İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine (İGEME) Sözleşmeli Memur Alım İlanı

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde çalıştırılmak üzere 8 adet sözleşmeli statüde memur pozisyonuna memur alınacaktır. Başvuruda bulunabilmek için önlisans programlarının; Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama ile Muhasebe bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

İlan Giriş : 02 Haziran 2008 11:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine (İGEME) Sözleşmeli Memur Alım İlanı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİNE (İGEME) MEMUR ALINACAKTIR

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde (IGEME) çalıştınlmak üzere 8 adet sözleşmeli statüde memur pozisyonuna açıktan atama ile memur alınacaktır.
Sınavda basan 11 olan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli
personel olarak işe başlatılacaklardır,

I. ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

A. Genel Koşullar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kyllanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve İstihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlanndan dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş İse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

g) Akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak, h) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

ı) 01.01.2008 tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olmak (01.01.1973 ve daha sonra doğanlar).

i) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası ile işten çıkanlmış olmamak,

j) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

k) IGEME tarafından hizmet akdi feshedilenlerden kıdem tazminatını alarak aynlmamış olmak,

B.Özel Koşullar

a) Onlisans programlarının; Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama ile Muhasebe bölümlerinden mezun olmak.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Eylül 2006 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSSP93) 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

c) Başvuran adaylardan KPSSP93 sonuçlanna göre en yüksek puanı alan 80 (seksen) aday sözlü sınav-mülâkata çağrılacaktır. Aynca, son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanırlar.

Sözlü sınav - mülakata katılacak adaylar 7 Temmuz 2008 tarihinden itibaren IGEME'nin internet sitesi (www.igeme.gov.tr) ile IGEME binasının girişinde ilan edilecek olup, kişilere aynca Özel bir duyuru yapılmayacaktır.

II. GİRİŞ SINAVI KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

KPSSP93 puanı en yüksek adaydan başlayarak adaylar Ankara'da, sözlü sınav-mülakata tabi tutulacaktır.

Sözlü sınav-mülakat 14 Temmuz 2008 Pazartesi günü Ankara'da IGEME/Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay adresinde yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanlann mazeretleri kabul edilmeyecektir. Sözlü sınav-mülakatta adayların, muhasebe bilgisi, genel kültür ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklan değerlendirilecektir.

III. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvurular 9 Haziran 2008 Pazartesi günü saat 09.00tia başlayıp, 20 Haziran 2008 Cuma günü saat 17.00de sona erecektir.
Başvuruların, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Mithatpaşa Cad, No.60 06420 Kızılay ANKARA adresine yapılması gerekmekte olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

A.Başvuru İçin Gerekli Belgeler

a) KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı ya da onaylı örneği,

b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

c) Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,

d) 4,5 x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) IGEME'den veya http://www.igeme.gov.tr web-sitesinden temin edecekleri İş Başvuru Formu.

B.Giriş Sınavını Kazanan Adaylardan İşe Alınmadan Önce Aynca İstenecek Belgeler

a) Erkek adaylarda askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) 4,5 x 6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

c) Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak adli sicil belgesi,

d) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

e) Başka kurum ve/veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi,

GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU rÇW MÜRACAAT YERİ

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
Mithatpaşa Cad. No: 60 06420 Kızılay/ANKARA Tel: (312) 417 22 23 Dahili: 503

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.