Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alım ilanı

26/01/2008 23:42:00
Yazdır

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

c. Askerlik hizmetini kuvvet ayrımı gözetmeksizin çavuş, onbaşı ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak.

ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (22 Ocak 2005 tarihinden itibaren terhis olanlar) ve müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (22 Ocak 1983 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

d. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

f. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak.

g. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

ğ. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148?inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak.

h. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak. (TABLO-1)

ı. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için ?Komando Olur, Paraşütle Atlar?, diğer sınıflar için ?Sağlam, Uzman Erbaş Olur? kayıtlı sağlık raporu almış olmak.

i. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları ve TABLO-2?deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir.) Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülür.

j. Güvenlik soruşturması uygun olmak.

k. Kontenjanı 3018 olan Piyade komando branşında uzman erbaş temin edilecektir. Başvuruda bulunacak adaylarda, Kuvvet ayrımı olmaksızın askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olmak şartı aranacaktır. Ancak, temin faaliyeti sonunda yedek kalan aday olduğu takdirde, ihtiyaç dâhilinde İdarenin yetkisinde olmak şartıyla diğer sınıf ve branşlara yerleştirme yapılabilecektir.

2. BAŞVURU YERİ VE ZAMANI:

a. Başvurular www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinde bulunan Online Başvuru Formunun 22 Ocak-16 Mart 2008 tarihleri arasında doldurulması ile yapılacaktır. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere de cevap verilmeyecektir.

b. Onlıne Başvuru Formu son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. Müracaat tarihleri sonunda olabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak, başvuruların müracaat başlangıç tarihinden itibaren yapılması adayların lehine olacaktır.

3. SINAVLAR VE UYGULAMA ESASLARI:

Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve yerleri 21 Mart 2008 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

a. Uzman Erbaş Temin Faaliyetinde adaylara birinci aşamada Yazılı Sınav uygulanacaktır.

b. Uzman Erbaş Temin Faaliyetinde adaylara ikinci aşamada aşağıda belirtilen sınavlar uygulanacaktır:

(1) Ön Sağlık Kontrolü

(2) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi

(3) Mülakat

(4) Diğer test ve kayıt işlemleri

c. Yazılı Sınavın Uygulama Esasları:

(1) Yazılı sınav 30 Mart 2008 tarihinde, Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)?nde yapılacaktır. Yazılı sınav 2 saat (120 dakika) sürecektir. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat:10:00?da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen sınav merkezinde en geç saat:08:00?da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 21 Mart 2008 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır. Yazılı sınavda alınan not, 2008 yılında yapılacak temin faaliyetleri için geçerli olacaktır. Nisan ayında yapılacak ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat sınavı sonucuna göre ihtiyaç duyulması halinde müteakip tarihlerde yeniden sınav yapılabilecektir.

(2) Adaylar sınava gelirken yanlarında aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri getirilecektir:

(a) Adaya ait nüfus cüzdanı,

(b) Yumuşak uçlu kurşun kalem,

(c) Siyah tükenmez kalem veya dolmakalem

(ç) Silgi ve kalemtıraş.

(3) Adayların sınavlara gelirken getirmeyecekleri malzemeler:

(a) Cep telefonu,

(b) Çağrı cihazı,

(c) Bilgisayar ve benzeri.

(4) Yazılı sınavlarda, Genel Kültür konularından 50 soru, Askerî Kültür konularından 50 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır. Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı standart puan alan adaylar, seçmelerin müteakip aşamalarına katılmaya hak kazanırlar.

(5) Genel Kültür (50 soru); Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır. .

(6) Askerî Kültür; her sınıf erbaş/erlerin bilmesi gereken ortak temel konular (50 soru); İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askerî Ceza, İstihbarat , Piyade Ortak Temel Eğitimi (Yanaşık Düzen Eğitimi, Mekanik Nişancılık ve Atış Eğitimi ve Muharebe Eğitimi ) konularından oluşmaktadır.

(7) Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi sınavlarına girecek adaylara 04 Nisan 2008 tarihinde İnternet üzerinden www.kkk.tsk.mil.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

ç. Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık kontrolü Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)'nda yapılacaktır. Adayların ön sağlık kontrolü ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelecekleri tarih 04 Nisan 2008 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden açıklanacaktır.

(2) Ön sağlık kontrolü sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınıf subayları tarafından yapılır.

(3) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar.

(4) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür. (TABLO-2)

(5) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(6) Adaylar ön sağlık kontrolüne gelirken yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak, aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle getireceklerdir. Dosyanın üzerine kurşun kalemle aday numarası ve adı soyadı yazılacaktır. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde işlemleri iptal edilecektir.

