Hazine Müsteşarlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınav İlanı

En az dört yıllık Lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından kabul edilen Yabancı Fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş ve Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSSP-40 puan türünden 80 ve yukarısında puan almış alanların (KPSS sınavında yabancı dilden en az 42 soruya doğru cevap vermiş şartı aranacaktır) katılabileceği giriş sınavı yapılacaktır. Başvuruların 29 Ağustos 2003 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İlan metni ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İlan Giriş : 25 Temmuz 2003 22:34, Son Güncelleme : 29 Mart 2018 02:14
Hazine Müsteşarlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınav İlanı

Hazine Mstearl Stajyer Hazine Kontrolrl giri snav ilan

T.C.BABAKANLIK

HAZNE MSTEARLII

HAZNE KONTROLRLER KURULU BAKANLIINDAN

STJ. HAZNE KONTROLRL GR SINAVI

T.C. Babakanlk Hazine Mstearl Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlnca Stajyer Hazine Kontrolrl giri snav yaplacaktr.Stajyer Hazine Kontrolrl Giri Snav; renci Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personeli Seme Snav sonularna gre, Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlnca yaplacak Yazl ve Szl snavlarndan olumaktadr. Giri Snavnn Yazl aamas 13-14 Eyll 2003 tarihlerinde sabah ve leden sonralar yaplacaktr.

Snava Katlabilmek iin ;

1)657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48.maddesinde belirtilen genel nitelikleri tamak.

2)1 Ocak 2003 tarihi itibariyle 30 yan doldurmam olmak (askerliini yapm olanlar iin bu snra askerlikte geen sre eklenecektir.)

3)En az drt yllk Lisans eitimi veren Hukuk, ktisat, Siyasal Bilgiler, letme, ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden veya bunlara denklii Yksek renim Kurulu tarafndan kabul edilen Yabanc Faklte veya drt yllk yksek okullardan birini bitirmi olmak,

4) Kamu Personeli Seme Snavna gre KPSSP-40 puan trnden 80 ve yukarsnda puan alm olmak ve KPSS snavnda yabanc dilden en az 42 soruya doru cevap vermi olmak gerekmektedir.

5) Salk durumu Trkiyenin her yerinde grev yapmaya, her trl iklim ve yolculuk koullarna elverili olmak, (Salk Kurulu raporu atanma iin art olup szl snavdan nce istenecektir.)

6) Yazl Snavna katlabilmek iin, giri snavna bavuranlardan KPSSP-40 puan trne gre puan en yksek 100 aday Snav Komisyonunca tespit edildikten sonra kendileri, tebligat yoluyla, snav yeri ve saatleri belirtilerek Giri Snavna arlacaklardr.

Giri Snavna girmek isteyenler; Yksek renim Belgesi veya bitirme belgesinin asl veya Noter onayl sureti, KPSS Snav Sonu Belgesi asl, geerli Kimlik Belgesi asl veya Noter onayl sureti, Fotorafl Aday Formu ve iki adet yeni ekilmi vesikalk fotoraf ile Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlna mracaat edeceklerdir. Aday Formu ile snav konular ve snavn aamalarn belirten bror Ankarada; nn Bulvar No:36 Kat:19 Emek/ANKARA adresindeki Hazine Mstearl Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlndan, stanbulda; stiklal Cad. Balyoz Sok. Yeni Han No:4 adresindeki stanbul Grup Bakanlndan, zmirde; Gazi Bulvar No:126/5 Basmane adresindeki zmir Grup Bakanlndan veya (http://www.hazine.gov.tr/hazkontstj.htm) internet adresinden temin edilebilir. Adaylarn bavuru ve kayt ilemleri iin en son 29 Austos 2003 Saat:17.00ye kadar Ankaradaki Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlna bizzat veya posta ile bavurmalar gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

Aday Formu

Hazine Kontrolrleri Kurulu


I- HAZNE MSTEARLII HAKKINDA KISA BLG :

