Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

09/11/2017 09:36:00
Yazdır

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)'na 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman ile 1 (bir) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın merkezi Kayseri ili olup, Ajans'ın faaliyet alanını Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş

sayılırlar.

Başvuru Tarih ve Saatleri

30 Kasım 2017 08.00 - 08 Aralık 2017 18.00

Sınav Şekli

Sözlü Sınav (Mülakat)

Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi

15 Aralık 2017

Sınav Tarihleri

22 Aralık 2017

Başvuru ve Sınav Yeri

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

No: 79 Kat: 5

38080 Kocasinan, KAYSERİ

Tel: +90 (352) 352 6726 Faks: +90 (352) 352 6733

Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 08 Aralık 2017 saat 18.00 itibarıyla yukarda belirtilen T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Hizmet Binasına ulaştırılmış olması gerekmektedir.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı veya güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan, devlet sırlarını açığa vurma suçundan, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

Kalkınma Ajansı

Central Anatolia Development Agency

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya sınava ilk başvuru tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl ertelettirmiş olduğunu belgelemek,

e) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

f) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,

g) Yurtiçi ve/veya yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

h) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl hastalığı bulunmamak,

i) Başvuruda bulunulan pozisyonla ilgili özel şartlarda talep edilen özelliklere sahip olmak,

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel İçin Ortak Şartlar

2.1.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar İçin Aranan Şartlar

a) Genel şartlar kısmında yer alan ilgili özelliklere sahip olmak

b) Üniversitelerin ilanda bulunan "Talep Edilen İlgili Birim, Mezuniyet ve KPSS Puan Türü"

tablosundaki bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, (Başvuruda sunulan "mezuniyet belgeleri"nde veya "diploma"larda ilanda aranılan bölüm isimlerinin tam olarak yazması gerekmektedir. Yurt içi üniversitelerden, müfredat vb. nedenlerle eşdeğer olduğu iddia edilen bölümler kabul edilmeyecektir.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılarak "Talep Edilen İlgili Birim, Mezuniyet ve KPSS Puan Türü" tablosunda yer alan ilgili puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak

d) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya ÖSYM tarafından başvuru tarihinde geçerli olarak buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan bu belgelerde, sadece mevcutta ÖSYM tarafından denk kabul edilen belgeler değerlendirmeye alınır. Denklik hesaplamasında, sadece ÖSYM tarafından yayınlanan son denklik değerleri esas alınır, sınavların yapıldığı tarihlerdeki denklik değerleri esas alınmaz. Daha önceden denk kabul edilip son listede yer almayan sınavlar geçersizdir. Sınavların geçerlilik süresi, sonuç belgesi üzerinde yer alan süre kadardır. Geçerlilik süresi dolan belgeler kabul edilmeyecektir. Denklik ile ilgili diğer hususlarda ÖSYM'nin belirlediği kriterler geçerlidir)

2.1.2 KPSS Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin Aranan Şartlar

a) Genel şartlar kısmında yer alan ilgili özelliklere sahip olmak

b) Üniversitelerin ilanda bulunan "Talep Edilen İlgili Birim, Mezuniyet ve KPSS Puan Türü"

tablosundaki bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, (Başvuruda sunulan "mezuniyet belgeleri"nde veya "diploma"larda ilanda aranılan bölüm isimlerinin tam olarak yazması gerekmektedir. Yurt içi üniversitelerden, müfredat vb. nedenlerle eşdeğer olduğu iddia edilen bölümler kabul edilmeyecektir.)

c) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya ÖSYM tarafından başvuru tarihinde geçerli olarak buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan bu belgelerde, sadece mevcutta ÖSYM tarafından denk kabul edilen belgeler değerlendirmeye alınır. Denklik hesaplamasında, sadece ÖSYM tarafından yayınlanan son denklik değerleri esas alınır, sınavların yapıldığı

Kalkınma Ajansı

Central Anatolia Development Agency

tarihlerdeki denklik değerleri esas alınmaz. Daha önceden denk kabul edilip son listede yer almayan sınavlar geçersizdir. Sınavların geçerlilik süresi, sonuç belgesi üzerinde yer alan süre kadardır. Geçerlilik süresi dolan belgeler kabul edilmeyecektir. Denklik ile ilgili diğer hususlarda ÖSYM'nin belirlediği kriterler geçerlidir)

d) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konuların bir veya daha fazlasında belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

Planlama, Programlama,

Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

İzleme ve Değerlendirme,

Tanıtım, Danışmanlık,

Şehircilik, Harita ve Çevre,

Araştırma-Geliştirme,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

Finansman,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Uluslararası Ticaret.

