Memurlar.Net
Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://ilan.memurlar.net/ilan/45421/
Yazdırılma Tarihi : 09 Haziran 2023 Cuma 06:38

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Haber Tarihi : 05 Nisan 2019 03:28
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 'na aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır."

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/

PROGRAM

KADRO

UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Adalet Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Adalet

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Maliye Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Maliye alanında yapmış olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak. Doktora çalışmasını yurtdışında Alman Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Edebiyat ve Edebiyat Öğretimi, Kültürlerarası Eğitim, Kültür bilimi, Yabancı Dilde Yöntem ve Yaklaşımlar ve İletişim alanlarında bilimsel

çalışma ve yurtiçi ve yurtdışı yayın yapmış olmak, bu

alanlarda lisans/lisansüstü düzeyinde ders vermiş olmak.

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

-

Avrupa Birliği Hukuku

Profesör

1

AB Hukuku alanında Doçent Unvanı almış olmak. AB Anayasa Hukuku, AB Temel Haklar Hukuku alanlarını kapsayacak çalışmalar yapmış olmak.

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

-

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doçent Unvanı almış olmak. AB Güvenlik ve Savunma Politikaları Özelinde Avrupa Birliği Dış Politikası, Avrupa Birliği Dış Politikasına Teorik Yaklaşımlar" alanlarını kapsayacak çalışmalar yapmış olmak.

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

-

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Nicel araştırmaya dayalı yayın yapmış olmak ve Enerji güvenliği konusunda çalışmaları bulunmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Profesör

1

İktisat Politikasında doktora yapmış olmak ve Makro İktisat Doçenti olmak, Bankacılık, Merkez Bankası ve Finansal Krizler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası

Profesör

1

Bankacılık Doktorası yapmış olmak ve Makro İktisat

Doçenti olmak, sermaye piyasaları, para, banka, finansal

piyasalar, finansal ekonometri ve makro ekonometri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık

Doçent

1

Bankacılıkta doktora yapmış ve makro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Bankacılık, para politikaları ve merkez bankacılığı, İslami bankacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası

Doçent

1

Bankacılık doktorası yapmış ve finans alanında doçent unvanı almış olmak, sermaye piyasalar firma değerlemesi ve kar dağıtımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik

Biyoteknoloji

Profesör

1

Farmasötik Biyoteknoloji alanında doktora unvanına sahip olmak. Faımasötik Teknoloji Doçenti olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Profesör

1

Biyokimya alanında doçent unvanına sahip olmak. Trombosit lipoprotein ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında doktora unvanına sahip olmak. Antiviral etkili moleküllerin sentezi konusunda SCI kapsamındaki dergilerde çalışması bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora unvanına sahip olmak. Moleküler toksikoloji, genetik polimorfizm ve genotoksisite alanlarında makaleleri ve deneyimi olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

Bitkilerde abiyotik stres fizyolojisi konusunda SCI yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

Bitkilerde programlı hücre ölümü konusunda SCI yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

Balıklarda kirleticilere bağlı oksidatif stres konusunda

SCI yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

Bitki biyoteknolojisinde moleküler markör uygulamaları konusunda SCI yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Profesör

1

İstatistik bilim alanında Doçent olup, Doğrusal Olmayan Regresyon ve Kompartıman Modeller konularında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

Dinaftofuranofuran, Dinaftopiranopiran türevi bileşikler ve Azo köprülü Ftalosiyaninlerin sentezleri, karakterizasyonu konularında Uluslararası SCI indekse giren dergilerde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

Türk ve İslam Sanatı alanında Doçent olup, Orta Asya Türk Dokuma Sanatı üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Doçent

1

Altın metali geri kazanımı ve sepet tipi ftalosiyanin sentezi, karakterizasyonu ve özellikleri konusunda Uluslararası SCI indekse giren dergilerde yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mütercim-

Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Almanca )

Doçent

1

Lisansını ve Doktorasını Mütercim-Tercümanlık Almanca alanında almış olup, Çeviri Sosyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Alman Dilbilimi alanında Doktora yapmış olup, Sosyolengüistik ve Söylem Analizi konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Felsefe Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Felsefe alanında Doktora yapmış olmak. Çağdaş felsefede ontoloji ve etik alanlarında çalışmış olmak. En az bir yabancı dil, tercihen ise iki yabancı dil bilmek.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Felsefe Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Bilim Tarihi alanında Lisans eğitimi yapmış olmak. Felsefe tarihi sahasında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda mukayeseli çalışma yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Mono ve dinükleer tip ftalosiyanin komplekslerinin elektrokimyasal karakterizasyonu, elektrokatalitik ve elektrokromik uygulamaları konularında Uluslararası SCI indekse giren dergilerde yayınları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El