13 Aralk 1983 tarih, 188 sayl KHK ile Hazine ve D Ticaret Mstearl kurulmu ve. Maliye Bakanlnn Hazine Genel Mdrl ve Milletleraras ktisadi birlii Tekilat Genel Sekreterlii ile Ticaret Bakanlnn thalat, hracat, Anlamalar Genel Mdrlkleri Hazine ve D Ticaret Mstearlna devredilmitir. 20.12.1994 tarih, 22147 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 4059 sayl Hazine Mstearl ile D Ticaret Mstearl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile Hazine Mstearl ayr bir Mstearlk olarak yeniden tekilatlanmtr. Hazine Mstearl, ekonomi politikalarnn tespitine yardmc olmak, bu politikalar erevesinde faaliyetlerin dzenlenmesi, uygulanmas, uygulamann izlenmesi ve gelitirilmesi iin kurulmu olup, grevleri unlardr: Hazine ilemleri, kamu finansman, kamu iktisadi teebbsleri ve devlet itirakleri, ikili ve ok tarafl d ekonomik ilikiler, uluslararas ve blgesel ekonomik ve mali kurulularla ilikileri salamak, Yabanc lke ve kurululardan bor ve hibe alnmas ve verilmesi, lkenin finansman politikalar erevesinde sermaye akmlarna ilikin dzenleme ve ilemlerin yaplmas, Bankaclk ve sermaye piyasas, Yurt D Mteahhitlik Hizmetleri, Sigorta Sektr ve Kambiyo Rejimine ilikin faaliyetler ile Yatrm ve Yatrm Tevik Faaliyetlerini dzenlemek, uygulamak, uygulamann izlenmesi ve gelitirilmesine ilikin esaslar tespit etmek. Tekilat Kanununda Hazine Kontrolrleri Kurulu, Hazine Mstearlnn Danma ve Denetim birimi olarak yer almaktadr. Hazine Mstearl, Babakana bal olup, Babakan, Mstearlk ynetimi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakan vastasyla kullanmaktadr. Hazine Mstearl, merkez, tara ve yurt d tekilat ile bal kurululardan olumaktadr. Hazine Mstearlnn Merkezde grevli ana hizmet birimleri unlardr. Kamu Finansman Genel Mdrl, Kamu ktisadi Teebbsleri Genel Mdrl, D Ekonomik likiler Genel Mdrl, Banka ve Kambiyo Genel Mdrl, Sigortaclk Genel Mdrl, Yabanc Sermaye Genel Mdrl, Tevik ve Uygulama Genel Mdrl, Ekonomik Aratrmalar Genel Mdrl, Hazine Mstearlnn Tara Tekilat olarak 9 ayr ilde Kambiyo Mdrlkleri bulunmaktadr. Yurt dnda ise deiik lkelerde bulunan Ekonomi Mavirlikleri mevcuttur. Hazine Mstearlnn bal kuruluu Darphane ve Damga Matbaas Genel Mdrldr.

II- HAZNE KONTROLRLER KURULU HAKKINDA KISA BLG:

1- GENEL BLG :

49 yllk bir gemie sahip bulunan Hazine Kontrolrleri Kurulu daha nce Maliye Bakanlnda denetim grevini yrtrken, 188 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile 1983 ylnda Hazine ve D Ticaret Mstearl bnyesine dahil edilmi ve bu Kanun Hkmnde Kararnamenin Kanunlamasna ait 25.4.1986 gnl Resmi Gazetede yaymlanan Hazine ve D Ticaret Mstearl Tekilat ve Grevleri Hakknda 3274 sayl Kanunun geici 1. maddesi ile kadrolaryla birlikte bu Mstearla devredilmi ve ayn Kanunda denetim birimi olarak yer almtr. 20.12.1994 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan 4059 sayl Hazine Mstearl ile D Ticaret Mstearl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunda Hazine Mstearlnn denetim birimi olarak yer alan Hazine Kontrolrleri Kurulunun yaps, alma esaslar ve grevleri ile yetkileri ayn Kanunun 5/b maddesinde belirtilmitir.