Kalkınma Ajansı

TALEP EDİLEN İLGİLİ BİRİM, MEZUNİYET VE KPSS PUAN TÜRÜ

İLGİLİ OLDUĞU BİRİM

ALINMASI PLANLANAN UZMAN SAYISI

ALAN

KPSS

Puan Türü

Taban

Puanı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

2

Mühendislik,

Ziraat Fakültesi (Ziraat

Mühendisliği),

Şehir ve Bölge Planlama,

Sosyoloji,

Mimarlık,

Matematik

2017 KPSS SINAVI İÇİN:

KPSSP3

80

İşletme,

İktisat,

Maliye,

Uluslararası İlişkiler,

Kamu Yönetimi,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler,

İstatistik

2017 KPSS SINAVI İÇİN:

KPSSP12, KPSSP13 KPSSP14, KPSSP15 KPSSP16, KPSSP17 KPSSP18, KPSSP19 KPSSP20, KPSSP21 KPSSP22, KPSSP23 KPSSP24, KPSSP25 KPSSP26, KPSSP27 KPSSP28, KPSSP29 KPSSP30, KPSSP31 KPSSP32, KPSSP33 KPSSP34, KPSSP35, KPSSP36, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP39 KPSSP40, KPSSP41 KPSSP42, KPSSP43

80

ARAŞTIMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

1

İstatistik

2017 KPSS SINAVI İÇİN:

KPSSP12, KPSSP13

80

Şehir ve Bölge Planlama,

Sosyoloji,

Mühendislik

2017 KPSS SINAVI İÇİN:

KPSSP3

80

2.2 İstihdam Edilecek Uzman Personelin Görevlendirileceği Pozisyonlar ve Özel Tercih Sebepleri

Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere 3 (üç) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Uzman personel istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

2.2.1 Sivas ve Yozgat Yatırım Destek Ofisleri İçin Alınacak 2 Uzman Personel

Görev Tanımı: Yeni yatırımların bölgeye kazandırılmasında etkin rol almak, bölge yatırım potansiyellerini ve alanlarını tespit ederek ilgili yatırımcılarla temasa geçmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmak, yatırımcılara rehberlik yapmak, bölge yatırım imkanlarını yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak, bölgedeki yatırımlarla ilgili kurum ve kuruşlarla aktif iletişim halinde olmak, sektörel araştırma ve yatırım fizibilite çalışması yapmak, yatırım teşvik izleme ve kapatma işlemlerini yapmak.

Sivas ve Yozgat YDO İçin Tercih Sebepleri:

Üniversitelerin 4 yıl veya üzeri eğitim veren Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

Ziraat mühendisi olup tarım ekonomisi, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal biyoteknoloji bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olmak,

Proje Döngüsü Yönetimi ile ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek,

AB, ulusal veya uluslararası fon sağlayıcı bir kurum tarafından desteklenen bir projenin

yürütülmesinde koordinatör, koordinatör yardımcısı, izleme personeli olarak görev yapmış olmak,

İkinci bir lisans eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak,

Lisansüstü eğitim yapıyor veya tamamlamış olmak,

Doktora eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak,

Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

Bilgisayar programlarından Word, Excel, Power Point, Outlook veya muadili programları iyi

kullanıyor olmak ve bunlarla ilgili eğitim almış ve bunu belgeleyebiliyor olmak,

Mesleği veya alanıyla ilgili bilgisayar yazılımları veya programlarını iyi biliyor olmak,

bununla ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelemek,

Sürücü ehliyetine sahip olmak,

Uzmanlık alanıyla veya ilanda belirtilen görev tanımlarına benzer bir konuda eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.

