Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak.
12/07/2018 00:12:00
Yazdır

T.C

ORDU VALİLİĞİ

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet personel alınacaktır. Alınacak bir sözleşmeli personelin pozisyonu adı, niteliği ve başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Alınacak sözleşmeli personel (Gemi Adamı) Ordu İli Perşembe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde istihdam edilecektir.

POZİSYON ADI

ADEDİ

NİTELİKLERİ

GEMİ ADAMI

1 (BİR)

1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. En az T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Usta Gemici belgesine sahip olmak.

3. Telsiz cihazlarını kullanıma yeterlilik belgesine sahip olmak.

4. Kırk beş yaşını doldurmamış olmak.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının;

1. Türk Vatandaşı olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayıbir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Denizlerde sürekli görevini yapmaya engel akli bedeni ve sağlık özrü bulunmamak.)

8. (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

B. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmasına engel bir durumu bulunmamak.

C. En az T.C. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Usta Gemici belgesine sahip olmak.

D. Telsiz cihazlarını kullanıma yeterlilik belgesine sahip olmak.

E. Başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak,

F. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1. Diploma aslı ya da noter onaylı fotokopisi

2. 6 Adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ayda çekilmiş)

3. Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (aslı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aslı)

6. Askerlik belgesi (aslı ya da onaylı fotokopisi)

7. Gemi Adamları Belgesi (En az usta Gemici Belgesi) (aslı ya da onaylı fotokopisi)

8. Telsiz Cihazını Kullanma Yeterlilik Belgesi (aslı ya da onaylı fotokopisi)

9. Atandığı görevi yapmaya elverişli Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır.)

10. Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Formu (İl Müdürlüğünden temin edilecek)

Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU VE SINAV

Sınav Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından yalnız uygulamalı olarak yapılacaktır. Uygulama sınavı;

S Gemi kullanma,

S Yanaşma,

S Manevra,

S Denizcilik mevzuatı

S Gemide bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılma ile ilgili hususlarda yapılacaktır.

Adaylar yukarıda belirtilen beş kategoride her kategori 20 puan olmak üzere toplam 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınav 08.08.2018 tarihinde saat 10:00'da Ordu İli Perşembe İlçesi Kışlaönü Balıkçı Barınağında bulunan İl Müdürlüğümüze ait su ürünleri kontrol teknesinde yapılacaktır. Hava şartlarının uygulamalı sınav yapılmasına (denize açılmaya) uygun olmaması durumunda uygulamalı sınav 14.08.2018 tarihinde saat 10:00'da aynı adreste yapılacaktır. Adayların sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir.

Adayların müracaatlarını, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 16.07.2018 tarihinden 27.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akyazı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi No:24 Altınordu /Ordu adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ve kargo yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak uygulamalı sınavda en yüksek puanı alarak başarılı olan ve sözleşme imzalanacak 1 (bir) adayla, yedek aday listesi sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde ordu.tarim.gov.tr internet adresinde en az 3 gün süreyle ilan edilerek duyurulacaktır.

Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Yeniden Hizmete Alınma" başlık Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde "sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. "hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlara 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihi ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar, belgelerindeki tutarsızlık yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?