Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak

İlan Giriş : 26 Mart 2020 09:30, Son Güncelleme : 26 Mart 2020 21:22
Aksaray Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak

TAŞPINAR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Taşpınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Sıra No

Kadro

Ünvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan

Türü

KPSS

Puanı

1

İtfaiye Eri

G.İ.H

8

1

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak,

en az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 55

Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Taşpınar Belediyesinin boş itfaiye eri kadrosuna için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlaraşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genelşartlara sahip olmalarıgerekmektedir.

. Türk vatandaşıolmak.

. Kamu haklarından mahrumbulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkümolmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmışyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

. Görevinidevamlıyapmasınaengel olabilecekakılhastalığıveyabedenselengeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarınıtaşımak.

2) BAŞVURU ÖZELŞARTLARI:

. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P3lisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 55 (ellibeş) puan almış olmak,

. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmışolmamak.

. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/Amaddesindekiözelşartlaragöre,itfaiyeerikadrolarınabaşvuruyapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boyvekilotespitleribelediyemizceyapılacaktır.

. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygunolmaları.

. İtfaiye teşkilatınınihtiyacınagörebelirlenen,13.10.1983tarihlive2918sayılıKarayollarıTrafikKanunuhükümlerinceverilen sürücübelgesinesahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLENBELGELER:

Başvuru sırasında;

. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.taspinar.bel.trinternetadresinden teminedilecektir.

. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmekkaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir)

. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslıibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir)

. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayarçıktısı,

. Askerlikle ilişiği olmadığına dairbeyanı,

. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dairbeyanı,

. 2 Fotoğraf (1 adedi formayapıştırılacak),

. En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslıibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir)

3) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VESÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

. Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 27.04.2020 tarihinden01.05.2020Cumagünü saat 17.00'a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarınıyapabilirler.

. Başvurubelgelerini TaşpınarBelediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'neşahsenteslimetmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılanbaşvurular, belediyemizce değerlendirmeyealınmayacaktır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURUSU KABULEDİLENLERİN

İLANI:

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacakboşkadrosayısınınbeşkatıoranındaadaysözlüsınavaçağrılacaktır,

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı,

04.05.2020tarihindebelediyemizwww.taspinar.bel.trinternetadresindeve ilan panosunda ilanedilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi'' gönderilecektir,

Adayların , sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu belge sınava girişte ibrazedilecektir.

5) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Taşpınar BelediyeBaşkanlığında06.05.2020ÇarşambaGünüsaat 08:00'da,başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle başlayacaktır.

Sözlüsınavlarveuygulamalısınavaynıgüniçindebitirilemeziseertesigünüdevamedilecektir.

Sözlü SınavKonuları:

. Türkiye CumhuriyetiAnayasası

. Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi

. 657 SayılıDevletMemurlarıKanunu

. Mahalli İdareler ileilgili Temel Mevzuat konularıilekadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiile araç kullanımı vesportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

6) SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARAİTİRAZ:

. Sözlüsınav;TürkiyeCumhuriyetiAnayasası,AtatürkİlkeleriveİnkılapTarihi,657sayılıDevletMemurlarıKanunu,MahalliİdarelerileilgiliTemelMevzuatkonularında25'erpuanolmaküzeretoplamda100tampuanüzerindenyapılırvesınavkuruluüyelerince verilen puanlar ayrıayrıtutanağageçirilir.

. Uygulamalısınav;100tampuanüzerindenyapılırvesınavkuruluüyelerinceverilenpuanlarayrıayrı tutanağa geçirilir.

. Sınavdadeğerlendirme;sınavınsözlübölümünün%40'ı,uygulamalıbölümünün%60'ıalınaraksınavpuanıhesaplanırvesınavkuruluüyelerinceverilenpuanlarayrıayrıtutanağageçirilir.Sınavda başarılısayılmakiçin en az 60 puanalınması şarttır.

. Adaylarınatamayaesasbaşarıpuanı;belediyetarafındanyapılansınavpuanıileKPSSpuanınınaritmetikortalamasıalınmaksuretiylebelirlenirve belediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ilan edilir.

. AdaylarınatanmayaesasbaşarıpuanlarınınaynıolmasıhalindeKPSSpuanıyüksekolanaönceliktanınır.Enyüksekbaşarıpuanındanbaşlamaküzereatamayapılacakkadrosayısıkadarasıladayveasıladaysayısıkadarda yedekadaybelirlenecektir.Asılveyedekadaylisteleribelediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresindeilanedilecekvelistedeyeralanlaraayrıcayazılıtebligatyapılacaktır.

SınavKurulu;sınavsonundapersonelalımıiçinilanaçıktığıkadrolardan,başarıpuanlarını düşük bulduğuveyayeterli bulmadığı takdirdesınavduyurusundailanedilenlerin bir kısmınıyada hiçbirinialıpalmamahakkınasahiptir.

Başvuruveişlemlersırasındagerçeğeaykırıbeyandabulunduğuveyaherhangibirşekildegerçeğisakladığıtespitedilenlerinsınavlarıgeçersizsayılırvebunlarınatamalarıyapılmaz.Bugibidurumlarıtespitedilenlerinatamalarıyapılmışolsadahiatamalarıiptaledilir.BukişilerhiçbirhaktalepedemezlervehaklarındaCumhuriyetBaşsavcılığına suçduyurusunda bulunulacaktır.

Sınavsonuçlarına,başarılistesininbelediyemiz www.taspinar.bel.tr internet adresinde ilanındanitibarenyedigüniçindeyazılıolarakitirazedilebilir.İtirazlar,sınavkurulutarafındanyedigüniçerisindesonuçlandırılırve ilgiliyeyazılıolarakbilgiverilir.

İlanOlunur.

Taşpınar Belediye Başkanlığı