Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

06/09/2019 15:14:00
Yazdır

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Başkanlık) istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in (Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucundaki başarı sırasına göre 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce alanında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi http://www.anayasa.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İlanda belirtilen hususlar dışında adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru Grubu

Bilişim Personeli Pozisyonu

Bölümler

Alınacak Personel Sayısı

I. GRUP (3 kata kadar)

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

1

II. GRUP (2 kata kadar)

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

2

TOPLAM

3

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, üç katını geçemeyecekler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya 2020 yılı sonuna kadar askerlikle ilişiği bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (I. GRUP)

(1 (bir) Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Aranan Nitelikler:

a) Java ve nesne yönelimli program geliştirme konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) En az bir RDBMS (Oracle Database, PL/SQL, My SQL, MSSQL) ile çalışmış olmak,

c) JEE, JPA, HIBERNATE, JSP, Spring, Swing gibi Java frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) HTTP, JSON, XML, Restful API/SOAP web servis yapıları konusunda yeterli tecrübeye sahip olmak,

e) Açık kaynaklı web uygulamalarında ve frameworklerinde çalışma deneyimi olmak,

f) Tercihen Html, CSS, AJAX, Javascript, Jquery gibi web teknolojileriyle uygulama geliştirmiş olmak,

g) Tercihen Maven, Git kullanmış olmak.

B.2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (II. GRUP)

(2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Aranan Nitelikler:

a) Java ve nesne yönelimli program geliştirme konusunda en az 2 yıl çalışmış olmak,

b) En az bir RDBMS (Oracle Database, PL/SQL, My SQL, MSSQL) ile çalışmış olmak,

c) JEE, JPA, HIBERNATE, JSP, Spring, Swing gibi Java frameworklerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) HTTP, JSON, XML, Restful API/SOAP web servis yapıları konusunda yeterli tecrübeye sahip olmak,

e) Açık kaynaklı web uygulamalarında ve frameworklerinde çalışma deneyimi olmak,

f) Tercihen Html, CSS, AJAX, Javascript, Jquery gibi web teknolojileriyle uygulama geliştirmiş olmak,

g) Tercihen Maven, Git kullanmış olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE İSTENEN BELGELER

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir.

Başvurular, elden Anayasa Mahkemesi Başkanlığına (Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Başvurular 2/9/2019 tarihinde başlayacak ve 16/9/2019 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler şunlardır:

BELGE

AÇIKLAMA

a)

Özgeçmiş

Bilgisayar ortamında hazırlanmış özgeçmiş.

b)

Vesikalık Fotoğraf

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf.

c)

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurumdan alacağı, ilanın genel şartlar bölümünün (c) bendinde belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını gösterir belge,

2) Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

ç)

Programlama Dil

Belgesi

Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

d)

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren

Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

e)

KPSS Sonuç Belgesi

Varsa, KPSS puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti

f)

Yabancı Dil Belgesi

Varsa, İngilizce yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti

g)

Mezuniyet Belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi. (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)

h)

Erkek Adaylar İçin Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına

İlişkin Belge

Terhis durumunu, muafiyet durumunu veya 2020 yılı sonuna kadar askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge.

ı)

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen hususlar hakkında varsa sertifikalar başvuruya eklenecektir.

i)

Güvenlik

Soruşturması ve

Arşiv Araştırması Formu

http://www.anayasa.gov.tr adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde KPSS puanının %70'inin ve yabancı dil puanının %30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ataması yapılacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı x

0,70)+ (Yabancı Dil Puanı x 0,30)])

b) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

c) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d) Başkanlık, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı adayın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi http://www.anayasa.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

5. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü/uygulamalı sınav, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav 1/10/2019 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı sınav takvimi, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün http://www.anayasa.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

b) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

c) Sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

6. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3'tür (üç).

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak http://www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

d) Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

g) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler http://www.anayasa.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir.

7. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, en fazla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7.1. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

S.N.

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Alınacak

Personel Sayısı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı*

(TL)

1

Yazılım Geliştirme Uzmanı (I.GRUP)

3 Katına kadar

1

19.117,47

2

Yazılım Geliştirme Uzmanı (II. GRUP)

2 Katına kadar

2

12.744,98

TOPLAM

3

*Sözleşmeli bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

8. DİĞER HUSUSLAR

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

c) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?