İzmir Büyükşehir Belediyesi müfettiş yardımcısı alım ilanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına 16 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Başvurmak isteyenlerin, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 67) puanı 65 ve daha yukarı almış olması gerekmekte olup, başvuruların 3 Aralık 2007 - 7 Aralık 2007 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.
20/11/2007 08:15:00
Yazdır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Sayısı
GİH Müfettiş Yardımcısı 6 9
GİH Müfettiş Yardımcısı 7 7

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 16 Aralık 2007 Pazar günü saat 10.00?da Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Buca İzmir adresinde yapılacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (Askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre 30 yaş sınırına eklenir),

c) Eğitim süresi en az dört yıl olan hukuk, siyasal, işletme, iktisat ve idari bilimler fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yerli ya da yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

d) İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı sınavına daha önce iki kereden fazla katılmamış olmak,

e) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 67) puanı 65 ve daha yukarı olmak,

f) En yüksek puandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 katı olacak adaylar arasına girmek (İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişiler de çağırılacaktır).

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 11 Aralık 2007 ? 14 Aralık 2007 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresindeki web sayfasında ve Konak/İzmir adresindeki ana hizmet binasının girişinde bulunan ilan panosunda duyurulacaktır.

3 - BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ OLAN BELGELER

Sınava katılmak isteyenlerin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresindeki web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak alacakları başvuru çıktısına aşağıdaki belgeleri de eklemek suretiyle 3 Aralık 2007 - 7 Aralık 2007 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Belediye Sarayı Kat:4 Oda No: 442 Konak İzmir adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Giriş Sınavı Başvuru Formu,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

c) 4,5x6 cm boyutlarında iki adet fotoğraf,

d) Yüksek öğrenim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

e) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

Yazılı sınava girmeye hak kazananların 11 Aralık 2007 - 14 Aralık 2007 tarihleri arasında Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat başvurarak fotoğraflı adaylık belgesi almaları gerekmektedir. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b. ikinci bir kimlik kartının da gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alacakları sağlık kurulu raporu. (Bu rapor atanma için gerekli olup sözlü sınavdan sonra da verilebilir.)

b) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği,

c) 4,5x 6cm boyutlarında 4 adet fotoğraf,

d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,

e) Kendi yazısı ile özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilköğretim, lise ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve adresi, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

4 - SINAV KONULARI

a) HUKUK

- Anayasa Hukuku (Genel esaslar)

- İdare Hukuku (Genel esaslar, idari kaza, idari teşkilat)

- Ceza Hukuku (Genel esaslar)

- Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

- Borçlar Hukuku (Genel esaslar)

- Ticaret Hukuku (Genel esaslar)

b) EKONOMİ

- Genel Ekonomi

- İşletme Ekonomisi

c) MALİYE

- Genel Maliye

- Kamu Gelirleri

- Bütçe

d) MUHASEBE

- Genel Muhasebe

- Bilanço Analizi

5 - SINAV KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır. Sınavın kazanılabilmesi için her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 65 puandan aşağıda olmaması şarttır.

6 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınav sonuçları 24 Aralık 2007 ? 28 Aralık 2007 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sayfasında (www.izmir.bel.tr) duyurulacaktır. Bu duyuruda sözlü sınavın yeri ve zamanı da belirtilecektir. Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak bildirim yapılmayacak olup ilan panosu ve web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.

7 - SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür bilgilerinin yoklanmasının yanında zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70?den az olmaması zorunludur.

8 - GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananların durumu Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş sınavını kazananların listesi Konak/İzmir adresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ilan panosunda ve Belediyenin web sayfasında (www.izmir.bel.tr) duyurulacak, giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca Sınav Kurulu tarafından yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

9 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.

10 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Sınav Kurulu tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adayların ataması yapılır.

Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

11 - DİĞER HUSUSLAR

- Yazılı sınavda mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılacaktır.

- Giriş sınavı başvuru formu 3 Aralık 2007 tarihinden itibaren www.izmir.bel.tr adresindeki web sayfasında yayına alınacaktır.

İlan olunur.

Bu ilan 62,884 defa okundu. 35 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?