2.2.2 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Birimi İçin Alınacak 1 Uzman Personel

Görev Tanımı:

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Bölge Planının hazırlanması sürecinde aktif rol almak, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, haritaların üretilmesi ve planlama çalışmalarında kullanılacak hale getirilmesini sağlamak, bölge planlama sürecinde kullanılacak coğrafi bilgi sistemini ve veri tabanını tasarlamak ve kurmak.

Kalkınma Ajansı

Central Anatolia Development Agency

Tercih Sebebi:

Üniversitelerin 4 yıl veya üzeri eğitim veren şehir ve bölge planlama veya sosyoloji dallarından mezun olmak,

Ziraat mühendisi olup tarım ekonomisi, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal biyoteknoloji bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olmak,

Coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama, bilgisayar destekli tasarım, 2 ve 3 boyutlu grafik tasarım yazılımları yetkinliğine sahip olmak,

GAMS veya benzeri programları kullanarak büyük veriler üzerinden optimizasyon yapabiliyor olmak,

Uzmanlık alanıyla veya ilanda belirtilen görev tanımlarına benzer bir konuda yayınlanmış rapor, fizibilite, makale vb. bir bilimsel çalışması olmak,

Çalıştay, seminer, panel, konferans vb. organizasyon moderatörlüğü veya raportörlüğü eğitimi almış olmak ve bunu belgelendirmek,

İkinci bir lisans eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak,

Lisansüstü eğitim yapıyor veya tamamlamış olmak,

Doktora eğitimi yapıyor veya tamamlamış olmak,

Görev tanımından belirtilen hususlarla ilgili tez çalışması yapmış olmak,

Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

Bilgisayar programlarından Word, Excel, Power Point, Outlook veya muadili programları iyi kullanıyor olmak ve bunlarla ilgili eğitim almış ve bunu belgeleyebiliyor olmak,

Mesleği veya alanıyla ilgili bilgisayar yazılımları veya programlarını iyi biliyor olmak, bununla ilgili eğitim almış olmak ve bunu belgelemek,

Uzmanlık alanıyla veya ilanda belirtilen görev tanımlarına benzer bir konuda eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.

3. DESTEK PERSONEL İÇİN SINAVA BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

3.1 Bilgi İşlem Destek Personeli

a) Genel şartlar kısmında yer alan ilgili özelliklere sahip olmak b) Yükseköğrenim seviyesinde eğitim almış olmak

3.2 İstihdam Edilecek Destek Personelinin Görevlendirileceği Pozisyon ve Özel Tercih Sebepleri

Ajansın her türlü bilgi işlem sistemi ve bilgi işlem altyapısı ile ilgili konularında çalıştırılmak üzere 1 (bir) Bilgi İşlem Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Bilgi İşlem Destek Personeli İçin Tercih Sebepleri:

4 yıllık fakülte veya 2 yıllık yüksekokullardan Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olmak,

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP93 puan türlerinin birisinden 70 veya üzeri bir puan almış olmak veya herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunun bilgi işlem ile ilgili departmanlarında en az 2 (iki) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

Sürücü ehliyetine sahip olmak

Active Directory, DNS ve DHCP yapısı ve yönetimi, yedekleme sistemleri yönetimi, VMware sanal sunucu yönetimi ve Storage yapıları oluşturma, düzenli yedekleme, arşivleme ve

Kalkınma Ajansı

Central Anatolia Development Agency

raporlama, merkezi Antivirus çözümlerinin kurulum ve yönetimi, FortiGate güvenlik duvarı çözümünün kurulum ve yönetimi, Sunucu, Storage ve Network performans yönetimi ve problem çözümü, Network ekipmanlarının kurulum ve yönetimi, web programlama ve tasarımı, veritabanı tasarımı ve yönetimi, TCP/IP, LAN/WAN teknolojileri ve IPv4 LAN yapısı, sistem analizi, yazılım geliştirme, PHP, ASP.NET ve Web Tasarım/Programlama, MySQL, MSSQL veya Oracle Server kurulum ve yönetimi, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, Adobe Photoshop ve benzeri tasarım araçları konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. BAŞVURU YAPACAK TÜM ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

S.No

İstenen Belgeler

Uzman

Destek

Personeli

1

İs Talep Formu (Ek1) (Sınav ilanından itibaren www.oran.org.tr

adresinden temin edilebilecektir.)

