CTE 300 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı 300 idare memuru öğrencisi alacak.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 30 Temmuz 2019 02:08, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2019 13:32
CTE 300 idare memuru öğrencisi alacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300 idare memurluğu öğrencisi alınacaktır.

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

19.08.2019 tarihinde başlayıp 02.09.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2) BAŞVURU ŞARTLARI: a) Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

b) Başvuruda istenecek belgeler;

-Başvuru Formu (Ek-1),

-Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan soruşturma ve kovuşturmaların olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini belirtir imzalı ve yazılı beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde 'Adli Sicil Kaydı Sorgulama' ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı,

-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir),

-2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı,

-Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6x9) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun),

-Fotoğraflı özgeçmiş(Ek-2),

-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

-Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

- Sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel askerlik durum belgesi (askerliği tecilli o lanlardan tecilli olduğuna dair belge, askerliği yapmış olanlardan terhis olduğuna dair belge, askerlikten muaf olanlardan muafiyete ilişkin sağlık raporu veya muafiyet belgesi. www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış çıktılar kabul edilebilir.),

www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak ve durumunu belirtir her türlü belge, başvuruyu alan görevli memur tarafından doğrulanması şartıyla kullanılabilecektir.

3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:

-Sözlü sınav ve mülakata, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300) kadro sayısının 5 katı (1500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

-Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.

- Sözlü sınav ve mülakata çağrılan adayların yanlarında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

a) Sözlü sınav;

- İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

- Genel kültür 40,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

b) Mülakat;

- İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitimini takip eden on gün içerisinde www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü İncek Yerleşkesi, Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresine bizzat başvurmaları gerekmektedir.

5) SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

- Adli sicil kaydı olup olmadığına, hakkında devam eden bir ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyanı,

- Güvenlik soruşturma ve araştırma formu (Genel Müdürlük internet adresinden temin edilecek bu formun 2 adet hazırlanması ve bilgisayar ile doldurulması, yer alacak ifadelerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir),

- Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihai başarı listesindeki sıralamaya göre eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.

Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır.

6) ÖZEL HÜKÜMLER

- Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecektir.

- Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen 5 aylık süredir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmi kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemezler.

- Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.

- Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorundadırlar.

- Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya d evam edemeyecekler hariç olmak üzere herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile ilişiği kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar.

- Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburi hizmetle yükümlüdürler.

İletişim : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon : 0312 507 04 00

DUYURULUR.

Değerli Personel Adayı;

Demokratik toplumlarda yasalar toplumun temelini oluşturur ve ana değerlerini korur. Bunlardan en önemlisi, kişisel ve sosyal konumları ne olursa olsun, bütün insanların saygıdeğer olduğunun kabul edilmesidir. İnsanlara gösterilecek saygının en önemli ölçülerinden biri de bir toplumun, ceza yasalarını çiğneyen yada çiğnediği ileri sürülen kişilere karşı nasıl davrandığıdır. Bu kişiler başkalarının haklarını ihlal etmiş kişiler olabilir. Ceza infaz kurumu personeli, ne suç işlemiş olursa olsun bu kimselere karşı ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, felsefi inanç, köken, siyasi düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın adil bir şekilde kamu hizmetini sunmakla görevlidir.

Cezaevi denildiğine insan zihninde ilk olarak duvarlar, tel örgüler, kilitli kapılar, parmaklıklı pencereler canlanmaktadır ama gerçekte bir cezaevinin en önemli boyutu insani boyutudur çünkü cezaevi temelde insanlarla ilgili hizmet yürüten bir kamu kurumudur.

Ceza infaz kumullarında çalışan personel, ahlaki temeller ışığında hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla bilimsel temellere ve tekniklere dayalı olarak oluşturulan eğitim, öğretim ve iyileştirme programlarını uygulayarak hükümlüleri üretken, meslek sahibi, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir birey olarak tahliye sonrası yeni bir hayata hazırlamak için fedakarca görev yapmaktadır.

Ceza infaz kuramlarında yürütülen eğitim, öğretim ve iyileştirme faaliyetlerinin başarıya ulaşması hükümlüler ile personel arasındaki iletişim sürecinin iyi yönetilmesine ve iyileştirme programları uygulayacak nitelikli personelin seçimine bağlıdır. Kurum yönetimi temelde insanları yani personeli ve hükümlüleri yönetmeyi içermektedir. Bir ceza infaz kuramunun iyi yönetilmesine ilişkin temel ilke, bu iki grup arasındaki ilişki ve bu ilişkinin sağlam temeller üzerinde sürdürülmesidir.

İdare memura, ceza infaz kuramlarında cezaevi müdürü ve cezaevi ikinci müdüründen sonra gelen yönetici personeldir. İdare memuru, amirlerinin gözetimi ve denetiminde yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla kurum yönetim organizasyonu içerisinde kendisine ilgili mevzuatta verilen görevleri yapmaktadır. İdare Memurluğu öğrenciliğinde geçen süre (5 ay) de dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda 3 (üç) yıl görev yapan idare memurları kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılacak olan görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları durumunda kurum ikinci müdürü olabilmekte, daha sonraki süreçte de kurum müdürü olarak da yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ceza infaz kuramlarında idare memura görevi hem kariyer hem de ekonomik olarak tatmin edici olmakla birlikte ceza infaz kuramlarında bulunan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması çalışmalarında ekip lideri olarak insanlığa faydalı olmanın verdiği manevi doyum ile topluma en iyi şekilde hizmet vermenin gururunu da yaşatacağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda kurumsal hedeflerle kendi hedeflerinin kesiştiğini düşünen, ceza infaz kuramlarının dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, öğrenme ve gelişmeye istekli, kariyer hedefi olan yönetici adaylarını her alanda, dokunduğumuz her süreçte, temas ettiğimiz her noktada kalıcı ve pozitif dönüşüme sebep olacak bir İZ bırakmak için aramızda görmek istiyoruz.