Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 22 Haziran 2020 09:42, Son Güncelleme : 22 Haziran 2020 12:24
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 7 Müfettiş Yardımcısı Alacak

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunan 7 (yedi) adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile personel alınacaktır.

I - Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılabilme Koşulları:

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı, (KPSS) sonucunda P - 48 puan türünden en az 75 puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak. (140'ncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

(3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinden sonra doğanlar.)

(4) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

(5) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak.

II - Sınava Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

(1) Adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgilerin bulunduğu sınav başvuru formu (Formda belirtilen adres, ikametgah beyanı yerine geçecek olup, adaylara yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen adrese yapılacaktır.).

(2) Aday başvuru dilekçesi.

(3) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. (bir adedi sınav başvuru formuna yapıştırılacak.)

(4) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi.

(5) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

(6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Başkanlıkça onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen müracaat edilmesi halinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir.) (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.), e-Devlet üzerinden alınmış "Yükseköğretim Mezun Belgesi" de geçerli kabul edilecektir.

(7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

(8) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

(9) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı,

(10) Adayın kendi el yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş formu,

Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

III - Başvuru Şekli ve Yeri :

Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren sınav başvuru formu ve diğer beyan formları, MAPEG Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.mapeg.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Giriş sınavına katılmak için başvurular 29/06/2020 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek için isteklilerin müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 10/07/2020 günü mesai bitimine kadar (saat : 17.00); Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Mevlana Bulvarı no:76 06560 Beştepe/Yenimahalle/ANKARA adresine elden (şahsen) veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarih ve saatten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV - Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Belgesi (Sınav Giriş Belgesi):

"Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi", 20.07.2020 tarihinde (www.mapeg.gov.tr.) internet adresinden ilan edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgeleri 29.07.2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin (aday.ankara.edu.tr.) web adresinde yayınlanacaktır.

V - Yazılı Sınavın Tarihi ve Yeri:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli ve test usulüyle 08.08.2020 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak ve tek oturumda, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara'da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini (T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kart (yeni kimlik) süresi geçerli pasaport.) yanlarında bulunduracaklardır.

VI- Sınav Konuları:

A) HUKUK;

1- Anayasa Hukuku.

2- Medeni Hukuk.

3- Borçlar Hukuku.

4- Ticaret Hukuku.

5- Ceza Hukuku.

6- Ceza Muhakemesi Hukuku.

7- İdari Yargılama Usulü Hukuku.

8- İdare Hukuku.

9- İcra ve iflas Hukuku.

B) EKONOMİ (İKTİSAT);

1- Mikro Ekonomi.

2- Makro Ekonomi.

3- Güncel Ekonomik Sorunlar.

4- İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi.

5- Para-Banka.

6- Uluslararası Ekonomi.

C) MALİYE;

1- Maliye Politikası.

2- Kamu Gelir ve Giderleri.

3- Kamu Borçları.

4- Bütçe.

5- Türk Vergi Sistemi ve Kanunlarının Esasları.

Ç) MUHASEBE;

1- Genel Muhasebe.

2- Muhasebe ve Bilanço Teorisi.

3- Bilanço Analizi ve Teknikleri.

4- Ticari Hesap.

D) YABANCI DİL;

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birisi.

VII - Sınavın Şekli, Değerlendirilmesi, Sonuçların Duyurulması ve Sınav Sonucuna İtiraz:

(1) Giriş Sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 puandır.

(2) Yazılı sınav; sadece bir doğru cevap seçeneği olan çoktan seçmeli (5 seçenekli) test usulünde yapılacaktır. Sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınav puanı hesaplamasında (Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) *100) formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçları virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlama yapılmadan hesaplanacaktır.

(3) Yazılı sınavda her bir sınav grubundan 20'şer adet olmak üzere, toplam 100 adet soru sorulacaktır.

(4) Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için; adayların her alanda (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Yabancı dil) en az 60 puan alması ve ortalamasının en az 70 puan olması zorunludur. Sözlü sınava, başarılı sayılan adaylar arasından en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 28 aday çağırılacaktır.

(5) Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 28. aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(6) Yazılı sınavı kazananlar; sözlü sınavının yeri ve tarihi www.mapeg.gov.tr internet adresinde ayrıca ilan edilecek ve posta yoluyla da bildirim yapılacaktır.

(7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

(8) Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(9) Yarışma sınavını kazananların durumu Sınav komisyonu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır. Puanların eşitliği halinde sıralamada yabancı dil puanı esas alınır.

(10) Adaylar yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının (aday.ankara.edu.tr.) web adresinde yayınlanmasından (12.08.2020) itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçları ilanından, sözlü sınava itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde MAPEG Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapabileceklerdir. İtirazlar MAPEG Sınav Komisyonunca en geç 15 gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(11) Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını yaparken T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav yönetim Merkezi IBAN : TR 5600 0100 0799 6991 0399 5014 numaralı hesaba 25 TL (Yirmi Beş Türk Lirası) itiraz ücret (itiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontunu itiraz dilekçesine eklemeleri gerekmektedir. Sözlü sınava itiraz için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

(12) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayların T.C. Kimlik Numarası, imza, adres bilgilerini içermeyen ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yaptıkları itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adayların itiraz ettikleri soru sayısı kadar itiraz ücreti yatırmaları gerekir. Yeterli ücret yatırmayanların itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecek, hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

(13) Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını (yazılı ve sözlü) kazananların 7 kişi asıl, 3 kişi yedek olmak üzere listesi kurumun internet adresinde ilan edilecek ve adayların iletişim adreslerine tebliği yapılacaktır.

(14) Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi (0312) 212 80 00/(Dahili) 1157 - (0312) 203 46 27 - (0312) 203 4614 numaralı telefonlardan alınabilir.