2007 ALES sınav İlanı

2007 Sonbahar Dönemi Akademik Personel ve lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde belirlenen illerde yapılacaktır. 2007 Sonbahar Dönemi ALES?e başvuru süresi 24 Eylül-10 Ekim 2007 tarihleri arasındadır.
18/09/2007 12:03:00
Yazdır

T.C YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

2007-SONBAHAR DÖNEMİ AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

GİRİŞ SINAVINA (ALES) KATILMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE!

2007 Sonbahar Dönemi Akademik Personel ve lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Kasım 2007 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoşe? de yapılacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur. Bu sınavda, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, 657 Devlet Memurları Kanunu?nun 48, maddesindeki şartları taşımaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet Üniversiteleri ve ileri teknoloji enstitüleri senetoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavına başvurabilirler. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sınavdan muaf tutulmak suretiyle yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına başvurabilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, bu sınav ile yükseköğretim kurumlarınca yapılacak giriş sınavlarına katılma şartı aranmaz Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da ileri teknoloji enstitülerinin bir birine görevlendirilemez ve atanamazlar.

Türkiye?de bir lisansüstü eğitim programında öğrenim görmek isteyenler de ALES?e girmek zorundadır. Adayların ALES?ten başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim içim öğrenci seçerken, ALES sonuçlarıyla ilgili mevzuat dahilinde kullanacaklardır. Hangi lisansüstü programına hangi puan türünde en az kaç paun almış adayların kabul edileceği ile ayrıca bir sınav yapılıp yapılmayacağı yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanacak ve adaylara bu kurumlar tarafından duyurulacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi ile konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES?e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirilmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

2007 Sonbahar Dönemi ALES?e başvuru süresi 24 Eylül-10 Ekim 2007 tarihleri arasındadır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES?e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan Yetenek testleri yer alacaktır. Sınav Türkçe yapılacaktır. Her aday için sayısal sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puan hesaplanacak ve sonuçlar adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle duyurulacaktır.

Sınav sonuçları iki yıl süre ile geçerlidir.

ALES?e başvurmak isteyen adaylar üniversite rektörlüklerinde bulunan başvuru merkezlerinden, 2007-ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evraklarını, 2,00 YTL karşılığında 24 Eylül ? 10 Ekim 2007 tarihleri arasında alacaklardır. 40,00 YTL olan sınav ücreti 24 Eylül ? 8 Ekim 2007 tarihleri arasında ilgili bankaya yatırılmalıdır. Sınav ücretinin yatırıldığı gün ile başvuru işleminin gerçekleştirileceği gün arasında en az iki gün bulunması gerekmektedir. Bu kurala uymayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları önem taşımaktadır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de bu kural geçerlidir.

Başvuru merkezleri ÖSYM?nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 2006-LES veya 2007-ALES?e başvurmuş olanlar adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapacaklardır. Bu dönemde LES?e veya ALES?e başvurmamış adaylar başvurmalarını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruda 3,00 YTL olan Başvuru Hizmet Ücreti?de adaylar tarafından ödenecektir.

11. ALES ile ilgili danışma için (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) (ÖSYM) numaralı

telefona başvurabilir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

41 Yorum yapıldı
YORUMLAR