Dışişleri Bakanlığı 5 Hukuk Müşaviri Alacak

Dışişleri Bakanlığı 5 Hukuk Müşaviri Alacak.

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2018 04:23, Son Güncelleme : 31 Aralık 2018 04:27
Dışişleri Bakanlığı 5 Hukuk Müşaviri Alacak

Dışişleri Bakanlığından:

ADAY HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 31 ARALIK 2018

I. GENEL BİLGİLER

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği uyarınca giriş sınavı açılarak Hukuk Müşaviri istihdam edilecektir.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Hukuk Müşaviri unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 5'tir.

Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 3, 5 ve 6. derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır.

(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

c) 2017,2018 veya 2019 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS/e-YDS) sınava girilen yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 80 puan almış olmak gerekmektedir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

(d) Belirtilen YDS/e-YDS taban puanını aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(2) Giriş sınavına başvuranlar YDS/e-YDS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 100 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları 12 Mart 2019 Salı günü başlayacak ve 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

IV. SINAVIN AŞAMALARI

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınavda adayların hukuki alan bilgisi ile bağlantılı olarak Türkçeye ve yabancı dile hakimiyeti değerlendirilir. Adaylar sınava İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden girebilir. Fransızca ve Almancadan sınava girecek adayların YDS/e-YDS'den veya YDS puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavından, sınava girecekleri dilden en az 80 puan almalarına ilaveten, İngilizce dilinden de en az 70 puan almaları gerekmektedir.

b) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

- Uluslararası hukuk, devletler özel hukuku, anayasa ve idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk veya borçlar hukuku alanında Türkçe görüş bildirme.

- Yukarıda sayılan alanlarda yabancı dilde hukuki görüş bildirme.

- Yabancı dilde bir hukuki metnin Türkçeye çevirisi.

- Türkçe bir hukuki metnin yabancı dile çevirisi.

c) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir. Adayın yazılı sınavda başarılı sayılması için her bir bölümden geçer not almış olması gerekmektedir.

d) Yazılı sınavın Türkçe hukuki görüş bildirme dışındaki bölümleri, adayın sınava gireceği yabancı dilde yapılacaktır.

e) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava İngilizceden girecek adayın herhangi bir diğer dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Sınava Fransızca ve Almancadan girecek adayın, İngilizce dilinde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

f) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilecektir. Sözlü sınav konularına yazılı sınavda yer alan alanlar da dahildir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta : [email protected]

Tel : (312) 2921000 11837/1-1