İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 01 Mart 2019 02:04, Son Güncelleme : 01 Mart 2019 02:07
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nea belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Fakültesi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

İç Hastalıkları

Profesör

l

1

Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Flo\v Sitomctri eğitimi almış olmak. "Obczitc vc Polikistik Över Sendromu** hastalıkları alanında uluslararası (SCI/SCI-F.) yayınlan olmak

2

Nöroloji

Profesör

1

1

Nöroimmunoloji ve Demyelinizan Hastalıklar alanında uluslararası projelere katılmak ve (SCI/SCI-E) yayınları olmak.

3

Profesör

1

1

Klinik Nörofızyoloji yan dal uzmanı olmak.

4

Radyoloji

Profesör

1

1

Kas-İskelct Sistem Radyolojisi alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak.

5

Dahili Tıp

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Girişimsel Pulmoııoloji ve İııterstisyel Akciğer Hastalıklarında yurt dışı deneyimi

olmak. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu konusunda uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak.

6

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

ı

1

Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.

İnce Bağırsak Nakli alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak.

7

Tıp

Ruh Sağlığı ve

Profesör

l

1

Uyku Tıbbı Hekimliği sertifikasına sahip olmak.Uyku Alışkanlığı Tipleri (Kronotipler) alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayını olmak.

8

Hastalıkları

Profesör

1

1

Kronobiyoloji vc Kadın Ruh Sağlığı alanında uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak.

9

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Halk Sağlığı uzmanı olmak. Beta Ta İaşemi vc Mctabolik Scndrom alanlarında uluslararası (SCI/SCI-F.) yayınları olmak.

10

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Pulmoncr Artcrycl Hipertansiyon vc Kardiyoonkoloji alanlarında uluslararası (SCI/SCI-F.) vayınlan olmak.

11

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Noninvazif Beyin Stimülasyonu alanında eğitim almış vc bu alanda uluslararası (SCI/SCI-F.) yayınlan olmak.

12

Cerrahi Tıp

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Kardiyak Yardımcı Cihazlar konusunda yurtdışında eğilim almış olmak.

13

Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

l

1

Cerrahi Menopozun Dcrmatolojik Etkileri ve FIGO PALM-COEIN Sistemi ile ilgili uluslararası (SCI/SCI-E) yayınları olmak.

14

Turizm

Rekreasyon

Yönetimi

Rekreasyon

Yönetimi

Doçent

1

1

Doktorasını Klasik Arkeolojide yapmış olmak, doçentliğini Müzik Bilim alanında almış olmak. Antik Müzik, Rekreasyon, Müzikle Tedavi vc Ritim konularında bilimsel çalışmaları olmak.

15

Temel Bilimler Bölümü

Deniz Biyolojisi

Profesör

1

1

Doçent unvanını Su Ürünleri alanında almış olup Prosobranş Deniz Salyangozlarının Sistematiği, Deniz İğneleri ve Deniz Patlıcanlarının Üreme Biyolojisi konularında çalışmaları bulunmak.

16

Su Ürünleri

Avlama ve İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Doçent

*

1

Su Ürünleri alanında doçent unvanı almış olup Geleneksel Yöntemlerle İşlenmiş Su Ürünlerinde Biyojenaminler, Nitrosaminler ve Kabuklularda Depürasyonun Etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

17

Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçent unvanını Su Ürünleri alanında almış olup. Trol Ağı Seçiciliği. İç Sularda

Uzatma Ağı Seçiciliği. Deniz Patlıcanları ve Karideslerin Üreme Biyolojisi konularında çalışmaları olmak.

18

Türk Dili ve

Eski Türk Dili

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak. Eski Uygurca vc Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

19

Sosyal vc Beşeri

Bilimler

Edebiyatı

Yeni Türk lülcbiyatı

Profesör

1

1

Servet-i Eünüıı ve Cumhuriyet Dönemi şiir ve romanı üzerine çalışmaları olmak.

20

Türk İslam

Türk İslam Arkeolojisi

Profesör

1

1

Arkeolojik Alanların Korunması ve Sunumu konularında bilimsel faaliyetlerde bulunmuş olmak.

21

Arkeolojisi

Türk İslam

Arkeolojisi

Doçent

1

1

Anadolu Selçuklu vc Beylikler Dönemi Mimarisi üzerine çalışıyor olmak.

