SGK, 20 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak

SGK, 20 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Alacak.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 29 Mayıs 2020 00:41, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2020 09:25
SGK, 20 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri

sınıfında giriş sınavı ile 20 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır.

Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alımı için; 2018 ve 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri, öğrenim grubu, yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayıları ile KPSS taban puanı tablo-l'de belirtilmiştir.

1- ) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

a) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

e) Tablo -1 de belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak.

f) Geçerliliği devam eden YDS'den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk

kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

g) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

2- ) SINAV BAŞVURUSU VE SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN

DUYURULMASI

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Başvurular; E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 08 Haziran 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihi mesai bitiminde (Saat:17.30'da) sona erecektir.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup "Sosyal

Güvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan

sonra "tamam" ve "onayla" butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem

tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye

alınmayacaktır.

d) Adaylar; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını

elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

h) Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS

başarı puan sıralamasına göre yapılır.

3- ) YAZILI SINAV VE YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav, Ankara ilinde 12 Temmuz 2020 tarihinde Saat: 10.00'da test usulde

yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet

(www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

Adayın sınavda, kimliğini açıkça ispat edebileceği nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya

pasaport gibi belgelerin birini yanında bulundurması zorunludur.

Yazılı sınav sonuçları www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

a) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi, genel yetenek, genel kültür ve Başkanlığın görev alanına giren temel konulardan oluşur.

b) Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2 ve Tablo 3' de belirtilmiştir.

c) Yazılı sınav notu Giriş Sınav Komisyonu tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden altmış puandan az olmamak üzere ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

d) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, Tablo - 1 de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylardan KPSS puanı yüksek olan aday sözlü sınava çağrılır.

e) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınav kağıtları geçersiz sayılır.

4- ) SÖZLÜ SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumun internet adresinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

Sorular, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan

üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı

sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların

aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday ile puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana göre sıralanır, asil ve yedek listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak şartıyla 10 adet yedek aday belirlenir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Giriş sınavında başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.

5- ) SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

6- ) DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Tablo 1. KPSS puan türleri ve aday sayıları

Öğrenim Grubu

Kadro

Sayısı

KPSSP

Türü

KPSSP

Taban Puan

Yazılı Sınava
Çağrılacak Aday
Sayısı

Sözlü Sınava

Çağrılacak Aday Sayısı

Matematik

2

KPSS P3

70

40

8

Aktüerya

4

KPSS P3

70

80

16

Bilgisayar
Mühendisliği

8

KPSS P3

70

160

32

İstatistik

6

KPSS P12

70

120

24

TOPLAM

20

400

80

Tablo 2. Sınav Konuları ve Değerlendirme Ağırlığı

KONU

SORU SAYISI

AĞIRLIK

Alan Bilgisi

20

%60

Genel Kültür

20

%40

Genel Yetenek

20

Başkanlığın görev alanına giren temel konular

20

Tablo 3. Sınav Konularının Alt Başlıkları

Aktüerya Alanı

İstatistik Alanı

Matematik Alanı

Bilgisayar Mühendisliği Alanı

Aktüerya
Matematiği

Betimsel İstatistik ve
Hipotez Testleri

Diferansiyel
denklemler

Veri Tabanı Mimarisi

Toplam Hasar
Modelleri

Olasılık Kuramı

Lineer Cebir

SQL

Hayat tabloları

Regresyon Analizi

Analiz

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Yaşam modelleri

Parametrik Olmayan
İstatistiksel Yöntemler

Nümerik analiz

Bilgisayar Ağları

Hayat sigortaları

Örnekleme Yöntemleri

Internet ve Bilgi Güvenliği

Net primler

İstatistiksel Deney
Tasarımı

Yazılım Mühendisliği

Net rezerv

Çok Değişkenli
İstatistiksel Analiz

Yapısal Programlama ve
Nesne Tabanlı Programlama

Web Teknolojileri ve
Uygulamaları

Yazılım Test Süreçleri

Güvenli Yazılım Geliştirme

Iş ve Sistem Analizi