İŞKUR, 2 bin 219 sözleşmeli personel alacak

İŞKUR, bin 78 büro personeli, bin 141 İMD olak üzere toplam 2 bin 219 sözleşmeli personel alacak.
21/06/2018 19:38:00
Yazdır

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ İLE İŞ VE MESLEK DANIŞMANI (İMD) ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde;

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı,

22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı,

yapılacaktır.

1) Başvuru Tarihleri

Başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr'den yapılacaktır.

2) Genel Şartlar

1) 657 sayılı DMK'nın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

3) Özel Şartlar ve Açıklamalar

A) Büro Personeli

1) Son başvuru tarihi itibari ile Ek-2 Listede belirtilen önlisans veya lisans programlarından mezun olmak.

2) Önlisans mezunları için 2016-KPSS Önlisans P93, lisans mezunları için 2016-KPSS Lisans P3 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

3) Halen 657 Sayılı DMK'nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda Büro Personeli olarak çalışmıyor olmak.

4) 31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olduğu halde önlisans düzeyinde başvuranlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

6) Adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirileceklerdir. Aynı yeri tercih eden aynı puana sahip olan adaylardan daha önce mezun olana, mezuniyet tarihinin aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

7) Birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

8) Tercih ettiği birimlerden hiç birine asıl olarak yerleşememiş adayların, tercih ettiği birimlere yedek olarak yerleştirilmesi 6 ncı maddedeki esaslara göre yapılacaktır.

9) Yerleştirme listesi, istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

10) Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

B) İş ve Meslek Danışmanı (İMD)

1) Son başvuru tarihi itibari ile en az lisans mezunu olmak.

2) 2016-KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Söz konusu aşamalarda, geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunup olunmadığı Mesleki Yeterlilik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek olup, herhangi bir aşamada belge numarası bulunmayan adaylara hak sahipliği tanınmayacaktır.)

4) Halen 657 Sayılı DMK'nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda İMD olarak çalışmıyor olmak.

5) Puanlarına ve tercih sıralarına göre birim bazında ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki aday ile puanı eşit olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

6) Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7) Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

8) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

9) Sözlü sınavda adaylar, kurulacak komisyonlar marifetiyle; Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi, muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi, genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

10) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

11) Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir.

12) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

13) Asıl ve yedek listeler; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14) Listelere ilişkin itirazlar, 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Bu süre içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz sonuçları, nihai asıl ve yedek listeler ile istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

15) Nihai listelerin ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvuru yerlerine elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

4) Ortak Hükümler

1) İki unvan için de şartları uyan adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3) Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

4) Başvuru yapan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları Kurum tarafından kontrol edilecektir. KPSS puanları ÖSYM kayıtlarından, mezun olunan okul ve bölümler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı kayıtlarından kontrol edilecektir.

5) Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

6) Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu olan adaylar Hizmet Sözleşmesi imzalanarak göreve başlatılacaklardır.

7) Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde 15 gün içerisinde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

8) 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 3 üncü maddesi gereğince, bu ilan kapsamında atanacak personelin karşılıklı ya da mazerete dayalı Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az bir yıl, mazeretsiz Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az üç yıl fiili çalışma şartı bulunmaktadır.

9) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

4) Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

İnternet adresi : www.iskur.gov.tr

E-posta : sozlesmelialim@iskur.gov.tr

5) Ekler

EK 1- Büro Personelinin Atanacağı Birimler ve Mezun Olunan Bölüm Grupları ile İMD'nin Atanacağı Birimler EK 2- Büro Personeli Pozisyonuna Başvuru İçin Mezun Olunması Gereken Bölümlerin Gruplara Dağılımı

EK 1- Büro Personelinin Atanacağı Birimler ve Mezun Olunan Bölüm Grupları ile İMD'nin Atanacağı Birimler

ALIM YAPILACAK BİRİM

BÜRO PERSONELİ

Toplam

Büro

Personeli

İMD

BİRİM

TOPLAM

Mezun Olunan Bölüm Grupları

Önlisans

Lisans

Grup1

Grup2

Grup3

Grup4

Grup5

Grup6

Genel Müdürlük (Ankara)