22

Makine

Mühendisliği

Mekanik

Profesör*

1

1

Koınpozit ve fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerden Yapılmış Elemanların Titireşimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Profesör*

1

1

Malzeme Bilimi vc Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak; doçentliğini Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında almış olmak; Polimerik Koınpozit ve Nanokompoz.it Malzemeler üzerine çalışmaları olmak.

24

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Üretim Metalürji

Doçent*

1

I

Yüksek lisans vc doktorasını Metalürji vc Malzeme Mühendisliği alanında yapmış olmak; doçentliğini Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında alınış olmak; Camsı Metaller. Titanyum Alaşımları vc Kompoziılcr üzerine çalışmaları olmak.

25

Doçent*

1

1

Nanobiliın vc Nanoleknoloji alanında doktorasını yapmış olınak; doçentliğini Malzeme Bilimi vc Mühendisliği alanından almış olmak: Nanomalzcmelcr vc Grafcn Üretimi vc Uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak.

26

iktisat Teorisi

Profesör*

1

I

Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olmak. Tasarruf Açığı ve Ar-Ge Harcamaları, Denge Döviz Kurundan Sapma ve Türkiye'de Panı Talebi İstikrarının Yapısal Kırılmalar Altında İncelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

27

İktisat

İktisat Politikası

Doçent*

1

1

Doçentliğini Makro İktisat alanından almış olup, Türk Panı Politikasının Bağımsız

Yönctilcbilirliği, Türk Dış Yardımlarının Belirleyicileri vc Türkiye İçin Turistik Fiyat Endeksi Tasarımı konularında çalışmış olmak.

28

İktisat Tarihi

Doçent*

1

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış. Endüstri ve Regülasyon Ekonomisi. Yaşam Memnuniyeti ve Tarımsal Desteklemelere İlişkin Politik İş Döngüsü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

29

iktisadi vc İdari

Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi

Doçent*

1

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent unvanına sahip olmak. Siyaset Bilimi alanında. Liberalizm, Kamusal Tercih ve Yeni Kurumsalcı,ık konularında ulusal vc uluslararası düzeylerde çalışmalar yapmış olmak.

30

Kentleşme Vc

Çevre Sorunları

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans diplomasına sahip olmak. Bilim vc Teknoloji çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Sürdürebilirlik. Çevre sorunları ve Kentsel Politik Ekoloji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeylerde çalışmalar yapmış olmak.

31

Uluslararası ilişkiler vc Avrupa Birliği

Profesör

1

1

AB alanında doçentlik ünvanı alınış olmak. AB'de Demokrasi, Avrupa Ortak Kimliği ve İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

32

Uluslararası

İlişkiler

Avrupa Birliği Hukuku

Doçent

1

I

Doçentliğini Avrupa Birliği alanında almış olmak. Avrupa Birliği'ndc Lobiler vc Avrupa Birliği'nin Dış Politikası konularında çalışmaları olmak.

33

Siyasi Tarih

1 )oçent

1

I

Doktorasını Siyaset Bilimi alanında vc doçentliğini Uluslararası İlişkiler alnında almış olınak. Küreselleşme Teorileri, Self Determinasyon ve Avrupalılaşma üzerine yayınlar yapmış olmak.

34

Sağlık

Bilimleri

Hemşirelik

I Icmşircliktc

Yönelim

Profesör

1

1

Hemşirelik alanında doçent unvanına sahip olmak. Hemşirelikle Yönelim ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Hemşirelik alanında TÜBİTAK Projesi yürütüeülüğü deneyimi olmak.

35

Felsefe vc Din Bilimleri

Din Bilimleri

Profesör

1

1

ilgili ana bilim dalında doktora yapmış olmak. Fransa, Yunanistan vc Batı Trakya'da Din Eğitimi konularında çalışma yapmış olmak.

36

Temel İslam Bilimleri

İslam Hııkııku

Doçent

1

İlgili ana bilim dalında doçent unvanı almış olmak vc İslam Boşanma Hukukunda Beyan, Hanefi Literatüründe öldürme Suçu ve Mecelleyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

37

İslami

İlimler

Tasavvuf

Doçent

1

1

ilgili ana bilim dalında doçent unvanı alınış olmak vc Kuzey Afrika vc ilk Dönem

Sufilcri hakkında çalışma yapmış olmak.

38

Dr.öğr. Üyesi

3

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapmış vc Mesnevi'de Allah Kainat vc İnsan konusunda çalışmış olmak.