Ekonomi politikalarnn tespitine yardmc olmak bu politikalar erevesinde faaliyetleri dzenlemek, uygulamak, uygulamay izlemek ve gelitirmek, Hazine Mstearlnn esas amalarndan olup, bu amalarn gerekletirilmesinde denetim nemli bir yer tekil etmektedir. Hazine Kontrolrleri Kurulu sz konusu denetim grevlerini stlenmi bulunmaktadr.

Hazine Kontrolrleri Kurulunun Grevleri,

Hazine Mstearlnn merkez, tara ve yurtd tekilat ile bal kurulularnda tefti, inceleme ve soruturma yapmak, Trk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda Kanun, Yabanc Sermayeyi Tevik Kanunu, Petrol Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Karaparann Aklanmasnn nlenmesine Dair Kanun, dn Para Verme leri Hakknda KHK, Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda KHK ve 4059 sayl Tekilat Kanunu ile Mstearla verilen grevler konusunda ilgili merciler, gerek ve tzel kiiler nezdinde denetim, inceleme ve soruturma yapmaktr.

2- HAZNE KONTROLRLERNN GREV VE YETKLER :

Hazine Kontrolrleri, Makam Onayna istinaden Kurul Bakan tarafndan grevlendirilir. Hazine Kontrolrleri Makam veya Kurul Bakan dnda hibir yerden grev alamazlar Hazine Kontrolrlerinin Mstear adna yapacaklar grevler ile yetkileri unlardr:

1) a-Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda Kanun ve Kambiyo ile ilgili Mevzuat,
b- Yurtd Mteahhitlik Hizmetleri ile ilgili Mevzuat,
c- Finansal Kiralama Mevzuat,
d- dn Para Verme leri Mevzuat,
e- Petrol Mevzuat,
f- Yabanc Sermayeyi Tevik Mevzuat,
g- Yatrmlara likin Tevik Mevzuat,
h- 4208 sayl Kanun ve ilgili mevzuat,
- Tekilat Kanunu ve dier mevzuatla yrtlmesi Mstearla verilen tm grevler,

kapsamnda inceleme, tefti ve soruturma yapmak,

2) Ayn yada nakd sermaye transferi yoluyla yurtdnda yaplan Trk yatrmlarn ve tevik mevzuat kapsamna giren Trkiyedeki yabanc sermayeli yatrmlar gerektiinde mahallinde incelemek,

3) Bankalar, zel Finans Kurumlar, PTT ve Yetkili Messeselerle Kymetli Maden Arac Kurulularnn dviz, efektif ve altn alm satm ilemlerini, zorunlu dviz devirlerini, kambiyo alm ve satm muamelelerinde kambiyo satlaryla ilgili vergi uygulamalarn incelemek ve denetlemek,

4) D finansman Dnya Bankas ve benzeri uluslararas kurululardan salanan proje ve faaliyetlere ilikin olarak, krediyi kullanan kurum ve kurulularn hesap ve ilemlerini ilgili anlamalar erevesinde incelemek ve bamsz deneti sfatyla mali denetimlerini yapmak,

5) Hazine garantili kamu ve zel borlanmalar ile ilgili mevzuat erevesinde krediyi kullanan veya yatrmc kurulu nezdinde, mali bnye ve yeterlilik incelemelerini yapmak,

6) Mstearln merkez, tara ve yurt d tekilat ile bal ve ilgili kurulularnda tefti, inceleme ve soruturma yapmak,

7) Kamu ktisadi Teebbsleri Mevzuat, Bakanlar Kurulu Kararlar, YPK Kararlar ve benzeri kararlar gereince KTler ve dier kamu kurulular nezdinde grev zarar ve destekleme primi tutarlarn tespit etmek,

