Adalet Bakanlığı 1099 sözleşmeli icra katibi alacak

Adalet Bakanlığı 1099 sözleşmeli icra katibi alacak.
28/06/2019 01:59:00
Yazdır

Adalet Bakanlığı İcra İsleri Dairesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ (657 SK. 4/B) SINAV İLANI

Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1099 sözleşmeli icra katibi alınacaktır.

1- ) Genel Şartlar

İcra katipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

e) Merkezi sınavda (KPSS-2018'da lisans mezunlan için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarındım mahküm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru talihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2- ) Başvuru V'cri ve Gerekli Belgeler

Adaylar 01 Temmuz 2019 - 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında;

a) İcra katipliği sınavı başvuru formu,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,

e) KPSS-2018 sınav sonuç belgesi,

d) Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet öıılisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınavı yapacak adalet komisyonuna gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra katipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

3- ) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

4- ) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarından alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

5- ) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

6- ) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 06 Eylül 2019 Cuma gününe kadar;

a) 6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınavı yapacak adalet komisyonuna teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

7-) Sözlü Sınav Konulan

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) Alan bilgisi, (70 puan)

b) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü, (10 puan)

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati, (10 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

8-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alman puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

9- ) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınavı yapacak adalet komisyonlarının oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

10- ) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Duyurulur.

EKİ: 1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Katipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

ADALET BAKANLIĞI

İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli İcra Katibi Pozisyonlarında Sınavı Yapacak Adalet Komisyonları ve Sınav

zni Verilen Mahaller

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

İzin Verilen Mahaller

İcra Katibi (4/B) Pozisyon Sayısı

Toplam

ADANA

Adana

35

40

Ceyhan

2

Yumurtalık

I

Kozan

1

Pozantı

1

ADIYAMAN

Adıyaman

1

3

Besni

1

Kahta

1

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar

2

4

Bolvadin

1

Çay

1

AĞRI

Ağrı

3

4

Doğubayazıt

1

AKSARAY

Aksaray

3

3

AMASYA

Amasya

2

3

Suluova

I

ANKARA

Şereflikoçhisar

1

38

Ankara

36

Elmadağ

1

ANKARA BATI

Beypazarı

1

6

Ankara Batı

5

ANTALYA

Alanya

10

70

Antalya

54

Kemer

1

Korkuteli

1

Demre(Kale)

1

Elmalı

1

Kumluca

1

Manavgat

1

ARDAHAN

Ardahan

1

1

ARTVİN

Yusufeli

1

1

AYDIN

Çine

1

7

Karacasu

1

Nazilli

2

Didim(Yenihisar)

1

Kuşadası

2

BALIKESİR

Bandırma

3

13

Bigadiç

1

Kepsut

1

Sındırgı

1

Susurluk

1

Gönen(Balıkesir)