39

İslam Sanatları vc Tarihi

Türk İslam

Edebiyatı ve İslam Sanatları

Dr.öğr. Üyesi

3

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapmış ve Edebi Siyer üzerinde çalışına yapmış olınnk.

40

Periodontoloji

Profesör

1

Periodontoloji alanında doktora yapmış olmak, Dcrmatozlar vc Kemokinlen vc Antimikrobiyal Peptitler alanlarında çalışmış olmak, Periodontoloji alanında kitap yazmış olmak, yükseköğretim kurumunda en az beş dönem ders vermiş olmak.

41

Ortodonti

Doçent*

1

1

Ortodonti alanında doktora yapmış olmak, Lingual Ortodonti alanında çalışması bulunmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan yükseköğretim kurumunda en az beş dönem ders vermiş olmak, TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü deneyimi olmak.

42

Pedodonti

Doçent*

1

Pedodonti alanında doktora yapmış olmak. Derin çürüklük dişlerde ozon uygulaması üzerine Uluslararası Dergilerde yayınlanmış klinik çalışma yapmış olmak. Eğitim dili %l00 İngilizce olan yükseköğretim kurumunda eıı az beş dönem ders vermiş olmak, TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü deneyimi olmak.

43

Diş

Hekimliği

Klinik Bilimler

Doçent*

1

1

Pedodonti alanında doktora yapmış olmak. Self Adeziv AKICI Kompozitlcrin Fissür Örtücü Olarak Kullanımları ile ilgili uluslararası dergilerde yayınlanmış klinik çalışma yapmış olmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan yükseköğretim kurumunda en az beş dönem ders vermiş olmak, TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü deneyimi olmak.

44

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent*

1

1

Doçentlik unvanını Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak. Porselen

1 .aminaların Simantasyonıı alanında klinik çalışma yapmış olmak. E^ğitim dili %I(M) İngilizce olan yükseköğretim kurumunda en uz beş dönem ders vermiş olmak, TÜBİTAK Projesi yürütücülüğü deneyimi olmak.

45

Protetik Diş

Tedavisi

Doçent

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak. Porselen Materyallere Mikroorganizma Tutunumu, 'Protez Barkodlama-Kişiscllcştirmc' ve 'Sonlu Elemanlar Analizi' konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak, yükseköğretim kurumunda en az beş dönem ders vermiş olmak.

46

Ortodonti

Dr.Öğr.Üyesi

3

-

Ortodonti alanında doktora yapmış olmak, tıp dallarıyla interdisipliner klinik çalışma yapmış olmak, yükseköğretim kurumunda en az beş dönem ders vermiş olmak.

47

Temel Eczacılık Bilimleri

Earmasötik

Mikrobiyoloji

Dr.öğr. Üyesi

2

1

Earmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak, Karbapenem direnci ile ilgili çalışmış olmak.

48

Eczacılık

Eczacılık

Teknolojisi

Earmasötik

Biyoteknoloji

Dr.Öğr.Üycsi

2

1

Earmasötik Biyoteknoloji alanında doktora yapınış olmak. Beyin kanserinde gen aktarımı alanında çalışmış olmak.

49

50

51

52

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik

Toksikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Oksidatif stres ve kanser tedavisi için ilaç keşif ve geliştirme çalışmaları yapmış olmak.

Eczacılık

İşletmeciliği

Dr.Ögr.Üyesi

2

1

Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Planlanmış davranış teorisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Farmakoloji

Profesör

1

I

Eczacılık Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Eczacılık Farmakoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. İnflamasyon konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak, Preeklampsi konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atama, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olmaları zorunludur. Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının "Eczacılık Fakültesi mezunu" olmaları zorunludur.

5- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilin) Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/fornılar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışına ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 (Altı) adet C'D'yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

6- Doçent kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalım, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (htlp://persoııel.ikc.edıt.ır/S/l 1116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte. Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd'yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7- Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 3 adet Fotoğraf, Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/forııılar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 (Dört) adet Cd'yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır.

8- llan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Scnatosu'nca belirlenen. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz "Akademik Atama ve Yükseltme Kritcrlcri"nc http://pcrsonel.ikc.cdu.tr/Share/B6172F2BE653E56l8FF0D79F368IA850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.

*Bıı İlana Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine salıip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.