Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı

Kaynak : ilan.gov.tr
İlan Giriş : 03 Aralık 2018 16:51, Son Güncelleme : 03 Aralık 2018 16:52
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı

SİVAS İLİ GÜNEYKAYA BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Güneykaya Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Diğer Nitelikler
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH 11 1

Tarih, Coğrafya veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarından birinden mezun olmak
Erkek/ Kadın KPSSP3 60 Öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış veya MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BASVURU GENEL ŞARTLARI:

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımak.

d Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. 2018 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

> İş Talep Formu (Kurumumuzdan veya belediyemiz internet adresi www.guneykaya.bel.tr'den temin edilecektir.)

> Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

> Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

> Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

> KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

> Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

> Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

> 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

> Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 17/12/2018 den 21/12/2018 Cuma günü saat 17.00' ye kadar müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru belgelerini Sivas ili Güneykaya Belediyesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Güneykaya Belediyesinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alımı için 26/12/2018 tarihinde saat 10:00'da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonları; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

İlan Olunur.

Güneykaya Belediye Başkanlığı