Hazine Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı?na, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile gösterilen alanlarda yapılacak sınav sonucunda ve sayılarda toplam 40 adet Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.
20/08/2007 09:30:00
Yazdır

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından :

DÜZELTME İLANI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 20 Ekim 2007 tarihinde yapılacak olan Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin olarak 19 Ağustos 2007 tarih ve 26618 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan sınav ilanının 6. Maddesi?nin ?i? bendinde yer alan;

???Tekstil Mühendisliği Alanı: İpek Teknolojisi...? ifadesi,

???Tekstil Mühendisliği Alanı:İplik Teknolojisi...,? şeklinde düzeltilmiştir.


T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından :

DÜZELTME İLANI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 20 Ekim 2007 tarihinde yapılacak olan Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin olarak 19 Ağustos 2007 tarih ve 26618 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan sınav ilanının 2. Maddesi?nin ?c ve d? bendinde;

?-10-11 Temmuz 2004, 1?2 Temmuz 2006 ve 30 Haziran?1 Temmuz 2007 tarihlerinde?

İfadesi yer alması gerekirken,

?-2-3 Temmuz 2005, 1?2 Temmuz 2006 ve 30 Haziran?1 Temmuz 2007 tarihlerinde,?

İfadesi yer almıştır


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

1- GENEL

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı?na, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda gösterilen alanlarda yapılacak sınav sonucunda ve sayılarda toplam 40 adet Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN ADET
İktisat 10
İşletme 10
Maliye 2
Uluslararası İlişkiler 2
Hukuk 4
Endüstri Mühendisliği 3
Bilgisayar Mühendisliği 2
Elektrik Elektronik Mühendisliği 3
Tekstil Mühendisliği 1
Maden Mühendisliği 1
Matematik 1
İstatistik 1
TOPLAM 40

Hazine Müsteşarlığı (Müsteşarlık), yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen sayılarda alanlar arası değişiklik yapabilir.

2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2-3 Temmuz 2005, 1?2 Temmuz 2006 ve 30 Haziran?1 Temmuz 2007 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,

- İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak,

- Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-33 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Hukuk Fakültesi mezunları kabul edilecektir),

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-5 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

- Elektrik Elektronik Mühendisliği alanı için KPSSP-5 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

- Tekstil Mühendisliği alanı için KPSSP-5 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Tekstil Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

- Maden Mühendisliği alanı için KPSSP-5 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Maden Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),

- Matematik alanı için KPSSP-75 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak,

- İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak,

(Adaylar, İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Matematik ve İstatistik alanlarından yalnızca birini tercih edecekler ve alan tercihlerini İş Talep Formunda belirteceklerdir.)

d) 2-3 Temmuz 2005, 1?2 Temmuz 2006 ve 30 Haziran?1 Temmuz 2007 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı?nın (KPSS) yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

e) 01.01.2007 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1977 tarihinde ve sonrasında doğanlar sınava başvurabilirler),

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar, sınava kabul edilmezler.

3- BAŞVURU

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 4 üncü maddede belirtilen belgelerle birlikte, 20 Ağustos 2007 tarihinden itibaren 5 Eylül 2007 Çarşamba günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar şahsen veya ?T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36, 5. Kat 06510 Balgat / Ankara? adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) yapılacaktır.

5 Eylül 2007 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına, en geç 5 Eylül 2007 tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- BAŞVURU BELGELERİ

Adaylar;

a) Müsteşarlığın web sayfasından (http://www.hazine.gov.tr), Personel Dairesi Başkanlığından veya Kambiyo Müdürlüklerinden temin edip dolduracakları ?İş Talep Formu?,

b) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri,

c) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Nüfus cüzdanlarının aslı (nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte) veya noter tasdikli sureti,

e) KPSS puan belgelerinin aslı (KPSS puan belgesinin fotokopisi ile birlikte) veya noter tasdikli örneği,

f) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafları,

ile birlikte yukarıda verilen adrese başvuracaklardır.

Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.

5- SINAV ŞEKLİ

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, İşletme, Hukuk, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Matematik ve İstatistik olmak üzere 12 farklı alanda yapılacak, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan birini tercih edeceklerdir. Sınava girilecek alan konusunda sınav başvurusunda yapılan tercihler daha sonra değiştirilemez.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama en az 70 tam puan almak gerekir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle ortalama 70 puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

6- SINAV KONULARI

Sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,

b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı,

c) Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

d) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası,

e) Uluslararası İlişkiler Alanı: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk,

f) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri,

g) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Internet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,

h) Elektrik Elektronik Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler,

i) Tekstil Mühendisliği Alanı: İpek Teknolojisi, Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi, Boya Baskı Terbiye, Teknik ve Tıbbi Tekstiller, Elyaf Bilgisi, Lifler,

j) Maden Mühendisliği Alanı: Kaya Mekaniği, Maden İşleme Yöntemleri, Cevher Hazırlama ve Çıkarma, Havalandırma, Maden Ekonomisi,

k) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık Hesapları, Genel İstatistik,

l) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar sadece iktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile genel iktisat sorularını cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,

- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat,

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

7- SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Yazılı Sınav, 20 Ekim 2007 tarihinde ?Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/Ankara? adresinde yapılacaktır. Sınav, saat 14:30?da başlayacak ve bir oturumda yapılacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı web sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Hazine Müsteşarlığı web sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir.

8- KİMLİK BELGESİ

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) bulunduracaklardır.

9- KAZANANLARIN İLANI ve ATAMASI

Yazılı ve sözlü sınavı kazananların isimleri ile (gerekli görülmüşse) yedek olarak belirlenenlerin isimleri, Hazine Müsteşarlığı web sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı?na başvurmaları gerekir.

Sınavı kazanarak Hazine Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanacaklardan;

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığını gösterir, tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak, ibraz edildiği tarihten en fazla altı ay önceki tarihli Sağlık Kurulu Raporu,

b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı?ndan alınan Sabıka Kayıt Belgesinin aslı,

istenir.

Bu belgeleri süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

10- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefonlar numaraları, Müsteşarlık web sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir.

Bilgi alınabilecek telefon numaraları : ( 0 312 ) 204 64 69

( 0 312 ) 204 61 24

( 0 312 ) 204 64 68

Hazine Müsteşarlığı web sayfası:http://www.hazine.gov.tr

Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36, 5. Kat 06510 Balgat / Ankara

Bu ilan 89,011 defa okundu. 41 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?