Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
12/07/2019 04:41:00
Yazdır

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.erbakan.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi, kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş belleği ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlilik belgesi, doçentlik belgesi, eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş belleği ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Not: Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde düzenlenmelidir.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; Güzel Sanatlar Fakültesi ile Türk Müziği Devlet

Konservatuarı'nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur'an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde en az elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olmak,

b) 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.02.2018 tarih ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri kapsamında Üniversitemiz Senatosunun 07.03.2018 tarihinde aldığı ve Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı'nın 31.05.2018 tarihli Genel Kurulu toplantısında onaylanmış olan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Yönergesi Kriterlerine göre, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, eğiticilerin eğitimi programına katılım belgesi, yabancı dil belgesi*, kimlik belgesi fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flaş belleği ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

a) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından; İlçelerdeki Fakülteler, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın tüm bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü (Türk İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi, Türk Süsleme ve Hat Sanatları Anabilim Dalları) ile Temel İslam Bilimleri Bölümü (Kur'an-ı Kerim Okuma Kıraat İlmi ABD), Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri ve Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan tüm bölümlerde ve öğretim üyesi bulmakta güçlük çekilen anabilim dallarında dekanlığın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü durumlarda elli beş, diğer bölümlerde en az altmış beş, kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yürütülen bölümlerde en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bunlara denk bir puan almış olmak,

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7. İlan edilen profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

9. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde;

a) Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

b) Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan

başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ÖNEMLİ NOT (1): Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT (2): Bilimsel dosyaların haricinde (1) Lisans, (2)Yüksek Lisans, (3)Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, (4) Doçentlik Belgesi, (5)Kimlik Belgesi Fotokopisi, (6)Yabancı Dil Belgesi, (7)Özgeçmiş, (8)Yayın Listesi, (9)Puan Tablosu, (10)Askerlik Durum Belgesi, (11) Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılım Belgesi** ve (12) Kamu Kurumlarında Çalışmış ya da Halen Çalışmakta Olanların Hizmet Belgelerini içeren ayrı bir dosya, başvuru yapılan birime bilimsel dosyalar ile birlikte teslim edilecektir.

**Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılım Belgesi : Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre Öğretim üyesi kadrolarına atanmalarda ve yükseltilmelerde öğretim üyelerinin Eğiticilerin Eğitimi Programına katılmış olduklarına dair belge aranır. Üniversite içinden ve dışından öğretim üyesi kadrosuna atanacaklarda Eğiticilerin Eğitimi programına katılmamış olanlar, atanmalarından itibaren bir yıllık süre içinde bu eğitimi almaları zorunludur.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0.332.221 06 21-22

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve

Spor

Beden Eğitimi ve

Spor

Profesör

1

1

Beden Eğitimi dersi değer yönelimi ve beden eğitimi dersi öğretim programları üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık

Profesör

1

1

Özel eğitimde aile eğitimi, stresle başaçıkma ve benlik saygısı konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Urum Türkçesi ve Kumuk Türkçesi üzerine çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon

Yönetimi

Rekreasyon

Yönetimi

Profesör

1

1

Fiziksel uygunluk, fiziksel aktivite ve sağlık, metabolik sendrom konularında çalışmaları olmak.

Türk Müziği

Devlet

Konservatuvarı

Geleneksel Türk Müziği

Türk Sanat Müziği

Profesör

1

1

Türk müziği nota okuma-yazma, usül ve çalgı eğitimi alanlarında çalışmaları olmak. Dini Türk musikisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve

Spor

Doçent

1

1

Bedensel engelli sporcuların fiziksel uygunluk düzeyleri ile ilgili çalışması olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öz düzenlemeli öğrenme, öğrenme stratejileri ve yürütücü biliş konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Üstün yetenekli çocuklarda görsel sanatlar eğitimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

3

1

Fen Eğitiminde ölçme değerlendirme, nanobilim eğitimi ve kimyasal sensörler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya eğitiminde özyeterlik algısı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerine çalışma yapmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Matematiksel modelleme, matematiksel

tartışma, matematiksel yazma etkinlikleri konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Doçent

1

1

Coğrafya öğretim programları üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Ortaokul öğrencilerinin okuma becerileri, okuduğunu anlama ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde Türkçe Eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı

Doçent

1

1

Klasik edebiyatta Hz. Peygamber ve sahabeye

ilişkin çalışmaları olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Santral ve periferik nörodejeneratif hastalıklarda korneal konfokal mikroskopinin kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroözofageal reflü hastalığında radyofrekans tedavi uygulaması konusunda eğitim almış olmak. Endoskopik ultrasonografi konusunda deneyimi olmak.

Meram Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

Toraks ve meme radyolojisi alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. Toraks radyolojisi, meme radyolojisi ve idyopatik granülamatöz mastitte MR ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Doçent

1

1

Gömülü sistemler ve yapay zekanın mobil cihazlar üzerine uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Mekan algısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doçent

1

1

Meydanların işlevselliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri

Doçent

1

1

Sağlıkta bilgi güvenliği yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

Seydişehir Ahmet

Cengiz

Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Makine Malzemeleri ve İmalat

Teknolojileri

Doçent

3

1

Toz metalurjisi ve döküm teknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

1

Doçentliğini makro iktisat alanında almış olmak. Kurumsal iktisat, göçmen gönderileri ve makroekonomik etkileri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri

Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Sürdürülebilir endüstriyel kimya, enerji depolama ve dönüşümü üzerine çalışmalar yapmış olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarının, kamu çalışan anketini doldurdunuz mu?