15

4

8

8

9

4

48

48

Adana İl Müdürlüğü

24

24

6

30

Adana Ceyhan Hizmet Merkezi

3

3

2

5

Adana Kozan Hizmet Merkezi

4

4

4

Adıyaman İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

2

1

1

1

7

2

14

27

41

Ağrı İl Müdürlüğü

1

1

1

3

13

16

Ağrı Patnos Hizmet Merkezi

1

1

5

6

Aksaray İl Müdürlüğü

1

1

8

9

Amasya İl Müdürlüğü

1

1

5

6

Antalya İl Müdürlüğü

4

1

7

2

14

14

Antalya Alanya Hizmet Merkezi

2

2

1

5

5

Antalya Manavgat Hizmet Merkezi

2

3

1

6

2

8

Ardahan İl Müdürlüğü

1

1

2

4

8

12

Artvin İl Müdürlüğü

1

1

6

7

Aydın İl Müdürlüğü

3

3

Aydın Nazilli Hizmet Merkezi

4

4

Aydın Kuşadası Hizmet Merkezi

1

1

2

4

4

8

Aydın Söke Hizmet Merkezi

1

1

2

4

1

5

Balıkesir İl Müdürlüğü

1

1

2

1

4

1

10

2

12

Balıkesir Bandırma Hizmet Merkezi

1

1

3

5

5

10

Balıkesir Edremit Hizmet Merkezi

1

1

2

3

Bartın İl Müdürlüğü

1

1

3

4

Batman İl Müdürlüğü

1

1

2

1

1

1

7

2

9

Bayburt İl Müdürlüğü

2

1

3

4

7

Bilecik İl Müdürlüğü

1

1

1

3

8

11

Bingöl İl Müdürlüğü

1

1

5

6

Bitlis İl Müdürlüğü

1

2

3

8

11

Bolu İl Müdürlüğü

1

1

1

3

7

10

Burdur İl Müdürlüğü

1

1

2

4

3

7

Burdur Bucak Hizmet Merkezi

3

3

Bursa İl Müdürlüğü

17

1

4

2

24

24

48

Bursa Gemlik Hizmet Merkezi

3

1

1

5

3

8

Bursa İnegöl Hizmet Merkezi

4

1

1

6

5

11

Çanakkale İl Müdürlüğü

2

2

1

1

1

7

1

8

Çanakkale Biga Hizmet Merkezi

1

1

1

3

6

9

Çankırı İl Müdürlüğü

1

1

9

10

Çorum İl Müdürlüğü

1

1

14

15

Denizli İl Müdürlüğü

2

2

2

3

8

2

19

4

23

Diyarbakır İl Müdürlüğü

1

1

1

1

4

2

6

Düzce İl Müdürlüğü

1

1

2

1

1

6

15

21

Edirne İl Müdürlüğü

4

4

Edirne Keşan Hizmet Merkezi

1

1

2

3

Elazığ İl Müdürlüğü

1

1

Elazığ Kovancılar Hizmet Merkezi

1

1

1

2

Erzincan İl Müdürlüğü

2

1

3

4

7

Erzurum İl Müdürlüğü

1

1

14

15

Eskişehir İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Gaziantep İl Müdürlüğü

8

3

2

10

13

3

39

54

93

Giresun İl Müdürlüğü

1

1

6

7

Gümüşhane İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Hakkari İl Müdürlüğü

1

1

1

2

5

7

12

----

BÜRO PERSONELİ

ALIM YAPILACAK BİRİM

Mezun Olunan Bölüm Grupları

Toplam

İMD

BİRİM

Önlisans

Lisans

Büro

TOPLAM

Grup1

Grup2

Grup3

Grup4

Grup5

Grup6

Personeli

Hatay İl Müdürlüğü

1

3

1

9

1

15

10

25

Hatay İskenderun Hizmet Merkezi

3

3

6

4

10

Iğdır İl Müdürlüğü

1

1

5

6

Isparta İl Müdürlüğü

1

1

2

2

4

İstanbul İl Müdürlüğü

50

4

5

3

80

2

144

144

İstanbul Bahçelievler Hizmet Merkezi

2

2

16

1

21

33

54

İstanbul Başakşehir Hizmet Merkezi

2

4

7

13

33

46

İstanbul Bayrampaşa Hizmet Merkezi

13

10

5

28

33

61

İstanbul Beyoğlu Hizmet Merkezi

12

7

2

7

1

29

33

62

İstanbul Büyükçekmece Hizmet Merkezi

1

3

4

8

12

20

İstanbul Kadıköy Hizmet Merkezi

6

6

7

19

7

26

İstanbul Pendik Hizmet Merkezi

2

2

2

1

1

8

21

29

İstanbul Sancaktepe Hizmet Merkezi

4

1

5

1

11

20

31

İstanbul Şişli Hizmet Merkezi

2

2

2

2

12

5

25

38

63

İstanbul Tuzla Hizmet Merkezi

3

1

5

1

10

14

24

İstanbul Ümraniye Hizmet Merkezi

11

2

1

2

16

26

42

İzmir İl Müdürlüğü

3

1

1

2

1

8

8

İzmir Bornova Hizmet Merkezi

1

1

1

2

5

5

İzmir Çiğli Hizmet Merkezi

1

2

1

4

4

İzmir Karabağlar Hizmet Merkezi

2

1

2

3

8

3

11

İzmir Konak Hizmet Merkezi

5

5

3

8

İzmir Torbalı Hizmet Merkezi

1

3

4

4

8

Kahramanmaraş İl Müdürlüğü

1

3

8

2

4

1

19

38

57

Karabük İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Karaman İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Kars İl Müdürlüğü

1

1

2

6

8

Kastamonu İl Müdürlüğü

1

1

2

11

13

Kayseri İl Müdürlüğü

4

2

4

2

3

3

18

23

41

Kırıkkale İl Müdürlüğü

1

1

4

5

Kırklareli İl Müdürlüğü

1

1

5

6

Kırklareli Lüleburgaz Hizmet Merkezi

2

2

6

8

Kırşehir İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Kilis İl Müdürlüğü

