Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 2 Uzman Yardımcısı Alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 2 Uzman Yardımcısı Alacak.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2019 07:50, Son Güncelleme : 31 Aralık 2019 07:56
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 2 Uzman Yardımcısı Alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

GENEL BİLGİLER

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ve 16.12.2017 tarihli ve

30272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı

Yönetmeliği" hükümleri uyarınca, mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 2 adetYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ile sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı, 26.01.2020 tarihinde saat 10.30-12.30 arası, yazılı sınav ise 08.02.2020 tarihinde saat 14.00-16.00 arası Ankara'da yapılacak olup sınav yerleri daha sonra duyurulacaktır.

Başvurular basvuru.ytb.gov.tradresi üzerinden 31.12.2019 saat 09.00 ve 14.01.2020 saat 18.00arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00 göre)

Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlık kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar, 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği" ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

Adres_: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi

Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat/Ankara/Türkiye

E-posta_: [email protected]

İnternet Sitesi : kariyer.ytb.gov.tr

www.ytb.gov.tr

Telefon_: +90 312 218 41 55/56/67/88

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış

olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu adayların denklik işlemlerini tamamlayarak denklik belgelerini başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığa sunmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar denklik belgesini Başkanlığa sunmayan adayların eleme sınavına alınmaları mümkün değildir.)

Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler

Fakülte

Bölümler

1

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İşletme Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak.

Diğer fakültelerin aşağıda yer alan bölümlerinin

birinden mezun olmak:

2

Diğer Fakülteler

Ekonometri, Ekonomi, Finans, Gazetecilik,

Halkla İlişkiler, İktisat, İlahiyat, İletişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Reklamcılık,

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler

ç) Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca dil seviyesini gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;

İlgili dillerde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,

İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede eğitim dili Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İsveççe, İspanyolca, İtalyanca, Malayca, Rusça ve Yunanca olmak kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans veya doktora diploması,

İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren belge.

Dil belgelerinin geçerlilik süreleri YDS için 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgeler için ise 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında sınav ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.

ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim dalları ve kadro adedi, aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup Başkanlık tabloda belirtilen kadro adetlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Tablo-2: Fakülte/Bölümlere göre Sınav Grupları ve Kadro Sayıları

Gruplar

Mezun Olunması Gereken Fakülte/Bölüm

Kadro

Adedi

1. Grup

Fakülteler: Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bölümler: Ekonometri, Ekonomi, Finans, İktisat, İlahiyat, İletişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye,

Psikoloji, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler

1

2. Grup

Fakülteler: İletişim Fakültesi

Bölümler: Gazetecilik, Halkla İlişkiler, İletişim, Reklamcılık

1

TOPLAM

2

adayların bölümlerine göre belirlenir.

BAŞVURULARIN YAPILMASI

Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) İş talep formu

b) T.C. kimlik numarası beyanı

c) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin Başkanlık tarafından onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi)

ç) YDS sonuç belgesi veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesi veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı eğitim ve sınavlara ilişkin belge

d) Adli sicil beyanı

e) Yazılı özgeçmiş

f) Vesikalık fotoğraf

g) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

ğ) SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi

h) Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan

SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI

(1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

(2) Eleme Sınavı

a) Başvuruların incelenmesi neticesinde başvurusu geçerli sayılan adaylar eleme sınavına katılacaktır.

b) Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün adaylar için ortak olacaktır.

c) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

- Tablo-2'deki 1. Grup'ta belirtilen fakülte veya bölüm mezunu adaylara eleme sınavında aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır:

Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)

Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)

Başkanlık görev alanı

Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar)

Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası hukuk ve insan hakları)

Sosyoloji (Genel sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye'nin sosyolojik yapısı)

- Tablo-2'deki 2. Grup'ta belirtilen fakülte veya bölüm mezunu adaylara eleme sınavında aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır:

Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular)

Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi)

Başkanlık görev alanı

İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji

ç) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen sınav alanlarında parantez içinde ifade edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.

d) Her bir grup için eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı aday(son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) başarılı kabul edilecek ve bu adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Gruplardan birinden yeter sayıda adayın yazılı sınava katılmaya hak kazanamaması halinde kalan kontenjan diğer grup için kullanılabilir.

(3) Yazılı Sınav

a) Yazılı sınav, ilanın "Sınavın Aşamaları ve Uygulanması" başlıklı bölümünde belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

b) Her bir grup için yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday(son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılır. Gruplardan birinden yeter sayıda adayın sözlü sınava katılmaya hak kazanamaması halinde kalan kontenjan diğer grup için kullanılabilir.

(4) Sözlü Sınav

Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,

a) Bu ilanın "Sınavın Aşamaları ve Uygulanması" başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden her bir grup için ayrı ayrı değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not, 100 puan üzerinden 70'tir. Gruplardan birinden yeter sayıda adayın sözlü sınavda başarılı olamaması halinde kalan kontenjan diğer grup için kullanılabilir.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Başkanlık internet sitesinde ilan edilecektir. 11655/1-1