Adalet Bakanlığı Aşçı, Kaloriferci ve Şoför Alım Sınav İlanı

Adalet Bakanlığı 55 adet şoför, 11 adet aşçı ve 9 adet kaloriferci alacaktır. Kadrolara merkezi sınavda en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının 5 katı kadar aday çağırılacaktır.

İlan Giriş : 13 Mayıs 2008 15:06, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Adalet Bakanlığı Aşçı, Kaloriferci ve Şoför Alım Sınav İlanı

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Aşçı, Kaloriferci ve Şoför Alım Sınav İlanı

1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 9, 14 ve 15 inci maddeleri gereğince taşra kadrolarında münhal bulunan ve aşağıda yeri belirtilen 55 adet şoför, 11 adet aşçı ve 9 adet kaloriferci olmak üzere toplam 75 adet kadrolara merkezi sınavda en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının 5 katı kadar aday çağırılarak Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır

2. Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak sözlü sınavda,

Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 (KPSS 2004) ve 17 Eylül 2006 (KPSS/2) tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

I. Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan ve merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,

d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

II.Özel Şartlar:

A- Kaloriferci ve Aşçı Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a. En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b. Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

c. Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

B- Şoför Kadrolarına Atanabilmek için;

a. En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b. Hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c. Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

d. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

3. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden aday adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4. Başvuru tarihi: Başvurular 21 Mayıs 2008 Çarşamba günü başlayıp, 2 Haziran 2008 Pazartesi mesai saati bitiminde sona erecektir.

5. Sınav yeri: Ankara, Kocaeli, Erzurum ve Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları,

6. Sınav tarihi ve saati: Sözlü sınav 16 Haziran 2008 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Başvuru için gerekli belgeler:

a. Başvuru yerinde verilecek EK- 1 başvuru formu,

b. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden onaylı örneği,

d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

e. Adli Sicil kaydı, (arşiv kaydını gösterir şekilde),

f. Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g. KPSS sınav sonuç belgesi,

h. Aşçı ve kaloriferci kadrolarına başvuranlar için halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşta sahip olduğu sertifikanın aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu yada noterden tasdikli örneği, verilmesi gerekir.

9. Açıktan atama suretiyle aşçı, kaloriferci ve şoför kadrolarının tahsis edildiği ceza infaz kurumları ve bu ceza infaz kurumlarını tercih eden adayların müracaat edecekleri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları aşağıda gösterilmiştir.

Kenan İPEK
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

Sınav Yerlerini Gösterir Liste

Başvuru Formu