Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi

Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı.
19/06/2019 01:07:00
Yazdır

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

17 Haziran 2019 tarih ve 30804 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz akademik kadro ilanımız:

2019105 numaralı ilanın açıklama kısmındaki "yüksek lisans" ibaresinin "tezli yüksek

lisans";

2019207 ve 2019208 numaralı ilanların açıklama kısımlarındaki "birinden mezun olmak" ibaresinin "birinden lisans mezunu olmak";

2019213 sayılı ilanın açıklama kısmına "Yükseköğretim kurumlarında en az beş yıllık iş deneyimine sahip olmak ve en az bir bilimsel araştırma projesinde çalışmış olmak"

2019217 ve 2019218 numaralı ilanların açıklama kısımlarındaki "alanında yüksek lisans" ibaresinin "alanında tezli yüksek lisans"

şeklinde düzeltilmiştir.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 Sayılı Kanun'un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, 9/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1) Üniversitemizin internet sayfasında formlar kısmında yer alan "Öğretim Elemanı İçin Başvuru Dilekçesi"nin doldurulmuş ve imzalanmış hali,

2) Özgeçmiş

3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

4) Nüfus cüzdan fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)

5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)

6) Lisans transkript belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)

7) Yüksek lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur)

8) ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

9) Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil belgesi),

10) Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge),

11) Güncel adli sicil belgesi.

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

2) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

4) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise

atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6) Adaylar başvuru dilekçesi ve "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz

internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşabilirler.

7) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 17:00'de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu

değildir.

8) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

İlan No

Kadronun İlan Edildiği Birim Adı

Kadro

Adedi

Kadro

Derecesi

Kadro

Unvanı

ALES

Puanı

Yabancı Dil Puanı

Açıklama

2019201

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü

Nefesli Çalgılar Anasanat Dalı

1

6

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

70

50

Müzik Anasanat Dalında tezli yüksek lisans derecesi almış olup, nefesli çalgılar alanında sanatsal çalışmalar yapmış olmak

2019202

Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü

Müzik Teorisi Anabilim Dalı

1

6

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

70

50

Müzikoloji veya Müzik Teorisi alanında doktora yapıyor olmak. Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak.

2019203

Rektörlük Örgütü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

1

5

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

70

80

İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

2019204

Rektörlük Örgütü

Yabancı Diller Eğitimi

Bölümü

1

5

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

2019205

Rektörlük Örgütü

Yabancı Diller Eğitimi

Bölümü

1

6

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

2019206

Rektörlük Örgütü

Yabancı Diller Eğitimi

Bölümü

1

6

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

2019207

Rektörlük Örgütü

Dış İlişkiler Ofisi

1

6

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

2019208

Rektörlük Örgütü

Dış İlişkiler Ofisi

1

5

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

70

80

İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarmdan lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

70

80

İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarmdan lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

70

80

İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarmdan lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

70

80

İngiliz Dili/Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölüm/Programlarmm birinden

mezun olmak

70

80

İngiliz Dili/Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölüm/Programlarmm birinden

mezun olmak

2019209

Rektörlük Örgütü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

5

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

2019210

Rektörlük Örgütü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

6

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

2019211

Rektörlük Örgütü

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

5

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

2019212

Rektörlük Örgütü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

1

4

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

2019213

Rektörlük Örgütü

Bilimsel Araştırma

Projeleri Koordinatörlüğü

1

4

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

2019214

Rektörlük Örgütü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

1

4

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

70

50

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazrlrm Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından tanmmrş ve onaylanmış yurtdışı yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmak,

70

80

Üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden lisans ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip olup, alanmda en az üç yıl bir yükseköğretim kuruntunda çalışmış olmak

70

50

Matematik Eğitimi alanmda doktora yapmış olup, proje alanmda deneyimli ve bir yükseköğretim kuruntunda alanıyla ilgili en az beş yıl çalışmış olmak

70

50

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanmda doktora yapıyor olup, alanmda devlet okullarında en az beş yıl çalışmış olmak.

70

80

70

50

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezun olmak,

2019215

Rektörlük Örgütü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

1

5

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

70

50

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezun olmak,

2019216

Rektörlük Örgütü

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

1

4

Öğr. Gör.

(Ders

vermeyen)

70

50

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezunu olmak,

2019217

Şalpazarı Meslek

Yüksekokulu

Hukuk Bölümü

Adalet Programı

1

6

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

70

MUAF

Hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak

2019218

Şalpazarı Meslek

Yüksekokulu

Hukuk Bölümü

Adalet Programı

1

5

Öğr. Gör.

(Ders

verecek)

70

MUAF

Hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak

Toplam

18

İLAN

TAKVİMİ

İlan Tarihi:

17/06/2019

Son Başvuru Tarihi:

01/07/2019

Ön Değerlendirme Tarihi:

10/07/2019

Giriş Sınavı Tarihi:

17/07/2019

Sonuç Açıklama Tarihi:

24/07/2019

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?