Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Kaynak : Resmi gazete
İlan Giriş : 14 Ekim 2018 00:12, Son Güncelleme : 14 Ekim 2018 00:13
Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Konunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atına Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alacaktır.

NO

SIRIMI

BÖLÜM

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Ezzacılık

fakültesi

farmakoloji

Profesör

1

X

Ectatıl* fakültesi Mezunu Olrruk. Ooçmtlğn, farmakolog Alanında A'mj Olmak.

1002

Kahryat

fakültesi

Tefsir

Profesör

1

X

DoçenUğmi Tefsir Alanında Atavj Olmak.

İOOİ

Tıp fakültesi

İç HastakUarı

Profesö'

1

X

İç Hastalıkları Utmanı Olmak ve Gastroenteroloji Ajanında Oeneyimlı Omak.

1004

Tıp fakültesi

Çotuk Safckj, ve Hastakklırı

Ooçent

1

X

Çocuk Sağlğı ve Hastandan Utmanı Olmak ve Çocuk Kardiyolojin Alımda Oeneymlı Olmak,

1005

Tıp Fakültesi

6en«l Cerrahi

Ooçent

1

X

Genel Cerrahi Utmamı Omak.

1006

Tp fakültesi

Ruh Sağlığı ve

Hastakkhrı

Ocçent

1

1

Ruh Sağfcgı ve Hasta'kları Utmanı O'mak

1007

Edebiyat

fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti

Tarihi

Ooçent

1

t

Doçentini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanında Atnıj O'mak.

1008

Edebiyat

Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Ooçent

1

1

Doçentliğini Sosyoto.ı AJamnda Alm.j Olmak.

10OT

Efetim

Fakültesi

Sosyal BJgAer Egtımı

Ooçent

X

1

Sosyal BılgAer Eğitimi Alanında Doktora Yapmıj Olmak. Doçentliğini Sosyal Bdgiler Eğitimi Alanında Akmış Omak.

1010

Cgtvn

fakültesi

Egitm Programları ve Öğretimi

Ooçent

X

1

Doçentliğini Eğitim Programlan ve Otretimi

Alarmda AkrujO'mak.

1011

IIBf

Sayısal Yöntemler

Ooçent

X

X

Doçer.tlıg ru Yönetim BAjim Sistemleri Alanında Almış Olmak

1012

Tıp fakültesi

Genel Cerrahı

Dr. Oğr. Üyesi

X

X

Genel Cerrahi Utmanı Olmak.

1013

Tıp fakütesı

İç Hastalıkları

Or.Oğr. Üyesi

X

X

İç Hastaldlan Utmanı Olmak, Hematolog Alarvrda Oeneysmk Olmak.

1014

IIBf

Ticaret Hukuku

Dr. Oğr. üyesi

I

X

Ticaret Hukuku Ana fciım Dalında Ooktora Yapmj Ofrnak.

1015

IIBf

Uluslararası llıjkiler

Dr. Oğr. üyesi

X

X

Doktorasını Uluslararası IkjkJer Alımda AJm.j

O'mak.

1016

IIBf

liretim Yönetimi ve Pataıtama

Dr. Oğr. tiye sı

3

X

Ooktorasını Pataılama Alanında Almıj Olmak

1017

Mimarlık

fakültesi

Bina Bıfclsl

Dr. Oğr . üyesi

3

I

Mimari* Bolumu Morunu Olmak ve Menartık Alanında Ooktora Yapmıj Olmak.

1018

Mühendislik

fakultes.

Voncıtem Arajtırması

Dr. Oğr. Üyesi

X

X

Endüstri Mühendisimi Alanında Doktora Yapmıj Omsak.

1019

Mühendislik

fakültesi

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Dr. Oğr. Üyesi

1

X

Enerji Sistemleri Mjhendislığ. Ajanında Doktora Yapmıj Olmak YeıMenebil.r Enerji Sistemleri Alanında Deneyimli Omak.

1020

Mühendislik

fakülten

Kamu Ölçmeleri

Or.Oğr. Üyesi

X

X

tgllı Alanda doktora yapmıj Oütsak.

1021

Edebiyat

Fakülten

Ingıtu EM ve Edebiyatı

Dr Gir . üyen

1

X

In&lızce Çalrjma'j't Alanında Ooktora Yapmıj Olmak.

1022

HaU

Bayraktar

SHMYO

İlk ve Acil Yardım

Or.Oğr. üyesi

X

X

1* ve Acil Yarden Alanında Oeneyimlı Olmak.

1023

Eğitim

fakülten

Smd Eğiteni

Or.Oğr. üyesi

4

X

Smıf Oğretmenlğ. veya Smrf Elcimi Alanında Doktora Yaprr.jOfmak,

1024

Eğitim

fakültesi

Türkçe Eğitimi

Or.Oğr. üyesi

5

X

Türiçe Etıtimi AJanmda Ooktora Yapmj Otmjk

1025

Seyrini Ziraat fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Or.Otr. Üyen

X

X

Doktorasını Yemler ve Hayvan Sesleme Alanında Yapmıj Olmak

1026

Oj Hekimliği

FaküTesi

Ağız Oij ve Çene Radyolojisi

Or. Oğr .Üyen

3

I

Ağıt DİJ ve Çene RadyeAo/si Utmanı Olmak