Selçuk Üniversitesi, sözleşmeli 2 canlı model alacak

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
05/09/2019 03:23:00
Yazdır

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (Canlı Model)

BAŞVURU TARİHİ : 05/09/2019

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 19/09/2019

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı

Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 8.

Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar

Fakültesi bünyesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim güz ve bahar dönemlerinde çalıştırılmak üzere

giderleri özel bütçeden karşılanarak; 2 (iki) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Asil ve yedek olarak

Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adaylara yapılacaktır)

1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak.

2. Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda

belirlenecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1. Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren

l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık

Binası 1.kattadaki yazı işleri bürosuna istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı

görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.

2. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için

gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç

7

(yedi) iş günü içerisinde http://www.selcuk.edu.tr/guzel_sanatlar/tr adreslerinden ilan

edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan

sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Asıl ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara güvenlik

soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv

araştırması olumlu olanların ataması yapılacak olup, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv

araştırması olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

4- Fotoğraf (2) adet

5- Savcılık iyi hal kağıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6- İş Talep Formu (Fakülteden başvuru esnasında temin edilecektir.)

7547/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?