Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.
23/05/2019 04:21:00
Yazdır

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

22.05.2019 tarih ve 30781 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanına ait aşağıda belirtilen ilanımız iptal edilmiştir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD/PROG

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp

Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs

Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Türk Göğüs

Hastalıkları

Yeterlilik Kurulu Board Belgesi

bulunmak.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili maddeleri ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet vesikalık

fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişini dosyaları haricinde getirmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuranlar;

Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD/DVD/USB ile birlikte 4 takım dosya sunacaklar.

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuranlar;

Bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve bu bilgileri içeren CD/DVD/USB ile birlikte 4 takım dosya sunacaklar.

AÇIKLAMALAR

1- Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

3- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

4- Adayların http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan formu doldurularak birer örneklerini dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

5- Müracaat eden adayların Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme

sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

6- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7- Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

8- Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

9- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD/PROG

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İletişim Fakültesi

Halkla ilişkiler ve

Tanıtını

Halkla ilişkiler

Dr.Öğr.Üyesi

4

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıktan

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

-Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak. -Kronik böbrek luıstalığı olan çocuklarda yüksek doz ora! D vitamini uygulamasının kalbin mekanik fonksiyoıılan, lokal artcryal sertlik ve endotel disfonksiyonuna etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış ol inak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Türk Göğüs Hastalıklan

Yeterlilik Kurulu Board Belgesi bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

(Nörofiz) Kanser tedavisi yan etkiler alanında çalışına yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

-Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlık sınavı ile uzman olmuş olmak.

-İlgili deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilişim Sistemleri Müh.

Bilişim Sistemleri Müh.

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olup, mobil robotlann lokalizasyonu ve stcreoviz.yon görüntü işleme konulannda çalışmaları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilişim Sistemleri Müh.

Bilişim Sistemleri Müh.

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapmış olmak ve dağıtık hesaplama, uzaktan algılama ve büyük veri konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak ve gerçeklik terapisi konularında çalışması bulunmak.

ilahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh

Doçent

2

1

İslam hukukunda Gıyabi

Y argılaına ve Osmanlı Alimleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr.Oğr.Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve

Doktora eğitimini Hemşirelik ve/ veya Doğum Hemşireliği

AD. yapmış olmak ve ebelikte en az 5 yıl akademik deneyime sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilinıler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Y önerim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

2

1

Sosyal Politika doktora programından mezıın olup, Şartlı Nakit Transferleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük

Antrenörlük

Doçent

2

1

Hareketli zemin egzersizleri ve denge antrenmanı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Uzunçittlik MYO

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynaklan Teknolojisi

Dr.Oğr.Üyesi

4

I

Güneş Elektriği (Fotovoltaik) Sistemleri ve Güç Kalitesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

En az 10 yıl Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

Genel Müzikoloji

Dr.Oğr.Üyesi

5

1

Lisans ve Yüksek Lisans derecesini müzikoloji alanından almış olmak. Piyano ve solfej eğitimi konusunda en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak.

Devlet Konservatuvarı

Müzik

Kompozisyon ve

Orkestra Şefliği

Doçent

2

1

Lisans ve doçentlik unvanım kompozisyon alanından almış olmak, orkestra ve oda müziği yapıtlarına sahip olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim

Temel Eğitim

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Sanatta Yeterlilik eğitimini

Plastik Sanatlar Anasanat alanında tamamlamış olmak. Canı altı resim ve cam mozaik konulannda çalışıyor olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim

Temel Eğitim

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Resim Iş Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Sanat ve tıp etkileşiminde güncel uygulamalar üzerine çalışıyor olmak.

Denizcilik Fakültesi

Gemi Makineleri

İşletme Mülı.

Gemi Makineleri

İşletme Müh.

Dr.Öğr.Üyesi

5

2

Tercihen Gemi Makineleri, Gemi İnşaatı veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak ve yüksek lisans veya doktorasını Gemi Makineleri, Gemi İnşaatı veya Makine Mühendisliği programlarından birinde tamamlamak.(Denizci eğitimci belgesine salıip adaylar tercih edilir.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

I Ienışirelik

Hemşirelik Esasları

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

-I Ienışirelik Esasi an Anatiliın Dalında Yüksek Lisans ve

Doktora yapmış olmak.

-10 yıllık akademik deneyime salıip olmak.

-Intramüskülcr enjeksiyon, ağrı yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Sanatta Yeterlilik eğitimini

Plastik Sanatlar Anasanat alanında tamamlamış olmak.

Sualtı fotoğrafi konusunda çalışmaları olmak.

Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri

Y önetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

4

I

Tercihen Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezıuıu olup, yüksek lisans veya doktorasını Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma

İşletme Mühendisliği. Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi, işletme veya mühendislik alanlarından birinden yapmış olmak. İşletme, İşletme Mühendisliği lisans mezunu olup yüksek lisans veya doktorasını Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi programlanılın birinden tamamlamış olmak. (Denizci eğitimci belgesine sahip adaylar tercih edilir.)

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi I Iukukıı

Dr.Üğr.Üyesı

4

1

Terörle Mücadele Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.