8) Hazine mal sahiplii ile pay sahipliinin gerektirdii her trl ilemi incelemek,

9) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmleri dnda, Trk Ceza Kanunu ve dier Kanunlar gerei dorudan Cumhuriyet Savclklarna su duyurusunda bulunulmas gereken hallerde, cezai takibat gerektiren durumlarn tespitini ieren raporlar; ilgili Cumhuriyet Savclklarna zimmetle tevdi etmek ve bu konuda Kurul Bakanlna raporun bir rnei ile birlikte yazl olarak bilgi vermek,

10) Makam onay ile verilen n inceleme grevini 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre sonulandrmak,

11) zel anlamalar ve dier mevzuatla uygulanmas Mstearla verilen tm grevler kapsamnda inceleme yapmak; AB ile yaplan Mutabakat Zabtlar ve 4802 sayl Kanun gereince AB katlm ncesi yardmlara ilikin tm proje harcamalarn denetlemek,

12) Makam Onaylarna istinaden Kurul Bakannca verilecek dier grevleri yapmak,

13) Mstearln grev ve yetki alanna giren konularda; mevzuat ve uygulama ile ilgili yurtii ve yurt d gelimeleri de inceleyerek her trl aratrma ve ettleri yapmak, gr bildirmek ve tekliflerde bulunmak,

Hazine Kontrolrleri yukarda belirtilen grev konularnda, Devlet daire ve messeseleriyle, gerek ve tzel kiiler nezdinde her trl tefti, inceleme ve soruturma yapmak, tefti, inceleme ve soruturma ile ilgili ilemleri, defter ve belgeleri gizli de olsa incelemek ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu ile Trk Parasnn Kymetini Koruma Mevzuat ve dier ilgili mevzuat erevesinde gereken ilemleri yapmak yetkisine haizdirler.

3- MESLEE GR :

Stajyer Hazine Kontrolrlne atanabilmek iin, giri snavn kazanmak arttr.

renci Seme ve Yerletirme Merkezince yaplan Kamu Personeli Seme Snav ile Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlnca yaplan yazl ve szl snavlar olmak zere aamada yaplan giri snavn kazanarak meslee girenler, yllk bir yetime dneminden sonra Yeterlik snavna tabi tutulurlar.

Yeterlik snavnda baar gsterenler Hazine Kontrolrlne atanrlar. Hazine Kontrolrleri, mesleki bilgi ve ihtisaslarn derinletirmek ve Mstearlka lzum grlecek inceleme ve aratrmalar yapmak zere bir yl sreyle yabanc lkelere geici grevle gnderilirler.

Ayrca, yurt dnda master (Yksek Lisans) renimi yapma olana da; gerekli nitelikleri tamak ve yabanc dilleri de yeterli olmak artyla salanmaktadr.

4- ALIMA DZEN :

Hazine Kontrolrleri Kurulunun Merkezi Ankaradr. stanbul ve zmirde Grup Bakanlklar bulunmaktadr. Grup merkezleri tefti, inceleme ve soruturma almalarnn aralksz yrtld yerlerdir.

5- ZLK HAKLARI :

Hazine Kontrolrleri 657 Sayl Devlet Memurlar Kanunu hkmlerine gre Genel dare Hizmetleri Snf iinde yer almaktadr. Meslee zel yarma snavna tabi tutulmak suretiyle alnan Stajyer Hazine Kontrolrleri, giriten itibaren 3 yllk bir yetime dnemi sonunda Yeterlik Snavna tabi tutulurlar. Yeterlik Snavn kazanan Stajyer Hazine Kontrolrleri Hazine Kontrolrlne atanmalar srasnda bir st dereceye ykseltilirler. Atamalar Cumhurbakan, Babakan ve ilgili Devlet Bakan tarafndan imzalanan mterek kararla yaplr.

