Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1 kaptan pilot alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1 kaptan pilot alacak.
27/06/2019 03:36:00
Yazdır

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

ALINACAK (SÖZLEŞMELİ) PİLOT İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a. Orman Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı

aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli statüsünde "1 (Bir) Kaptan Pilot (Uçak) "alınacaktır.

b. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmet sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

c. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından

göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

d. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Başvuruları kabul edilen adaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

f. Alım süreci sonunda kesin ataması yapılan pilotların 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile

veya cezai sebeplerle ilişiğinin kesilmesi durumunda işten ayrılmaları söz konusu olduğunda o personel için Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen/satın alınan her türlü yurtiçi/yurtdışı eğitim

masrafları kendisinden tahsil edilecek olup, bu konuyla ilgili kendisinden taahhütname alınacaktır.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Genel Şartlar

(1) Türk vatandaşı olmak,

(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkum olmamak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olmak,

(5) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

(6) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü'ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

(7) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak,

b. Özel Şartlar

(1) Teknik Özellikler (1 X Kaptan Pilot - Uçak)

SHGM.ATPL (A) LİSANSI OLMALI

MİNİMUM 1200 SAAT ÇOK MOTORLU VE BU UÇUŞUN EN AZ 500 SAATİ ÇOK PİLOTA SERTİFİKALI JET UÇUŞU OLMALI

CİTATİON 650 VEYA CITATİON SERİSİNE TİP İNTİBAKLI OLMASI TERCİH

SEBEBİDİR.

SAĞLIK SERTİFİKASI (CLASS 1) OLMALI

MİNİMUM LEVEL 4 İNGİLİZCE SEVİYESİNDE OLMALI

ÇOK MOTORLU JET TİPİ UÇAKLARDA EN AZ BİR YIL SORUMLU KAPTAN OLARAK UÇMUŞ OLMAK.

3. İSTENİLEN BELGELER

a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu"

b. Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

c. Adli sicil beyanı,

d. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

e. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

f. Yabancı dil yeterlilik belgeleri,

g. Sağlık sertifikası,

h. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek "Pilot Bilgi Formu",

i. Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

j. Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş

Kayıt Çizelgesi,

4. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

a. Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 08.07.2019 tarihi saat 09.00'da başlayıp 16.07.2019 tarihi saat 16.00'da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5. MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak

kazananlar Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Mülakat 25.07.2019 tarihi Perşembe günü saat 10:00'da Orman Genel Müdürlüğü 3 üncü kat Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yangın Yönetim Merkezinde (3410 nolu oda) yapılacaktır.

b. Mülakatta adayların;

(1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

(3) Genel yetenek ve genel kültürü,

(4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

6. DEĞERLENDİRME

Mülakat sonrasında nihai sonuçlar aday sıralamasına göre www.ogm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

7. SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İLAN OLUNUR.

4/B HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU

Kişisel Bilgiler

T.C. Kimlik Numarası

Adı

Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri [İl ve ilçe]

Medeni Hali

Bekar Evli

Cinsiyeti

Kadın L Erkek

Askerlik Durumu [Erkek Adaylar İçin]

Yapıldı (Terhis tarihi:....../....../............)

Tecilli (Tecil süresi:........./........)

Muaf

Yazışma Adresi

Telefonu

GSM: Ev:

İş:

E-posta adresi

Başvurulan Bölüm

Kaptan Pilot (Uçak)

İkinci Pilot (Helikopter/Uçak)

Uçak/Helikopter Kontrol ve Bakım Makinisti

Eğitim Bilgileri

öğrenim Durumu

Mezun Olunan Eğitim Kurumu

Bölümü veya Anabilim dalı

Mezuniyet Tarihi (Yıl)

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Yabancı Dil Bilgisi

Türü

KPDS/YDS

TOEFL IBT

e-YDS

Diğer

Sınav Tarihi

Puan

4/B HİZMET SÖZLEŞMESİ PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU

Diğer Eğitim, Kurs ve Sertifikalar

Eğitim Veren Kurum veya Kuruluş

Konu

Eğitim Süresi

Yılı

Hakkınızda Referans Verebilecek Kişiler 1

Adı Soyadı

Kurum veya Kuruluş

Mesleği

Telefon No

4/B HİZMET SÖZLEŞMESİ PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU Kısa Özgeçmiş

Bu Kısım Adayın Kendi El Yazısı İle Mürekkepli veya Tükenmez Kalemle Yazılacak

Ekler:

1. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği

2. Adli sicil beyanı

3. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri

4. Pilot Bilgi Formu (sadece pilotlar içindir)

5. Pilot lisans fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi (sadece pilotlar içindir)

6. Sağlık sertifikası veya sağlık raporu fotokopisi

7. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi

8. Yabancı dil belgesinin çıktısı

9. Hava aracı bakım personel lisans fotokopisi veya kurs mezuniyet belgesi

10. Daha önce lisanslı olarak çalışmış olduğu süreyi belirten ıslak imzalı tecrübe belgesi

Orman Genel Müdürlüğüne iş talebinde bulunmak istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı ve İmzası

PİLOT BİLGİ FORMU

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarının, kamu çalışan anketini doldurdunuz mu?