Denizli İhracatçılar Birliği 3 personel alacak

18/09/2019 13:22:00
Yazdır

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne Daimi Hizmet Sözleşmeli Uzman Yardımcısı(1kişi), İdari Memur (1kişi), Şoför (1 kişi) kadrosuna atanmak üzere sınavla 3 (üç) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Uzman Yardımcısı için : Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla tabloda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak. Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için 2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce) (YDS/e- YDS) en az 70 puan ve uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak (ikinci yabancı dil tercih sebebidir)
 5. İdari Memur Kadrosu için : Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 6. Şoför Kadrosu için Lise mezunu olmak. En az 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak. (İleri sürüş teknikleri tercih sebebidir)
 7. 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 8. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 9. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 10. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 11. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 12. Uzman Yardımcısı için Temmuz 2018 ve/veya Temmuz 2019 dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.
 13. İdari Memur kadrosu için Temmuz 2018 ve/veya Temmuz 2019 dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.
 14. Şoför kadrosu için Ekim 2018 dönemi Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) aşağıda yer alan Tablo'da belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış olmak.

ÖĞRENİM DURUMU

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin İktisat, İşletme,

Maliye, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilgiler,

Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler, İstatistik,

Ekonometri Bölümlerinden birinden mezun olmak.

2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından

(YDS/e- YDS) en az 70 puan veya uluslararası

kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından

yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre

70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak

(ikinci yabancı dil tercih sebebidir)

4 YIL

KPSS P3

1 Uzman Yardımcısı

Üniversitelerin dört (4) yıllık Fakültelerinin İktisat, İşletme,

Maliye, Kamu Yönetimi,

Siyasal Bilgiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler, İstatistik,

Ekonometri Bölümlerinden birinden mezun olmak.

4 YIL

KPSS P3

1 İdari Memur

Lise mezunu olmak

KPSS P94

1 Şoför

TOPLAM

3 personel

3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için on (10) adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört (4) katı kadar aday sınava çağırılır. Sınava başvuranların sayısının on (10)'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağırılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağırılır.

Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- İstenilen Belgeler

 1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu. Lütfen Tıklayınız!
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" İbaresinin yazılarak imzalanması)
 3. İki adet vesikalık fotoğraf,
 4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
 5. KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi
 6. YDS Sonuç Belgesi Fotokopisi
 7. Sürücü Belgesi (Şoför kadrosu)
 8. Güncel Özgeçmiş (CV)

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Denizli İhracatçılar Birliği adresine en geç 23 Eylül 2019 saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 26 Eylül 2019 tarihinde Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • TELEFON / WEB ADRESİ
 • ADRES
 • Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)
 • 0(258) 274 66 88
 • www.denib.gov.tr
 • Akhan Mah. 246 sok. No:8 Pamukkale / DENİZLİ
1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?