Tabakhane Sokak No: 20, Antakya/Hatay

Tel: 0 326 225 14 15

Faks : 0 326 225 14 52

E-posta : [email protected]

[email protected]

Kamuoyuna ilanen duyurulur.