Sanatları

Halı-Kilim-Eski

Kumaş Desenleri

Profesör

1

Geleneksel Halı-Kilim Sanatı ve Dokuma Resim Sanatı ve Avrupa Tapesteri dokumaları alanlarında yayınlar yapmış olmak, alanında araştırma projeleri bulunmak ve alanında özgün yapıtlarıyla ulusal ve uluslararası sergilerde yer almak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Kavramsal Fotoğraf konusunda çalışmalarda bulunmuş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El

Sanatları

Tezhip-Minyatür

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Temel alanı Güzel Sanatlar, Bilim alanı Geleneksel Türk Sanatları olmak. Tezhip ve minyatür alanlarında yayınları ve eserleri bulunmak ve yurtdışı araştırması olmak. Minyatür alanında, lisans seviyesinde en az üç yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik ve Grafik Tasarım bölümlerinde yapmış olmak. Reklam Grafiği, Multimedya Tasarım veya Tipografi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

İktisat Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında Doktora yapmış olmak

ve Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanı almış olmak. Çok kriterli karar alma yöntemleri üzerine ders

vermiş olmak ve bilimsel yayınlar yapmış olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak; küresel finans, uluslararası ticaret ve e-ticaret konularında çalışmaları bulunmak

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

Gelişme İktisadı alanında Doçent unvanı almış olmak; davranışsal iktisat, mutluluk ekonomisi ve kurumsal iktisat konularında çalışmaları bulunmak

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

Doçent

1

Sosyal Politika alanında Doçent unvanı almış olmak; emek piyasaları, endüstri ilişkileri ve sosyal sorumluluk konularında çalışmaları bulunmak

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

Sosyal Psikoloji alanında Doçent unvanı almış olmak; işyerinde psikolojik taciz ve örgütsel iletişim konularında çalışmaları bulunmak

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak; Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, kadın iş gücü ve istihdamı konularında çalışmaları bulunmak

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

İktisat Tarihi alanında Doktora yapmış olmak; Genç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi milli iktisat, devletçilik ve iktisat tarihi metodolojisi konularında çalışmaları bulunmak

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

İktisat Teorisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak; Türkiye Ekonomisi alanında çalışmaları bulunmak

İktisat Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Maliye alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak; vergi politikası, hukuk-maliye politikası ilişkisi konularında çalışmaları bulunmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Araştırma Yöntemleri

Doçent

1

Doçentlik Ünvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Lisans, Yükseklisans ve Doktorasını medya ve iletişim alanında yapmış olmak. Üniversite ve bilgi üretimi, medya ahlakı ve Türkiye'de medya ve iletişim çalışmaları alanının kavramsal ve kurumsal gelişimi ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Kurumsal Sürdürülebilirlik, Adli Muhasebe, Türkiye Muhasebe Standartları, Marka Değerlemesi ve Muhasebesi alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Almanca dilinde Muhasebe dersleri vermiş olmak; Almanca dilinde Muhasebe alanında yayınlanmış akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Profesör

1

Pazarlama Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Pazarlamada Müşteri Davranışları ve Sosyoloji alanında akademik çalışma yapmış olmak. Veri Tabanlı Pazarlama konusunda ders vermiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

Muhasebe Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Uluslararası Finansal Raporlama, Mali Analiz ve Değerleme alanlarında yayın yapmış olmak. Muhasebe konularında İngilizce ders vermiş olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Doçent

1

Pazarlama Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. Pazarlama alanında ders vermiş olmak. Kişisel Satış Teknikleri, Satış Yönetimi, Reklam, Fiziksel Dağıtım konularında yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. İşletme alanında lisans öğrenimi, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora öğrenimi yapmış olmak. İşletme ve Toplum, Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri konularında lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Örgüt kültürü, Kişilik, Birey-Örgüt konularında yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Strateji Bilim Alanında Doçent unvanı almış olmak. İşletme alanında lisans öğrenimi, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora öğrenimi yapmış olmak. Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Değişim Yönetimi, Müzakere Teknikleri konularında lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ders vermiş olmak. Girişimcilik, güven, duygular ve örgütsel davranış konularında yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Doçent

1

Ağ analizi konusunda yayın yapmış olmak. Bilgisayar ağları konusunda Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları

Doçent

1

Coğrafi bilgi sistemleri konusunda yayın yapmış olmak. İşletme Enformatiği konularında Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği

Yazılım Sistemleri Geliştirme

Doçent

1

Servis odaklı mimari konusunda yayın yapmış olmak. -Yazılım geliştirme konusunda Almanca ders verme yeterliliğine sahip olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Muhasebe Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak. Dönem sonu işlemleri, vergi, ortaklıklar, Bağımsız denetimde kalite, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak. Atıksularda yenilikçi azot giderim prosesleri ve bu prosesleri inhibe eden koşullar ile ilgili SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Mekanik sistemlerin bulanık optimizasyonu ve üretim yöntemleri konularında çalışmalar yapmış ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak; araçsal ağlar, kablosuz ve gezgin ağlar, duyarga ve tasarsız ağlar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Doçent

1

Doçentliğini Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği alanlarından almış olmak. Hesaplamalı biyoloji, moleküler dinamik simülasyonları ve moleküler yanaşma konularında uluslararası SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak ve bu konularda lisanüstü tezler yönetmiş olmak. Mesleğiyle ilgili yurtdışı tecrübe sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanını almış olmak. Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak. Atıksularda biyolojik azot ve fosfor giderimi ve metal inhibisyonu üzerine SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doçent

1

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçentliğini almış olmak, akıllı polimerler, doku mühendisliği ve biyomalzemelerin biyosensör ve ilaç salınımı uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Biyomühendislik

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Sistem biyolojisi, maya ve ekstremofil sistemler ile biyoteknolojik üretim süreçlerinin geliştirilmesi konularında tecrübesi ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak. Lisans ve doktora dereceleri mühendislik alanlarından olmak ve en az bir sene yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Telsiz haberleşme sistemleri, kablosuz sensör ağları ve istatistiksel işaret işleme konularında tecrübeli, SCI-E kapsamındaki dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak. Lisans ve doktora dereceleri ilgili mühendislik alanlarından olmak ve en az bir sene yurt dışı bilimsel araştırma tecrübesi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, yükseköğretim kurumlarında Kimya Mühendisliği alanında ders verme tecrübesine sahip olmak, nanokompozit malzemelerin adsorpsiyon, katalitik ve fotokatalitik uygulamaları alanlarında çalışmaları olmak ve SCI-E kapsamında dergilerde tam metin araştırma makaleleri olmak.

Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

-

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İliş.

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Doktorasını tarih alanında yapmış olmak. Türk-Amerikan ilişkileri üzerine yabancı dilde yayınları bulunmak. Balkanlar üzerine yayını bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

Doçentliğini Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Farmasötik Toksikoloji alanında Doktorasını tamamlamış ve toksikopatolojik çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Profesör

1

Sosyal politika alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal politika, sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

1

Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında Doçent unvanı almış olmak. Yerel yönetimler, temsil büyükşehir sistemi üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Profesör

1

Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında Doçent unvanı almış olmak. Kentsel planlama, yerel yönetimler, şehircilik kavramlar tarihi üzerinde yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Doçent

1

Yerel Yönetimler, kent ve çevre politikaları alanında doçent unvanına sahip olmak. Uluslararası göç, çocuk ve yerel yönetimler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Profesör

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Spor Bilimlerinde Doktora yapmış olmak. Engelliler Sporu Teknolojisi veya Ampute Futbolu Biyomekaniği konularında SCI-EXP dergilerinde yayın yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

Doçent Ünvanını Spor Bilimleri temel alanında almış olmak. Doktorasını Spor Yönetimi alanında yapmış olmak. Tercihen Sporda Sosyal Bilimler alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Alanında Yüksek Lisans Yapmış olmak. Hareket ve Antrenman Bilimleri Alanında Doktora Yapmış olmak. 3.derece Yüzme Branşı Antrenörlük Belgesine Sahip olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Kontrol ve Otomasyon

Teknolojisi

Profesör

1

Doçentliğini Mesleki ve Teknik Eğitim Temel alanında almış olup, gömülü manyetik malzemelerin tanımlanmasına yönelik uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış olmak. Ray tipi elektromanyetik silah sistemleri ve elektrik enerji sistemlerinin optimal yük frekansında kontrolü, modellenmesi ve yük tahmini üzerine çalışmalarda bulunmuş olmak.

Teknik Bilimler Meslek

Yüksekokulu

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Giyim Üretim Teknolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Doktora/Sanatta yeterliliğini Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tekstil Ana Sanat dalından almış olmak, Tekstil/Giyim Üretim Teknolojisi programlarında eğitim tecrübesine sahip olmak, Ekolojik Tekstiller konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans veya lisansüstü seviyelerinde en az 2 yıl ders vermiş olmak, Mikrodenetleyicili USB Eğitim Sistemi, Veri Madenciliği, Uzaktan Web Kontrollü Sistemler Alanlarında uzman ve uluslararası birincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak, hareket bozukluğu cerrahisi ve stereotaktik radyo cerrahisi uygulama deneyimi olmak, bu alanda moleküler biyolojik ve genetik araştırma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, minimal invaziv göğüs duvarı deformitesi cerrahisi ve endobronşiyal akciğer hacim küçültme işlemleri konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Tıbbi Patoloji uzmanı olmak, pankreas patolojisi ve endokrin patoloji alanlarında deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Nöroloji uzmanı olmak, Klinik Nörofizyoloji alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri ile yurt dışı deneyimi olmak, lazer uyandırılmış potansiyel eğitimi almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

