Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak.
19/08/2019 02:03:00
Yazdır

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun

4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek

2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 1 (Bir) adet sözleşmeli

personel alınacaktır.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine

getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel

şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6,

7 ve 8. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. 2018 Lisans KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel

durumu bulunmamak,

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları

yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve

belgelendirmek.

2. Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR:

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları

gerekmektedir. (19/08/2019 - 02/09/2019 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai

saatleri içerisinde (08:00 - 17:00)

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus

cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)

2. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz

edilecektir.)

3. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)

4. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS

sonuç belgesi)

5. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.

6. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7. 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek

başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

9. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması

halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması

halinde başvuru kabul edilecektir.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr

web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta

ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların "Ek madde 7" maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru

yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin

yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile

ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı,

atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise

bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr

web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil

kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar

Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ

mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde

istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları

Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim

etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

7077/1-1

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u, önceki Ak Partili bakanlara göre, başarılı buluyor musunuz?