657 sayl Devlet Memurlar Kanunu hkmlerine gre, maatan ayr olarak yan deme ve en yksek devlet memuru aylnn (ek gsterge dahil) net % 140 orannda zel Hizmet Tazminat ve % 30u orannda da Denetim Tazminat denmektedir. Yabanc dil bilenlere KPDS Snav baar puanna gre yabanc dil tazminat denir. 01.07.2003 tarihi itibariyle 9/1 derecedeki Stj. Hazine Kontrolrlerine (yabanc dil tazminat hari) net 1.184.500.000 TL aylk denmektedir.

Grup merkezleri dnda yaplan denetimler de ise Harcrah Kanunu uyarnca her yl Bte Kanunlar ile tespit edilen miktarda geici grev yolluu ve yol giderleri denmektedir.

III- STAJYER HAZNE KONTROLRL GR SINAVI ESASLARI :

1- ADAYLIA KABUL ARTLARI :

Stajyer Hazine Kontrolrl snavna katlmak isteyenlerde aranan artlar unlardr.

a) Devlet Memurlar Kanununun 48. maddesinde yazl genel nitelikleri tamak.

b) Kamu Personeli Seme Snavna gre KPSSP-40 puan trnden 80 ve yukarsnda puan alm olmak ve KPSS snavnda yabanc dilden en az 42 soruya doru cevap vermi olmak gerekmektedir.

c) Snavn ald yln Ocak ay banda (01/01/2003 tarihi itibariyle) 30 yan doldurmam bulunmak. (Askerliini yapm olanlar iin bu snra askerlikte geen sre eklenir)

d) Askerliini yapm veya snav tarihinde erteletmi olmak.

e) En az drt yllk lisans eitimi veren Hukuk, ktisat, Siyasal Bilgiler, letme, ktisadi ve dari Bilimler Fakltelerinden veya bunlara denklii Yksek renim Kurulu tarafndan kabul edilen Yabanc faklte veya drt yllk yksek okullardan birini bitirmi olmak,

f) Salk durumu Trkiyenin her yerinde grev yapmaya, her trl iklim ve yolculuk koullarna elverili olmak, (Salk Kurulu raporu atanma iin art olup szl snavdan nce istenecektir.)

g) Kurulca yazl snav sonras yaplan inceleme ve aratrmada, sicil, ifade ve temsil yetenei, tutum ve davran ynnden Hazine Kontrolrl yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

h) Bavuru artlarna uymayanlar snava kabul edilmezler. Yanl bilgi ve belge verenlerin yasal sorumluluklar sakl kalmak zere snav kazanm olsalar bile atamalar yaplmaz,

) Yazl Snavna katlabilmek iin, giri snavna bavuranlardan KPSSP-40 puan trne gre puan en yksek 100 aday Snav Komisyonunca tespit edildikten sonra kendileri, tebligat yoluyla, snav yeri ve saatleri belirtilerek Giri Snavna arlacaklardr.

2- SINAVIN EKL, KONULARI VE DEERLENDRME:

a- Stajyer Hazine Kontrolrl Giri Snav; renci Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personeli Seme Snav sonularna gre, Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlnca yaplacak Yazl ve Szl snavlarndan olumaktadr.

b-Yazl ve szl snavlarna girecek adaylarn bavurularnn kabul edilmesi ilemleri Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlnca Ankarada yaplacaktr.

c- Giri snavnn Yazl ve Szl aamalar Ankarada yaplacaktr. Giri snavnn Yazl Snav 13-14/09/2003 tarihlerinde, iki gn sre ile, sabah ve leden sonralar yaplacaktr. Sabah saat 9.30 da, leden sonra 14.00 de balayacaktr.

d- Stajyer Hazine Kontrolrl giri snavnn, tm aamalar drt ayr grup halinde aadaki konulardan yaplr. Ekonomi ve letme konular bir grup olarak birletirilmitir.