Acil Tıp uzmanı olmak, SCI/SCI-E'de endekslenen dergilerde yayınlanmış kadavra ve klinik tanısal değerlilik çalışmaları yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, subkütan immünoglobulin tedavilerine ve besin allerjilerinde tolerans gelişimine ilişkin araştırmaları ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nefrolojisi uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, böbreği etkileyen çocukluk çağı vaskülitleri, nefrolojik hastalıkların immünolojisi ve genetiğine ilişkin araştırma ve deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, vitamin-D ve endotel konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

Biyofizik doçenti olmak, moleküler biyoloji teknikleri tecrübesi olmak ve kanser belirteçleri konusunda çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak, böbrek nakli ve minimal invaziv cerrahi konusunda deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak, minimal invaziv göğüs cerrahisi, trakea cerrahisi ve diyafram pili yerleştirilmesi konusunda tecrübeli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, Avrupa Kulak, Burun ve Boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanlığı yeterlilik belgesi olmak, orofarenks kanserleri konusunda SCI/SCI-E'de endekslenen dergilerde yayını olmak, uluslararası robotik cerrahi eğitimi sertifikası olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Tıbbi patoloji uzmanı olmak, üropatoloji ve nefropatoloji alanlarında deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üroloji uzmanı olmak, uluslararası üroloji uzmanlığı yeterlilik belgesine sahip olmak, ürolojik onkoloji alanında yurtdışı araştırma deneyimi olmak, laparoskopik cerrahi eğitimi almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üroloji uzmanı olmak, uluslararası üroloji uzmanlığı yeterlilik belgesine sahip olmak, üriner sistem taş hastalığı alanında çalışmaları olmak, uluslararası onaylı ürodinami eğitimi almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Romatoloji uzmanı olmak, sistemik vaskülitler konusunda araştırmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Nörolojisi uzmanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doçenti olmak, spinal müsküler atrofi tedavisi konusunda çalışma deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları doçenti olmak, enfeksiyon kontrol hekimliği sertikası olmak, çocuk yoğun bakım enfeksiyonları, HIV enfeksiyonları konularında yayını ve deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh

Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve doçenti olmak, TÜBİTAK projesi yürütmüş olmak, bağlanma bozuklukları genetiği konusunda araştırmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Kardiyoloji uzmanı olmak, balon pulmoner anjiyoplasti işlemi konusunda tecrübeli olmak, üç boyutlu transtorasik ekokardiyografi ile ilgili SCI /SCI-E'de endekslenen dergilerde yayını olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

Nöroloji uzmanı olmak, nörooftalmoloji alanında yurt dışı deneyimi olmak, nörooftalmoloji ve elektrofizyoloji alanlarında yayın ve çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak, epilepsi ve farmakogenetik alanlarında SCI/SCI-E'de endekslenen dergilerde yayını olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

Biyofizik doçenti olmak, moleküler biyoloji teknikleri tecrübesi olmak ve kanser belirteçleri konusunda çalışma

yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Kardiyovasküler fizyoloji ve mikrosirkülasyon fizyolojisi konusunda çalışması ve deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, çocuk metabolizma konusunda acil, poliklinik ve servis hizmeti vermiş olup deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak, enfeksiyon kontrolü alanında deneyimli olmak, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü konusunda uluslararası eğitim sertifikası olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Anatomi yüksek lisans derecesine sahip olmak, sinirbilim doktora derecesine sahip olmak, epilepsi ve Parkinson hastalığı ile ilgili araştırma ve yayınları bulunmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Profesör

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak. Kağıtlarda sıvı absorbsiyonu, temas açısı, yüzey enerjisi ve basılabilirlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Profesör

1

Matbaa Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak. Karton yüzey kaplamaları ve kompozit malzemelerin baskı yapılabilirlik özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Profesör

1

Kuyumculuk, Mücevherat, ve Takı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

Basım Teknolojileri

Doçent

1

Matbaa Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Ofset ve Serigrafi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Doçent

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak, Plastik ve Metallerin sürtünme, karıştırma-nokta kaynağı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Kuyumculuk, Mücevherat ve metal örme takılar alanında çalışmalar yapmış olmak.


Kaynak : Resmi gazete