Zabıt Katibi İlanı (1475 kişi)

Genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 1475 adet zabıt katibi kadrosuna, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Kanunun 114/1-a/1. bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla açıktan atama yapılacaktır.

İlan Giriş : 19 Nisan 2008 22:04, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Zabıt Katibi İlanı (1475 kişi)

İLAN

Adalet Bakanlığından

1- Aşağıda yeri, sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 1475 adet zabıt katibi kadrosuna, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Kanunun 114/1-a/1. bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla açıktan atama yapılacaktır.

2- Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006-KPSS)?nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a- Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 09/05/2008 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.

e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

II) Özel Şartlar:

a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c- Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

d- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

III- Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların uygulama ve sözlü sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaatları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

IV- Başvuru tarihi: Başvurular 24/04/2008 Perşembe günü başlayıp, 09/05/2008 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

V- Sınav yeri: İlgili adalet komisyonlarıdır.

VI- Uygulama sınav tarihi ve saati: 17-18 Mayıs 2008 Cumartesi-Pazar günü, saat 09?da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak ve uygulama sınavı bitiminden sonra sözlü sınavı yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle uygulama ve sözlü sınavına katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

VIII- Başvuru için gerekli belgeler:

a-Başvuru yerlerinde verilecek Ek-1 Başvuru Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir),

b-Nüfus cüzdan fotokopisi,

c-Öğrenim belgesi,

d-KPSS-2004 veya KPSS-2006 sınav sonuç belgesi,

e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

g-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak arşiv araştırması formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

IX- Açıktan atama yapılacak 7, 8, 9, 10, 11, 12. derecelerdeki zabıt kâtipliği kadrolarının yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK:Sınav İzni Verilen Mahaller