Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Kaynak : kamuilan
İlan Giriş : 13 Nisan 2020 09:41, Son Güncelleme : 14 Nisan 2020 11:02
Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

TAŞPINAR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Taşpınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Taşpınar Belediyesinin boş itfaiye eri kadrosuna için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk vatandaşı olmak.

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkümolmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmışyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

. Görevinidevamlıyapmasınaengel olabilecekakılhastalığıveyabedenselengeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarınıtaşımak.

2) BAŞVURU ÖZELŞARTLARI:

. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P3lisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 55 (ellibeş) puan almış olmak,

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmışolmamak.

. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/Amaddesindekiözelşartlaragöre,itfaiyeerikadrolarınabaşvuruyapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boyvekilotespitleribelediyemizceyapılacaktır.

. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygunolmaları.

. İtfaiye teşkilatınınihtiyacınagörebelirlenen,13.10.1983tarihlive2918sayılıKarayollarıTrafikKanunuhükümlerinceverilen sürücübelgesinesahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLENBELGELER:

Başvuru sırasında;

. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.trinternetadresinden teminedilecektir.

. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmekkaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir)

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslıibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir)

. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayarçıktısı,

. Askerlikle ilişiği olmadığına dairbeyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dairbeyanı,

. 2 Fotoğraf (1 adedi formayapıştırılacak),

. En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslıibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir)

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VESÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

. Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 27.04.2020 tarihinden01.05.2020Cumagünü saat 17.00'a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarınıyapabilirler.

. Başvurubelgelerini TaşpınarBelediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'neşahsenteslimetmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılanbaşvurular, belediyemizce değerlendirmeyealınmayacaktır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABULEDİLENLERİN İLANI:

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacakboşkadrosayısınınbeşkatıoranındaadaysözlüsınavaçağrılacaktır,

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı, 04.05.2020tarihindebelediyemizwww.taspinar.bel.trinternetadresindeve ilan panosunda ilanedilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir, Adayların , sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu belge sınava girişte ibrazedilecektir.

5) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Taşpınar BelediyeBaşkanlığında06.05.2020ÇarşambaGünüsaat 08:00'da,başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle başlayacaktır.

Sözlüsınavlarveuygulamalısınavaynıgüniçindebitirilemeziseertesigünüdevamedilecektir.

Sözlü SınavKonuları:

. Türkiye CumhuriyetiAnayasası

. Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi

. 657 SayılıDevletMemurlarıKanunu

. Mahalli İdareler ileilgili Temel Mevzuat konularıilekadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiile araç kullanımı vesportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

6) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARAİTİRAZ:

.Sözlüsınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

.Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40'ı, uygulamalı bölümünün %60' ıalınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ilan edilir.

. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya

herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Taşpınar Belediye Başkanlığı