1

1

10

11

Kocaeli İl Müdürlüğü

1

1

1

13

1

17

10

27

Kocaeli Dilovası Hizmet Merkezi

1

6

7

4

11

Kocaeli Gebze Hizmet Merkezi

1

1

8

10

2

12

Kocaeli Gölcük Hizmet Merkezi

1

9

10

2

12

Konya İl Müdürlüğü

2

1

1

1

9

1

15

19

34

Konya Akşehir Hizmet Merkezi

2

2

4

6

Konya Beyşehir Hizmet Merkezi

1

1

3

4

Konya Konyaereğli Hizmet Merkezi

1

1

5

6

Konya Seydişehir Hizmet Merkezi

1

1

2

3

Kütahya İl Müdürlüğü

1

1

9

10

Kütahya Tavşanlı Hizmet Merkezi

3

3

Manisa İl Müdürlüğü

1

3

3

5

3

15

25

40

Manisa Akhisar Hizmet Merkezi

1

1

2

4

6

Manisa Salihli Hizmet Merkezi

1

1

2

4

6

Manisa Soma Hizmet Merkezi

1

1

2

4

6

Manisa Turgutlu Hizmet Merkezi

1

1

2

3

5

Mardin İl Müdürlüğü

1

1

1

6

1

10

9

19

Mardin Kızıltepe Hizmet Merkezi

3

3

5

8

----

BÜRO PERSONELİ

ALIM YAPILACAK BİRİM

Mezun Olunan Bölüm Grupları

Toplam

İMD

BİRİM

Önlisans

Lisans

Büro

TOPLAM

Grup1

Grup2

Grup3

Grup4

Grup5

Grup6

Personeli

Mersin İl Müdürlüğü

6

5

5

6

2

1

25

13

38

Mersin Anamur Hizmet Merkezi

1

1

5

6

Mersin Erdemli Hizmet Merkezi

1

1

1

Mersin Silifke Hizmet Merkezi

1

1

3

4

Muğla İl Müdürlüğü

5

2

2

5

14

7

21

Muğla Fethiye Hizmet Merkezi

1

1

1

2

5

6

11

Muğla Milas Hizmet Merkezi

3

1

1

2

7

8

15

Muş İl Müdürlüğü

1

1

1

3

6

9

Nevşehir İl Müdürlüğü

1

1

9

10

Niğde İl Müdürlüğü

1

1

3

4

Ordu İl Müdürlüğü

1

1

2

4

14

18

Ordu Fatsa Hizmet Merkezi

1

1

1

3

1

4

Ordu Ünye Hizmet Merkezi

1

2

3

1

4

Osmaniye Kadirli Hizmet Merkezi

1

1

1

3

4

7

Rize İl Müdürlüğü

1

1

2

2

4

Sakarya İl Müdürlüğü

2

2

2

3

13

3

25

5

30

Samsun İl Müdürlüğü

1

1

1

3

17

20

Samsun Bafra Hizmet Merkezi

4

4

Siirt İl Müdürlüğü

1

1

8

9

Sinop İl Müdürlüğü

1

1

6

7

Sivas İl Müdürlüğü

1

1

7

8

Şanlıurfa İl Müdürlüğü

5

2

6

3

4

1

21

25

46

Şanlıurfa Akçakale Hizmet Merkezi

2

2

4

6

Şanlıurfa Siverek Hizmet Merkezi

2

2

1

5

6

11

Şanlıurfa Viranşehir Hizmet Merkezi

2

3

1

6

8

14

Şırnak İl Müdürlüğü

2

1

2

1

3

1

10

7

17

Şırnak Cizre Hizmet Merkezi

1

1

1

1

2

1

7

8

15

Şırnak Silopi Hizmet Merkezi

1

1

1

3

5

8

Tekirdağ İl Müdürlüğü

6

1

2

1

4

1

15

2

17

Tekirdağ Çerkezköy Hizmet Merkezi

3

1

2

1

7

9

16

Tekirdağ Çorlu Hizmet Merkezi

4

1

2

1

8

9

17

Tokat İl Müdürlüğü

2

1

1

4

8

8

Tokat Erbaa Hizmet Merkezi

2

2

Tokat Turhal Hizmet Merkezi

5

5

Trabzon İl Müdürlüğü

1

2

1

1

1

6

2

8

Trabzon Sürmene Hizmet Merkezi

1

1

2

3

Trabzon Vakfıkebir Hizmet Merkezi

1

1

1

2

Tunceli İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Uşak İl Müdürlüğü

2

2

8

10

Van İl Müdürlüğü

3

1

5

1

10

19

29

Van Erciş Hizmet Merkezi

1

1

1

3

6

9

Yalova İl Müdürlüğü

1

1

2

3

Yozgat İl Müdürlüğü

1

1

2

12

14

Zonguldak İl Müdürlüğü

1

1

1

1

1

5

7

12

Zonguldak Karadenizereğli Hizmet Merkezi

1

1

6

7

TOPLAM

277

52

161

137

393

58

1.078

1.141

2.219

181 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;