Getirilecek Belgeler Şunlardır:

(a) Uzman Erbaş Aday Bilgi Formu (FORM-C)(İnternetten indirilerek, ilgili bölümleri doldurulmuş ve onaylanmış) (TABLO-3) ,

(b) Lise diplomasının noter onaylı fotokopisi (Yüksek okul mezunları için lise diploması ile birlikte birer adet mezun olduğu yüksek okul diplomasının noter onaylı fotokopisi),

(c) Adli Sicil Belgesi (birer suret olmak üzere, adayın kendisi, annesi, babası, varsa 18 yaşından büyük kardeşleri -evli olan kardeşler dâhil- ile, aday evli ise eşine ait mülakat tarihine göre en fazla bir ay öncesi tarihli olacaktır. Sicil kaydında hüküm olanlar mahkeme kararına ait haber özetlerini de getireceklerdir.),

(ç) Adaya ait nüfus cüzdanı sureti (bir adet),

(d) Adaya ait nüfus cüzdanı fotokopisi(bir adet),

(e) Vukuatlı nüfus kaydı (bir adet, bütün aile fertlerini içeren Nüfus Müdürlüğünden onaylı),

(f) Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (bir adet, aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı),

(g) Nitelik Belgesi (hâlen silahaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan heyet tarafından tanzim edilen kapalı, mühürlü zarf içerisinde),

(ğ) Ehliyet, bonservis, başarı belgesi fotokopileri,

(h) Adaya ait 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf.

d. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:

(1) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)'nda ön sağlık muayenesini müteakiben aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2) Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/siyah tükenmez kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

(3) Adaylara uygulanacak testler ve standartlar aşağıdadır (Belirtilen standartlar asgari dereceler olup, herhangi bir branşta başarısız olanlar elenecektir). (Test puanları TABLO-4?te ayrıntılı olarak belirtilmiştir.)

PİYADE KOMANDO ADAYLARINA UYGULANACAK FKYT BRANŞLARI (ASGARİ STANDARTLAR):

BRANŞLAR : ASGARİ STANDARTLAR:

1500 Metre Koşu 08 dakika 10 saniye

Mekik 40 tekrar (2 dakika süre içerisinde, ayaklar sabit olarak en az 40 tekrar)

Şınav 30 tekrar (2 dakika süre içerisinde, kollar omuz genişliğinde açık olarak göğüs yere temas edecek kadar yaklaşacak şekilde en az 30 tekrar)

Barfiks 4 tekrar (Çene hizası, kolların tuttuğu barfiks demiri hizasını geçecek şekilden az 4 tekrar)

Bomba Koşusu 84 saniye

Sürünme 2 dakika 50 saniye

(4) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. Komisyonun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

e. Mülakat Sınavı Uygulama Esasları:

(1) Mülakat sınavı; Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)'nda yapılacaktır. Mülakat sınavı; ön sağlık kontrolü ve fiziki kabiliyet yeterlilik testinde başarılı olan adaylara uygulanacaktır.

(2) Mülakatta asgari geçer not 70?tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(3) Adaylar Mülakat sınavına gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir;

(a) Adaya ait nüfus cüzdanı sureti (üç adet, fotoğraflı, Muhtar/Noter onaylı),

(b) Evli adayın eşine ait nüfus cüzdan sureti (üç adet, fotoğraflı, Muhtar/Noter onaylı),

(c) Adaya ait 9 (dokuz) adet, anne, baba, erkek ve kız kardeşler ile evli ise eşine ait birer adet vesikalık fotoğraf.

(4) Mülakat sınavı sonucunda bütün adaylara, sağlık raporu işlemleri için hastane sevk belgesi verilecektir. Ancak yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan ve İnternette 09 Mayıs 2008 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinde yayımlanacak adaylar, sağlık raporu işlemlerine başlayacaktır.

d. Değerlendirme:

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilerek yazılı sınavın %70?i, fiziki kabiliyet yeterlilik testi 100 puan üzerinden değerlendirilerek fiziki kabiliyet yeterlilik testinin %15?i ve mülakat 100 puan üzerinden değerlendirilerek mülakatın %15?i alınarak toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

(2) Tüm sınavlar sonucunda başarılı olarak sıralamaya giren adayların isim listeleri 09 Mayıs 2008 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.

(3) Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda sırasıyla Yazılı Sınavı notu, fiziki kabiliyet yeterlilik test değerlendirme notu ve mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

(4) Başarılı olan adaylar asker hastanelerinden alacakları sağlık raporlarını (olumsuz dahî olsa) Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)'na getireceklerdir. İlk hastaneden olumsuz sağlık raporu alan adayların aldıkları rapora itiraz hakkı vardır. Olumsuz rapor tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına bizzat gelerek itiraz hakkını kullanır ve istediği diğer bir asker hastanesine sevk edilir. İkinci hastaneden olumsuz sağlık raporu alır ise işlemi olumsuz olarak tamamlanır. Şayet olumlu alır ise üçüncü hastaneye (hakem hastanesi) sevk edilir. Hakem hastanesinin kararı doğrultusunda aday hakkında kesin işlem yapılır.

e. Atamalar:

Adayın uzman erbaşlığa kabul edildiği ve göreve atama bildirimi, tüm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adresine yapılacaktır.

4. UZMAN ERBAŞLARIN TABİ OLDUKLARI STATÜ VE HAKLAR :

Uzman Erbaş Temini Genel Bilgiler bölümünde açıklanmıştır.

5. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır. Bilgilerini eksik dolduran adayların işlemleri uzamakta ve atamaları gecikmektedir.

ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Beyan edilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğu sonradan tespit edilmiş olması hâlinde dahi, aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. 2008 Uzman Erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen sınavlar, müteakip dönem veya yıllarda yapılacak sınavlar için bir hak oluşturmayacaktır.

f. Adaylar, yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat aşamalarında başarılı olsalar dahi, bu süre zarfında güvenlik soruşturma işlemleri devam edeceğinden, sağlık kurulu muayene işlemleri için asker hastanelerine sevk edilmeleri Uzman Erbaş oldukları anlamına gelmemektedir.

g. Uzman Erbaş temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

ğ. Adaylar iki sınav aşamasında da cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinası ve benzeri kıymetli eşyalarını yanlarında getirmeyecektir.

UZMAN ERBAŞ ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra ?ONLINE BAŞVURU FORMU?nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın ?doğum yeri? bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

7. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın ?nüfusa kayıtlı olduğu? bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. CİLT NO/ SAYFA NO (AİLE SIRA NO)/ SIRA NO:

Nüfus cüzdanınızın ?cilt no.?, ?sayfa no (aile sıra no.)? ve ?sıra no.? bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. ÖĞRENİM DURUMU:

En son öğrenim durumunuzu belirleyen size uygun bölümü seçiniz.

13. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dil durumunuzu ilgili bölümden seçiniz.

14. MEZUN OLDUĞU LİSE TÜRÜ:

Mezun olduğunuz lise türünü ilgili bölümden seçiniz.

15. LİSE VE DENGİ OKUL BÖLÜMÜ:

Lise öğreniminizi, hangi bölümde tamamladıysanız ilgili kutucuktan seçerek işaretleyiniz.

16. MESLEK YÜKSEK OKULU BÖLÜMÜ:

Meslek Yüksek Okulu mezunu iseniz bölümünüzü ilgili bölümden seçiniz. Hâlen Meslek Yüksek Okulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

17. 4 VE DAHA FAZLA SÜRELİ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

4 yıllık ve daha fazla süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz bölümünüzü seçiniz. Hâlen 4 ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

18. TERCİH ETTİĞİ BRANŞ:

Tercih ettiğiniz branşı ilgili bölümden seçiniz. 2008 Yılı Nisan döneminde icra edilecek uzman erbaş temin faaliyetine müracaat edecek adaylar, sadece piyade komando branşını işaretleyeceklerdir. Diğerlerini işaretlediğiniz takdirde müracaatınız bu alım için değerlendirmeye alınmayacaktır.

19. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

20. BAŞKA BİR BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Piyade komando branşında yedek kalarak yerleştirilemeyen adaylar, evet bölümünü işaretlerse askerlik yaptığı sınıfına uygun branşlarda, idarece uygun görüldüğü takdirde diğer sınıf ve branşlarda istihdam edilecektir. Ayrıca mülakat sınav aşamasında ayrıntılı tercih yazılı olarak alınacaktır. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar evet, istemeyen adaylar ise hayır seçeneğini işaretleyecektir.

21. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Yazılı sınav, Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)?nde yapılacaktır. Adaylar yazılı sınava girmek istediği sınav merkezini öncelik sırasına göre yazacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir.İdarece gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

22. BİRLİK ADRESİ:

Hâlen askerlik hizmetine devam eden adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazarak, birlik il ve ilçe kutucuğu tıklanarak birliğin bulunduğu önce il, sonra ilçe bölümü seçilecektir. Terhis olmuş adaylar bu haneyi boş bırakacaktır.

23. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen adresinizi tam ve doğru olarak yazınız. İlgili bölümden önce, ikamet edilen il müteakiben ilçe bölümü seçilecektir.

24. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir.)

25. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

26. CEP TELEFON NUMARASI:

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

27. E-POSTA:

Varsa size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

28. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

29. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

30. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

31. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

32. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

33. ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, askerlik hizmetine devam eden adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir.

34. TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü işeretlemeyiniz. Terhis tarihinizin üzerinden, müracaat tarihine kadar (22 Ocak 2008) 3 yıl (36 ay)?dan daha fazla süre geçtiyse müracaatınız geçersiz sayılacaktır (22 Ocak 2005 tarihinden sonra terhis olanlar müracaat edebilirler).

35. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

36. RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin ?Rütbesi? hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silahaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.

(Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).

37. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

38. ASKERLİK HİZMETİNİ ?KOMANDO? OLARAK YAPIYORUM/YAPTIM:

Askerlik hizmetini komando olarak yapmış olan adaylar evet seçeneğini, diğer adaylar hayır seçeneğini işaretleyecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ?ONAY? düğmesine basınız. Açılan sayfada girmiş olduğunuz bilgiler görünecektir. Sayfada bulunan ?Bilgilerimin Doğruluğunu Kabul Ediyorum? seçeneğini seçip ?ONAYLA? düğmesine basınız. Açılan üçüncü sayfanın çıktısını alıp saklayınız.

2. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, aynı sayfadan ?Bilgilerimi Güncellemek İstiyorum? seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız.(Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir)

Bu ilan 81,253 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?