Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak- Düzeltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli Bin 150 personel alacak.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 07 Eylül 2019 03:29, Son Güncelleme : 07 Eylül 2019 08:47
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak- Düzeltildi

7 Eylül 2019 tarihinde yapılan düzeltme
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI İLANI ile ilgili olarak;

- İlanın "Yerleştirme İşlemi" başlıklı 6 ncı bölümünde yer alan

"Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1'de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir." ifadesi

"Asil olarak başarılı kabul edilen adaylara EK-1'de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercih hakkı verilecektir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirteceklerdir. Yerleştirmeler bu doğrultuda yapılacaktır." olarak düzeltilmiştir.

31 Ağustos 2019 tarihinde yapılan düzeltme
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIMI İLANI ile ilgili olarak;

- İlanın "Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 1 inci bölümünde yer alan:

"b)Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak," şartı kaldırılmıştır.

- İlanda Ek-1 Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi ) Pozisyonu İçin Tercih Yapılabilecek İlleri Ve Sayıları Gösterir Liste'de yer alan pozisyonlar il bazında düzenlenmiş olup sehven

"Adapazarı" olarak yazılan İlçe "Sakarya" İli olarak,

"İzmit" olarak yazılan İlçe "Kocaeli" İli olarak düzeltilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

29 Ağustos'ta yayımlanan ilan
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 1150 (bin yüz elli) adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,

c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 60 puan almış olmak.

ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

d) Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

e) Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

f) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

g) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

h) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Adaylar 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;

a) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)

bulundurmak zorundadır.

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve

uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı

organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin

uygulamalar, 20 puan

c)Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu

elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü

ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az

70 puan alanlar başarılı sayılır.

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası

belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik

tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste

belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki

sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Tercihler adaylar tarafından online olarak alınacak olup tercih işlemleri ayrıca

www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1'de yer alan iller arasından en fazla10 adet

tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.

Tercihleri ve puanları doğrultusunda EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak

sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-

devlet şifreleri ile sonucu öğrenebilecektir.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel

Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme

yapılmak üzere çağırılacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm

işlemler iptal edilecektir.

Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye

alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar

yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlan olunur.

İLİ

ORMAN MÜHENDİSİ

(ENTOMOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ

(FİTOPATOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ (LİSANS)

GENEL TOPLAM

ADANA

1

1

42

44

ADAPAZARI

1

1

17

19

ADIYAMAN

0

0

3

3

AFYONKARAHİSAR

0

0

4

4

AĞRI

0

0

3

3

AMASYA

0

0

10

10

ANKARA

1

1

8

10

ANTALYA

1

1

17

19

ARDAHAN

0

0

6

6

ARTVİN

1

1

33

35

AYDIN

0

0

4

4

BALIKESİR

0

0

27

27

BARTIN

0

0

14

14

BATMAN

0

0

2

2

BAYBURT

0

0

3

3

BİLECİK

0

0

10

10

BİNGÖL

0

0

6

6

BİTLİS

0

0

5

5

BOLU

1

1

54

56

BURDUR

0

0

7

7

BURSA

1

1

9

11

ÇANAKKALE

0

0

25

25

ÇANKIRI

0

0

8

8

ÇORUM

0

0

17

17

DENİZLİ

0

0

19

19

DİYARBAKIR

0

0

6

6

DÜZCE

0

0

13

13

EDİRNE

0

0

7

7

ELAZIĞ

0

0

8

8

ERZİNCAN

0

0

8

8

ERZURUM

0

0

19

19

ESKİŞEHİR

0

0

10

10

İLİ

ORMAN MÜHENDİSİ

(ENTOMOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ

(FİTOPATOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ (LİSANS)

GENEL TOPLAM

GAZİANTEP

0

0

2

2

GİRESUN

0

0

22

22

GÜMÜŞHANE

0

0

12

12

HAKKARİ

0

0

4

4

HATAY

0

0

İS

15

İĞDIR

0

0

3

3

İSPARTA

0

0

16

16

İSTANBUL

0

0

1

1

İZMİR

1

1

7

9

İZMİT

0

0

5

5

KAHRAMANMARAŞ

0

0

11

11

KARABÜK

0

0

25

25

KARAMAN

0

0

8

8

KARS

0

0

7

7

KASTAMONU

0

0

131

131

KAYSERİ

0

0

8

8

KIRKLARELİ

0

0

21

21

KIRŞEHİR

0

0

1

1

KİLİS

0

0

4

4

KONYA

0

0

20

20

KÜTAHYA

0

0

47

47

MALATYA

0

0

5

5

MANİSA

0

0

24

24

MARDİN

0

0

4

4

MERSİN

1

1

21

23

MUĞLA

0

0

21

21

MUŞ

0

0

4

4

NİĞDE

0

0

4

4

ORDU

0

0

26

26

OSMANİYE

0

0

10

10

RİZE

0

0

10

10

SAMSUN

0

0

23

23

SİİRT

0

0

4

4

SİNOP

0

0

41

41

SİVAS

0

0

21

21

İLİ

ORMAN MÜHENDİSİ

(ENTOMOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ

(FİTOPATOLOJİ DALINDA YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLANLAR)

ORMAN MÜHENDİSİ (LİSANS)

GENEL TOPLAM

ŞANLIURFA

0

0

5

5

ŞIRNAK

0

0

5

5

TEKİRDAĞ

0

0

4

4

TOKAT

0

0

29

29

TRABZON

1

1

3

5

TUNCELİ

0

0

5

5

UŞAK

0

0

10

10

VAN

0

0

4

4

YOZGAT

0

0

20

20

ZONGULDAK

1

1

31

33

GENEL TOPLAM

11

11

1128

1150