Mübaşir Alım İlanı (265 kişi)

Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan toplam 265 adet mübaşir kadrosuna, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Kanunun 114/1-a/1. bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla açıktan atama yapılacaktır.

İlan Giriş : 19 Nisan 2008 22:06, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Mübaşir Alım İlanı (265 kişi)

İLAN

Adalet Bakanlığından

1- Aşağıda yeri, sayısı ve derecesi belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan toplam 265 adet mübaşir kadrosuna, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Kanunun 114/1-a/1. bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla açıktan atama yapılacaktır.

2-Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006-KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

3- Sözlü sınava merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacak, 2802 sayılı yasanın 114/1-a/1. madde ve bentlerinde yer alanlardan merkezî sınavda en az 70 puan alanlara, ilân edilen kadro sayısının 5 katı aday içerisinde öncelik verilecektir.

4-Başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir

I)Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 23/05/2008 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,

e-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

II)Özel Şartlar:

a- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III-Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

VI-Başvuru tarihi: Başvurular 12/05/2008 Pazartesi günü başlayıp

23/05/2008 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

V-Sınav yeri: İlgili adalet komisyonlarıdır.

VI-Sınav tarihi ve saati: 07/06/2008 Cumartesi günü, saat 09?da adaylar sözlü sınava tâbi tutulacaklardır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

VII-Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu

(Adalet komisyonlarından temin edilecektir),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi,

d-KPSS-2004 veya 2006 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

f-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak arşiv araştırması formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

VIII- Açıktan atama suretiyle atama yapılacak 7, 8, 9, 10, 11, 12. derecelerdeki atama yapılacak mübaşir kadrolarının yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK:Sınav İzni Verilen Mahaller