1

Ayvalık

3

Edremit

2

BARTIN

Amasra

1

1

BATMAN

Batman

2

BİLECİK

Bozüyük

T

2

BİTLİS

Ahlat

1

3

Tatvan

->

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

İzin Verilen Mahaller

İcra Katibi (4ZB) Pozisyon Sayısı

Toplam

BOLU

Mudurnu

1

1

BURDUR

Bucak

1

3

Burdur

1

Gölhisar

1

BURSA

Bursa

35

45

Gemlik

1

Karacabey

1

Mudanya

1

Mustafakemalpaşa

n

z

Orhangazi

1

İnegöl

Z

İznik

1

Yenişehir

1

ÇANAKKALE

Biga

2

3

Lapseki

1

ÇANKIRI

Çerkeş

1

1

ÇORUM

Çorum

3

5

İskilip

1

Osmancık

1

DENİZLİ

Acıpayam

1

7

Buldan

1

Çardak

1

Çivril

1

Denizli

3

DİYARBAKIR

Bismil

1

24

Diyarbakır

23

DÜZCE

Akçakoca

1

3

Düzce

1

Yığılca

1

EDİRNE

İpsala

1

2

Uzunköprü

1

ELAZIĞ

Elazığ

10

10

ERZİNCAN

Erzincan

1

1

ERZURUM

Aşkale

1

12

Erzurum

10

Pasinler

1

ESKİŞEHİR

Beylikova

i

9

Eskişehir

8

GAZİANTEP

Gaziantep

28

30

İslahiye

Nizip

1

GİRESUN

Bulancak

2

Giresun

1

HATAY

Dörtyol

3

Samandağ

1

Reyhanlı

1

İĞDIR

İğdır

2

2

İSPARTA

Scnirkent

1

2

Keçiborlu

1

BAKIRKÖY

Bakırköy

45

85

Büyükçekmece

17

Küçlikçekmcce

23

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

İzin Verilen Mahaller

İcra Katibi (4ZB) Pozisyon Sayısı

Toplam

İSTANBUL

Gaziosmanpaşa

20

201

İstanbul

178

Silivri

2

Çatalca

1

İSTANBUL ANADOLU

Beykoz

1

121

İstanbul Anadolu

120

İZMİR

Bergama

2

68

Dikili

1

Çeşme

1

İzmir

40

Kemalpaşa

1

Menderes

1

Selçuk

1

Torbalı

3

Urla

1

Aliağa

1

Karşıyaka

12

Menemen

1

Bayındır

1

Kiraz

1

Tire

1

KAHRAMANMARAŞ

Elbistan

1

5

Göksün

1

Kahramanmaraş

3

KARABÜK

Yenice(Karabük)

1

1

KARAMAN

Karaman

1

1

KARS

Digor

1

5

Kağızman

1

Kars

2

Sarıkamış

1

KASTAMONU

Taşköprü

1

2

Tosya

1

KAYSERİ

Kayseri

22

23

Yahyalı

1

KIRIKKALE

Keskin

1

3

Kırıkkale

2

KIRKLARELİ

Babaeski

1

13

Kırklareli

4

Lüleburgaz

8

KIRŞEHİR

Kırşehir

1

2

Mucur

l

KİLİS

Kilis

2

2

KOCAELİ

Gebze

10

24

Gölcük

1

Kandıra

1

Karamürsel

1

Kocaeli

10

Körfez

1

KONYA

Karapınar

1

15

Çumra

1

Konya

12

Beyşehir

1

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

İzin Verilen Mahaller

İcra Katibi (4/B) Pozisyon Sayısı

Toplam

KÜTAHYA

Altıntaş

1

6

Gediz

l

Kütahya

2

Tavşanlı

1

Simav

1

MALATYA

Akçadağ

1

1

MANİSA

Soma

2

18

Alaşehir

2

Sarıgöl

1

Manisa

6

Saruhanlı

1

Demirci

1

Kula

l

Salihli

2

Turgutlu

2

MARDİN

Kızıltepe

2

4

Mardin

1

Midyat

1

MERSİN

Erdemli

2

21

Mersin

13

Gülnar

1

Mut

1

Silifke

1

Tarsus

3

MUĞLA

Ortaca

i

3

Muğla

2

MUŞ

Bulanık

1

1

NEVŞEHİR

Derinkuyu

1

2

Kozaklı

1

NİĞDE

Bor

1

4

Niğde

3

ORDU

Aybastı

1

3

Gölköy

1

Ünye

1

OSMANİYE

Osmaniye

2

2

RİZE

PazarfRize)

1

1

SAKARYA

Akyazı

1

7

Ferizli

1

Hendek

1

Kaynarca

1

Sakarya

3

SAMSUN

Samsun

3

10

Havza

1

Ladik

1

SİİRT

Siirt

5

5

SİVAS

Divriği

1

5

Gemerek

1

Kangal

1

Şarkışla

1

Zara

1

ŞANLIURFA

Ceylanpmar

1

20

Şanlıurfa

19

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

İzin Verilen Mahaller

İcra Katibi (4/B) Pozisyon Sayısı

Toplam

ŞIRNAK

Cizre

1

5

Silopi

1

İdil

1

Şırnak

2

TEKİRDAĞ

Çerkezköy

2

12

Çorlu

2

Saray (Tekirdağ)

1

Hayrabolu

1

Tekirdağ

6

TOKAT

Erbaa

1

2

Zile

1

TRABZON

Trabzon

4

9

Akçaabat

1

Araklı

1

Of

1

Sürmene

1

Vakfıkebir

1

UŞAK

Eşme

1

7

Sivaslı

1

Uşak

5

VAN

Erciş

1

4

Van

3

YALOVA

Yalova

2

2

YOZGAT

Şefaatli

1

3

Yerköy

1

Yozgat

1

ZONGULDAK

Kdz.Ereğli

2

5

Devrek

2

Gökçebey

1

TOPLAM

1099

1099

13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?