Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
18/07/2019 03:08:00
Yazdır

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

09.07.2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü sehven "Sos.Bil. ve Türkçe Eğitimi Böl." olarak yazıldığından aşağıda şekildeki gibi düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD.

DER.

NECATİBEY

EĞİTİM

FAKÜLTESİ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Lisansüstü çalışmalarını Cumhuriyet Dönemi Romanı ve Şiiri üzerine yapmış olmak.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B - DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli

örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına

ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve

yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. "

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

KAD.

DER.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bil.Böl.

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Doçent

1

1

Doktorasını ve doçentliğini Biyoistatistik alanında almış olmak.

Temel Tıp Bil.Böl.

Anatomi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Tıp Anatomi alanında doktora yapmış olmak. Manyetik rezonans görüntülerinde stereolojik yöntemler ile organ hacmi hesaplaması üzerine çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

ABD

Doçent

1

1

Depresyon, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk ile Plazma Nöropeptid-S Düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bil.Böl.

Histoloji ve Embriyoloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Histoloji Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Nörostatin nöronları üzerinde glutamaterjik sistemin etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl.

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Doçent

1

1

Glioblastoma Multiforme ve Menengiomalı olgularda tümör dokusunda ölçülen eser element düzeylerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl.

Fizik Tedavi ve Rehab. ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Kalp yetmezlikli, kalp nakilli ve sol ventrikül destek cihazı kullanan hastalarda kardiyak rehabilitasyonun etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bil.Böl.Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Depresyonda D vitamini düzeyleri ve D vitamini reseptör gen polimorfizmi ile ilgili çalışması olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl. Kardiyoloji ABD

Doçent

1

1

Akut kroner sendromlu hastalarda mortalitenin tahmininde sol ventikül ejeksiyon fraksiyonu ve MELD skoru değerlendirme üzerine çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl.

Kulak Burun Boğaz Hast.ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Radyoterapinin nazal mukoza üzerine olan etkileri ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl.

Üroloji ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Floroskopi kullanmaksızın retrograt intrarenal cerrahi ile ilgili çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

Çevre Müh. Böl.

Çevre Teknolojileri ABD

Doçent

1

1

Doçentlik ünvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olup, Antep Fıstığı atık sularının Elektrooksidasyonu yöntemiyle arıtılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Müh. Böl.

Yöneylem Araştırması ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Kümeleme analizi ve kalite geliştirme teknikleri alanında uluslararası indekslerde taranan yayınları bulunmak.

İnşaat Müh. Böl.

Hidrolik ABD

Doçent

1

1

Doktorasını ve doçentlik ünvanını ilgili alanda almış ve hidrolojik modelleme ve iklim değişikliği konularında çalışmaları olmak.

İnşaat Müh. Böl.

Hidrolik ABD

Doçent

1

1

Doktorasını ve doçentlik tavanını ilgili alanda almış ve tsunami konusunda çalışmaları olmak.

Makine Müh. Böl.

Kons. Ve İmalat ABD

Profesör

1

1

Difüzyon, sürtünme karıştırma kaynağı gibi özel kaynak yöntemleri ile birleştirilen, çelik alüminyum, bakır, porselen gibi farklı malzemelerin özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Makine Müh. Böl.

Kons. Ve İmalat ABD

Doçent

1

1

Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Isıl İşlemleri, Wöhler eğrileri, Darbe geçiş sıcaklıkları, Borlama ve aşınma davranışları ile kırılma Toklukları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

NECATİBEY

EĞİTİM

FAKÜLTESİ

Mat. ve Fen Bil. Eğitimi Böl. Matematik Eğitimi ABD

Profesör

1

1

Matematik geometri alanında doçent olmak, altın oran sabit nokta uygulamaları ve matematik eğitimi ile ilgili akademik çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Müzik Eğitimi ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olup, Müzik Eğitimi ve Piyona Eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Bilg.ve Öğretim Tekn.Eğit. Böl. Bilg.ve Öğretim Tekn.Eğit.ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Uzaktan Eğitim alanında almış olmak.

Sos.Bil. Ve Türkçe Eğitimi Böl. Türkçe Eğt.ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Lisansüstü çalışmalarını Cumhuriyet Dönemi Romanı ve Şiiri üzerine yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

Kimya Böl.

Organik Kimya ABD

Profesör

1

1

Mikrodalga sentez yöntemi ile Benzetiyo ve Bismithiol Taç eter türevlerinin sentezi ve metal

seçiçikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Böl.Biyokimya ABD

Profesör

1

1

Karbonik Anhidraz Enzimi üzerine saflaştırma,

inhibisyon ve immobilizasyon çalışmalar yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Eski Türk Edebiyatı ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanında almış olup,

Mesnevi, divan/divançe, şiir mecmuaları ve biyografi gibi konularda çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Böl.

Genel Fizik ABD

Profesör

1

1

Süperparamanyetik nanoparçacıkların sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik uygulamaları konusunda yürütülen çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Böl.

Nükleer Fizik ABD

Profesör

1

1

Bazı doğal ve sentetik antioksidanların radyasyon duyarlıklarının elektron spin rezonans (ESR)

spektroskopisi ile incelenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Böl.

Atom ve Mol.Fiziği ABD

Doçent

1

1

Nadir toprak ve geçiş metal komlekslerinin sentezi,

karakterizasyon ve çeşitli uygulamaları konusunda yürütülen çalışmalar yapmış olmak.

Matematik Böl.

Mat.Temelleri Ve Mat.ABD

Doçent

1

1

Optimizasyon problemlerinin kesirli ve adi diferansiyel denklemler ile çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

Biyoloji Böl.

Zooloji ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Hidrobiyoloji alanında almış olup, Balık

biyolojisi ve balık parazitleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bil.Böl.

İslam Felsefesi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Retorik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL

SANATLAR

FAKÜLTESİ

Grafik Böl.

Grafik ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Grafik alanında çalışmalar yapmış olmak.

TURİZM

FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği Böl.

Turizm İşletmeciliği ABD

Profesör

1

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olup Oyuna Dayalı Reklamın Turizm Sektöründe

Uygulanabilirliği ve Ülkelerin Turizm Tanıtma Sloganları konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

FAKÜLTESİ

İşletme Böl.

Muhasebe ve Finansman ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Uluslararası Finansal Raporlama 17 Standardı ile sigorta muhasebesi alanında çalışmaları olmak.

VETERİNER

FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Böl.

Veterinerlik Cerrahisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Köpeklerde dirsek displazesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehab. Böl.

Fizyoterapi ve Rehab.ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, erişkin nöromuskuler

hastalıklarda gövde stabilizasyonu ve skapula

kinematik analizi ile ilgili çalışmaları olmak.

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

Mimarlık Böl.

Bina Bilgisi ABD

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olup ilgili Anabilim dalında çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ

VE SPOR

YÜKSEKOKULU

Spor Yöneticiliği Böl.

Spor Yöneticiliği ABD

Profesör

1

1

Sporda sponsorluk ve sporda psiko-sosyal alanlarda çalışmaları olmak.

Antrenörlük Eğitimi Böl. Antrenörlük Eğitimi ABD

Doçent

1

1

Güreşçilerde kilo düşme yöntemleri ve etkileri üzerine çalışmaları olmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;