Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı

İlan Giriş : 30 Nisan 2020 17:54, Son Güncelleme : 30 Nisan 2020 17:56
Türkiye İhracat ve Kredi Bankası BT Uzman Yardımcısı alım ilanı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş
2020 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BT) UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL
Bankamız Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, sınav ile BT Uzman Yardımcıları alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,
Yazılım ve İş Geliştirme alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri" veya "Matematik-Bilgisayar" bölümlerinden mezun olmak, veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,
Teknolojik Altyapı alanı için, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri" veya "Matematik-Bilgisayar" bölümlerinden mezun olmak, veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamca onaylanan yabancı okullardan mezun olmak,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS); Yazılım ve İş Geliştirme alanında, KPSSP-1 puan türünden en az 70 puan almak, Teknolojik Altyapı alanında, KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almak,
İyi derecede İngilizce bilmek; 01/01/2018 tarihinden itibaren girilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce)'ndan veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı'ndan (E-YDS/İngilizce) en az 70 puan veya puan ve dil yeterliği bakımından eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından onaylanan; CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik sınavlarından birinden eşdeğer puan almış olmak, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş, hizmetini fiilen tamamlamış, bedelli, muaf veya sınav tarihi itibarıyla en az 1 yıl erteletmiş (En erken tecil tarihi 1 Haziran 2021) veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Bankacılık Kanunu'na göre imza yetkisi geçici de olsa kaldırılmamış veya bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
Sınavın yapıldığı yılın (2020) Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak,
Bankamızın daha önceki dönemlerde açmış olduğu Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarında, sözlü sınav aşamasında elenmemiş olmak,
Giriş Sınavı Şartlarını taşıyan tüm adaylar puan sıralaması yapılmadan sözlü sınava alınacaktır.

3. BAŞVURU
BT Uzman Yardımcılığı Sınavı için başvurular, 29 Nisan 2020 tarihinden 22 Mayıs 2020 tarihi saat 17.00'a kadar Bankamız internet sayfası üzerinden 2020 BT Uzman Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartlarını taşımayanlar sınava kabul edilmezler. Başvuru Formu doldurulurken gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ve daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Adaylar kurumumuzca açılmış olan BT Uzman Yardımcılığı sınavının;

* Yazılım ve İş Geliştirme,
* Teknolojik Altyapı
alanlarından yalnızca birine başvurabilecektir.

4. SINAV ŞEKLİ
BT Uzman Yardımcılığı Sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav;
Yazılım ve İş Geliştirme
Teknolojik Altyapı
olmak üzere 2 (iki) farklı alanda yapılacaktır.

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, sözlü sınav notu ve ilgili KPSS puanının ortalamasına göre ağırlıklandırılarak adayın nihai başarı puanı belirlenecek ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacaktır.

Sınav sonuçlarında;
"KPSS puanı ağırlığı %60
"Sözlü sınav" ağırlığı %40'tır.

5. SÖZLÜ SINAV KONULARI
Aşağıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi;

Yazılım ve İş Geliştirme Alanı: Algoritmalar, Veri Tabanı Sistemleri, Veri Tabanı Mimarisi, Nesneye Dayalı Programlama, Veri Yapıları, Katmanlı Mimari, SOA, Programlama Dilleri ( Java, C#, vb.), SQL, Bilgisayar Mimarisi, Yazılım Yaşam Döngüsü, BT Proje Yönetimi, İş ve Sistem Analizi, Yazılım Test Süreçleri
Teknolojik Altyapı Alanı: Bilgisayar Donanımı ve Mimarisi, Kişisel Bilgisayar / Sunucu İşletim Sistemleri, Kurumsal Ağ Mimarileri, Ağ ve Sistem Güvenliği, Veri Yedekleme, Veri Tabanı Yönetimi, Senkron ve Asenkron Haberleşme, İnternet Mimarileri, Kablosuz İletişim Ağları, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi Güvenliği ve Varlık Analizi, Sistem Modelleme, Ofis Uygulamaları.
Genel kültür bilgisi, etkin anlama, akıcı konuşma, yabancı dil, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı vb. yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle ölçülecektir.

6. SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ
Sözlü Sınav, 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında "Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 19 34768 Ümraniye/İSTANBUL (Türk Eximbank Genel Müdürlük Binası)" adresinde oturumlar halinde gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınava katılacak adayların isimleri, 25-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında Banka internet sayfasında ilan edilecektir. Yazılı sınava katılacak adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup, adayların sınav başvurusu esnasında kurumumuza iletmiş oldukları elektronik posta adreslerine iletilecektir. Ancak, isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır.

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri Banka internet sitesinde ilan edilecektir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, öngörülen sayıda asil aday ve aynı sayıda yedek aday Banka internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adayların elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Ayrıca kesin sonuçlar ve istenecek belgeler sözlü sınavı kazanan adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Ancak yazılı bildirimin gecikmesinden Banka sorumlu olmayıp e-postanın veya Banka internet sitesinin kontrolü sorumluluğu Uzman Yardımcısı adayına aittir.

Giriş sınavını kazanan Uzman Yardımcısı adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarına ait bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 günlük süre (her durumda sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün) içinde Bankanın İnsan Kaynakları'na başvurmaları gereklidir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen bu süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Bu durumda, gelmeyen adayların yerine yedek adaylar başarı sıralamasına göre çağrılır.

Banka, ihtiyaç duyulan kontenjanda sayısal düzenleme yapmaya yetkilidir ve Bankanın nihai olarak başarılı olan aday sayısından daha az ya da daha çok sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkı saklıdır.

8. BİLGİ
Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın internet sayfası (www.eximbank.gov.tr) ve [email protected] e-posta adresi aracılığıyla edinilebilir.

Adres: Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş İnsan Kaynakları, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 19 P.K: 34768 Ümraniye/İSTANBUL

Başvuru için tıklayınız.