A) Hukuk

1) Anayasa Hukuku
2) dare Hukuku,
3) Ceza Hukuku,
4) Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun grev yetki ve soruturma usullerine ilikin hkmleri.
5) Medeni Hukuk; Kiiler Hukuku ve Eya Hukuku,
6) Borlar Hukuku,
7) Ticaret Hukuku; Ticari letme, irketler Hukuku ve Kymetli Evrak Hukuku,

B) Ekonomi

1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro ktisat ve ktisadi Analiz),
2) Para Teorisi ve Politikas,
3) Uluslararas Ekonomi,
4) Trkiye Ekonomisi ve Gncel Ekonomik Sorunlar,

C) letme

1) letme Ekonomisi,
2) letme Finansman,

D) Maliye

1) Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borlar ve btesi)
2) Maliye Politikas,
3) Vergi Hukuku ve Trk Vergi Sistemi,

E) Muhasebe
1) Genel Muhasebe,
2) Mali Tablolar Analizi.

Snavda, adaylarn hukuki, iktisadi ve mali sorunlar deerlendirmeleri, yorumlamalar ve zm yollar nermelerini salayacak sorulara da yer verilebilir.

F) Yabanc Dil: Adaylarn tercihine gre ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinden birisi. (Yabanc dil szl snav konularndandr.)

e- Adaylar snava gelirken yanlarnda geerli kimlik belgesi asl, yumuak kurunkalem ve silgi bulunduracaklardr.

f- Yazl snav, Kurul Bakanl tarafndan bu ie ayrlacak elemanlarn gzetim ve denetimleri altnda yaplr. Bu kiiler yazl snava girenlerin kimlik belgelerini incelerler. Bu inceleme sonucunda yazl snava katlmas uygun olmayanlar snava kabul edilmezler.

g- Yazl snav notlar her konu veya birletirilen konular itibariyle 100 puan zerinden verilir. Snavn kazanlabilmesi iin her konudan veya birletirilen konulardan 50 puandan az not alnmamas kaydyla, snav ortalamasnn 70 puandan aa olmamas arttr.

Yazl snav kazanan adaylardan, szl snavdan nce aadaki belgelerin asl veya Noterlike onayl sureti istenir.

Nfus Czdan,
Salam ve her trl iklim ve yolculuk artlarna dayankl olduuna dair tam teekkll resmi hastanelerden alnacak salk kurulu raporu,
Erkek adaylarn askerlik grevini yaptn veya tecil durumunu gsterir belge.
6 adet vesikalk fotoraf,
Cumhuriyet Savclndan alnan adli sicil kayd belgesi,
Kendi el yazs ile zgemii.

h- Szl snav; Snav Komisyonu tarafndan giri snav konularndan yaplr. Szl snav notu 100 puan zerinden verilir. En az 70 puan alanlar baarl saylr.

Szl snavnda baarl saylanlarn KPSS, yazl ve szl snav notlarnn ortalamalarna gre en yksek puandan balamak zere nihai sralamalar yaplr. Ortalamalarn eitlii halinde KPSS snavnda alnan yabanc dil notu stn olan aday ncelik kazanr. Snav kazananlara Kurul Bakanlnca baar sralamasna gre gerekli tebligat yaplr.

3- BAVURU BELGE VE BLGLER :

a- Snava girmek isteyenler, Giri Snav Aday Formunu ve Snav Brorn Hazine Kontrolrleri Kurulunun aada adresleri verilen Ankara, stanbul ve zmir Brolarndan veya http://www.hazine.gov.tr/hazkontstj.htm internet adresinden temin edebilirler. Aday Formunun aada (b) bendinde belirtilen ekleriyle birlikte en ge 29.08.2003 gn Saat 17.00ye kadar Ankaradaki Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlna bizzat teslim edilmesi veya posta ile gnderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmayacaktr.

b- Aday Formunun ayrlan blmne yeni ekilmi bir vesikalk fotoraf yaptrlacak ve form adayn kendi el yazsyla doldurulacaktr.