X

X

2

Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı, kurumca onaylı sureti veya aslı basvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek sartıyla fotokopisi,

X

X

3

KPDS / YDS / e-YDS İngilizce dili sınav sonuç belgesinin ya da buna

denkliği Ölçme, Seçme ve Yerlestirme Merkezi tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Esdeğerliğine sahip yabancı dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti yada aslı basvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek sartıyla fotokopisi,

X

-

4

4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içerisinde

çekilmis, bir tanesi İs Talep Formuna yapıstırılmıs),

X

X

5

Sabıkasının bulunmadığına dair son 3 ay içerisinde alınmıs belgenin aslı

X

X

6

Nüfus Cüzdanı Sureti, noter tasdikli fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını

içerecek) veya T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

X

X

7

Özgeçmis

X

X

8

Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmıs olmak yada muaf

olduğunu veya ertelettirmis olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti yada aslı basvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek sartıyla fotokopisi,

X

X

9

KPSS puanıyla basvuracak adaylar için, 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında basvuruda bulundukları alan için ilgili puan türlerinden talep edilen puanı aldıklarını gösterir belgenin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti yada aslı basvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek sartıyla fotokopisi,

X

Varsa

10

İs tecrübesi ile basvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları ispatlayıcı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ya da aslı basvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek sartıyla

fotokopileri,

X

Varsa

11

Basvurulan pozisyonla ilgili ilanda belirtilen tercih nedenlerini tasıdığını

gösterir belge, sertifika, diploma vb. asılları veya noter tasdikli suretleri ya da aslı basvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek sartıyla fotokopileri.

Varsa

Varsa

5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08 Aralık 2017 Cuma günü saat 18.00'a kadar Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79 Kat: 5 38080 Kocasinan, KAYSERİ adresindeki ORAN-Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası'na elden teslim etmeleri veya bu tarih ve saate kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

6. SINAVA GİRİŞ

Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

KPSS ve İngilizce yabancı dil puanı, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olan adaydan başlamak üzere Tablo 2'de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Tablo 2: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılması Planlanan Personel Aday Sayıları

Personelin Unvanı

Alınacak Personel Sayısı

Sözlü Sınava Çağrılması Planlanan

Aday Sayısı

Uzman Personel

3 kişi

12 kişi

Destek Personel

1 kişi

4 kişi

7. SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav, 22 Aralık 2017 tarihlerinde, 09.00 - 18.00 saatleri arasında Mevlana Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 79 Kat: 5 38080 Kocasinan, KAYSERİ adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Sınav "sözlü" olarak yapılacaktır. Yarışma sınavı; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zeka, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığının tespitini içerecek şekilde sınav kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı not verilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

Kalkınma Ajansı

Central Anatolia Development Agency

9. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Bu ilanda belirtilen uzman personel alımına ilişkin alanlardan, başvuru olmaması yada istihdam edilecek sayıda adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir alandan sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Başvuru sahibi adaylar, sınava çağrılma/çağrılmama, sınav kurulunun değerlendirmeleri ve sınav sonuçları ile ilgili herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu yada Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

BİLGİ

a) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan KPDS veya YDS sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeyle de Ajans Personel Alımına başvurabileceklerdir. Bu durumdaki adayların sahip oldukları uluslararası geçerliliği bulunan belgenin KPDS puanına dönüştürülmesinde T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen güncel "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri" tablosu esas alınacaktır.

Adaylar ilgili tablo ve bilgiye, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin www.osym.gov.tr adresinde yer alan Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular bölümünde yer alan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" başlıklı duyurudan ulaşabilirler.

b) İş Talep Formu

İş talep formu Ajansın web sitesi olan www.oran.org.tr internet adresinden temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterliği

Bu ilan 10,322 defa okundu.
YORUMLAR
Bu ilana henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çiftlik Bank olayında sadece vatandaş mı suçludur?