Ayrca,
aa)Yksek renim diplomas veya bitirme belgesinin asl veya Noterlike onayl sureti,
bb) KPSS Snav sonu belgesi asl,
cc) Geerli kimlik belgesi asl veya Noterlike onayl sureti,
cc) ki adet yeni ekilmi vesikalk fotoraf,
Aday Formuna eklenecektir.

c- Aday Formunda eksik bilgi ve belge verenlerin bavurular dikkate alnmayacak ve ilgililer snava kabul edilmeyecektir. Snavlarda baarl olan adaylardan Aday Formunda yazl bilgileri belgelemeleri istenecektir. Yanl bilgi ve belge verenlerin yasal sorumluluklar sakl kalmak zere snav kazanm olsalar bile atamalar yaplmayacaktr.

4- SINAVDA BULUNDURULACAK BELGELER VE ARA GERELER :

Adaylar, aada bulunan belgeleri Yazl Snav srasnda yanlarnda bulundurmak zorundadrlar;

a- Bavurular zerinde yaplacak inceleme sonucu, aranlan artlar tad anlalanlara, Snav Komisyonunca yaplan tebligat,

b- Kimlii kantlamaya yarayan belge (Nfus Czdan, Src Belgesi)

c- Yumuak Kurun Kalem ve silgi

5- GR SINAVINI KAZANANLARIN FAZLA OLMASI :

Snav kazananlarn says, alnmak istenen saydan fazla olursa, baar derecesi stn olanlardan srasyla yeteri kadar atama yaplr. Dierleri iin snav sonucu hibir mktesep hak tekil etmez.

6- GR SINAVINI KAZANAMAYANLAR :

Stajyer Hazine Kontrolrl giri snavna iki kez girip de kazanamam olanlar, bir daha bu snava katlamazlar. Snav kazandklar halde, kazananlarn alnacak saydan fazla olmas nedeniyle meslee girememi olanlar, bu maddenin uygulanmas bakmndan snava girmemi saylr.

7- SINAV YER :

Yazl snav yeri, Snav Komisyonunca belirlenen adaylara ynelik snava davet tebligatnda belirtilecektir. Szl snavlar Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanlnn belirleyecei ve adaylara duyuraca gn ve saatte Ankarada yaplacaktr.

8- ADRESLER :

1) T.C. Babakanlk
Hazine Mstearl
Hazine Kontrolrleri Kurulu Bakanl
nn Bulvar No:36 Kat: 19
06510 Emek/ANKARA
TEL : (0312) 212 58 81 - 212 58 82 212 58 84
www.hazine.gov.tr/hazkontstj.htm
[email protected]

2) T.C. Babakanlk
Hazine Mstearl
Hazine Kontrolrleri Kurulu stanbul Grup Bakanl
stiklal Caddesi Balyoz Sokak Yeni Han No: 4
Beyolu/STANBUL
TEL: (0212) 2517000 2517001 - 2517002

3) T.C. Babakanlk
Hazine Mstearl
Hazine Kontrolrleri Kurulu zmir Grup Bakanl
Gazi Bulvar No: 126/5
35410 Basmane/ZMR
TEL : (0232) 489 25 61

DEVLET MEMURLARI KANUNU MADDE 48 :

Devlet Memurluuna alnacaklarda aadaki ................. artlar aranr.
A) .............
1- Trk vatanda olmak,
...............
4- Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,

5- Taksirli sular hari olmak zere, ar hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uram olsalar bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtilas, irtikap, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya istimal ve istihlak kaakl hari kaaklk, resmi ihale ve alm satmlara fesat kartrma, Devlet srlarn aa vurma sularndan dolay hkml bulunmamak,

6- Askerlik durumu itibariyle,
...................

c- Muvazzaf askerlik hizmetini yapm yahut ertelenmi olmak,

7- ........ grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut veya akl hastal veya vcut sakatl ile zrl bulunmamak,

B) ...............

2- Kurumlarn zel kanun veya mevzuatnda aranan artlar tamak.